Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1281/2010/QĐ-UBND về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định qquản lý vật liệu nổ công nghiệp Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1281/2010/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp; số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Công Thương: số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Công an: số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (tại Tờ trình số 74/TTr-SCT ngày 31/10/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 15:

“1. Trường hợp cấp mới:

Tổ chức có nhu cầu sử dụng VLNCN phải gửi hồ sơ đồng thời đến 02 cơ quan sau:

a) Sở Công Thương:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký;

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản);

+ Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp (đối với đơn vị thi công công trình);

- Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN. Thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

- Phương án nổ mìn;

- Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn (nếu có) thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN;

- Hồ sơ kho bảo quản thỏa mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT (đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN);

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện vận chuyển VLNCN thỏa mãn các yêu cầu nêu trên hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;

- Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có).

b) Công an Tỉnh:

- Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

+ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho VLNCN xây dựng mới hoặc cải tạo;

+ Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị;

+ Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

+ Phương án chữa cháy.

- Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

+ Bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện có hoạt động liên quan đến VLNCN (có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ:

Sở Công Thương giải quyết hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 05 (năm) ngày và Công an Tỉnh giải quyết hồ sơ 06 (sáu) ngày:

Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương chủ trì mời Công an Tỉnh (Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và đơn vị xin cấp phép sử dụng VLNCN tiến hành kiểm tra thực địa tại vị trí xin cấp Giấy phép sử dụng VLNCN. Sau khi kiểm tra:

- Nếu đủ điều kiện:

+ Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

+ Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc Sở Công Thương sẽ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho đơn vị.

- Nếu không đủ điều kiện: Các cơ quan chức năng nêu trên sẽ có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 15:

“2. Trường hợp cấp lại và cấp điều chỉnh:

Một tháng trước ngày Giấy phép sử dụng VLNCN hết hạn, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng VLNCN phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Công Thương và Công an tỉnh. Hồ sơ gồm đơn đề nghị và các tài liệu sau:

a) Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có sự thay đổi đối với các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cấp mới theo đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp.

c) Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này đối với các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN trong trường hợp thay đổi về địa điểm, quy mô hoặc điều kiện sử dụng.”

Điều 2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Tỉnh vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2013
Ngày hiệu lực 21/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định qquản lý vật liệu nổ công nghiệp Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định qquản lý vật liệu nổ công nghiệp Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Phạm Đình Cự
Ngày ban hành 11/11/2013
Ngày hiệu lực 21/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định qquản lý vật liệu nổ công nghiệp Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định qquản lý vật liệu nổ công nghiệp Phú Yên

  • 11/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực