Quyết định 34/2012/QĐ-TTg

Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu đã được thay thế bởi Quyết định 173/QĐ-BKHCN văn bản pháp luật hết hiệu lực 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TĂNG THÊM SO VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Điều 1 Quyết định này thuộc các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Điều 1 Quyết định này thuộc các đơn vị sự nghiệp của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ không tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không bao gồm các trường hợp sau:

a) Những người làm việc tại các Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

b) Những người đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

c) Những người đi học tập trung trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;

d) Những người nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng, liên tục trở lên;

đ) Những người nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội;

e) Những người bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung

Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định này được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm là 0,8 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm quy định tại Quyết định này được ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Điều 5. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

1. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ hoặc Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.

Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

2. Những người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực không được truy lĩnh hệ số điều chỉnh chênh lệch tiền lương tối thiểu tăng thêm.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc tổ chức thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2012/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực01/10/2012
Ngày công báo22/08/2012
Số công báoTừ số 509 đến số 510
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2012/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực01/10/2012
        Ngày công báo22/08/2012
        Số công báoTừ số 509 đến số 510
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2012/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu