Quyết định 34/2008/QĐ-UBND

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức viên chức bằng hộ chiếu phổ thông do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quản lý xuất cảnh công chức viên chức Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC XUẤT CẢNH CỦA CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC BẰNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh trong quản lý xuất cảnh của cán bộ, công chức bằng hộ chiếu phổ thông trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VIỆC XUẤT CẢNH CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, BẰNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Để bảo đảm quyền xuất cảnh của công chức, viên chức và thực hiện việc quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của các đối tượng trên đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và công chức cấp xã (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) có nhu cầu xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông để giải quyết việc riêng, không sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng không áp dụng

1. Công chức, viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý và diện UBND tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (theo phân cấp quản lý công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh).

2. Công chức, viên chức thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 Chương IV Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cụ thể:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm;

b) Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự;

c) Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế;

d) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ những trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;

đ) Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan;

e) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội;

g) Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. Quản lý hộ chiếu phổ thông

1. Hộ chiếu phổ thông là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp cho công chức, viên chức và giao công chức, viên chức có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý công chức, viên chức không thu, giữ hộ chiếu phổ thông của công chức, viên chức.

Điều 4. Quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định cho phép xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm của công chức, viên chức

1. Công chức, viên chức có nhu cầu xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông phải có đơn đề nghị được xuất cảnh gửi thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Công chức, viên chức chỉ được xuất cảnh khi có quyết định cho phép xuất cảnh của Giám đốc Sở Nội vụ quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Trên cơ sở đơn xin xuất cảnh của công chức, viên chức; căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong thời hạn 03 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ cho phép hoặc chưa cho phép công chức, viên chức xuất cảnh.

2. Đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng nêu tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quy chế này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương có văn bản gửi Sở Nội vụ và Công an tỉnh biết về việc chưa cho xuất cảnh đối với người đó để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Văn bản báo cáo phải nêu rõ các yếu tố nhân thân của người chưa được xuất cảnh và thời hạn đề nghị chưa được xuất cảnh.

3. Không được gây khó, chậm trễ, không lợi dụng để sách nhiễu, tiêu cực trong việc giải quyết cho công chức, viên chức xuất cảnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Trên cơ sở đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cho xuất cảnh hoặc chưa xuất cảnh đối với công chức, viên chức và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Quyết định cho phép công chức, viên chức xuất cảnh đồng thời được gửi đến Công an tỉnh để phối hợp quản lý theo quy định.

2. Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Nội vụ có văn bản thông báo cho công chức, viên chức việc chưa cho xuất cảnh đối với những đối tượng nêu tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quy chế này, đồng thời có văn bản thông báo đến Công an tỉnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về vấn đề trên. Khi hủy bỏ thông báo chưa cho xuất cảnh đối với công chức, viên chức cũng phải thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cùng phối hợp thực hiện.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh

Hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh gửi về Sở Nội vụ gồm:

1. Đơn xin xuất cảnh của công chức, viên chức.

2. Văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị Sở Nội vụ cho phép hoặc chưa cho phép xuất cảnh đối với công chức, viên chức. Văn bản phải nói rõ lý do đề nghị cho phép hoặc chưa cho phép xuất cảnh, thời gian đi, nước đến, nguồn kinh phí.

3. Thư mời của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; các cá nhân có liên quan có văn bản kiến nghị UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quản lý xuất cảnh công chức viên chức Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quản lý xuất cảnh công chức viên chức Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực19/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quản lý xuất cảnh công chức viên chức Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quản lý xuất cảnh công chức viên chức Bình Thuận

            • 09/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực