Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2014/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 1 năm 2008 ;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế ;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn , kiểm tra việc thực hiện Quy định này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký .

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Tải chính, Bảo hiểm Xã hội, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVăn Hữu Chiến

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này điều chỉnh về đối tượng, chính sách, quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Đối tượng và điều kiện áp dụng

1. Đối tượng:

a) Trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố;

b) Trẻ em thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố;

c) Trẻ em thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

2. Điều kiện:

a) Chưa đủ 16 tuổi;

b) Có thẻ Bảo hiểm Y tế;

c) Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Đối tượng quy định tại Quyết định này được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim theo mỗi lần được phẫu thuật.

2. Việc hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em thuộc đối tượng của Quyết định này, chỉ được thực hiện đối với các trường hợp khám và phẫu thuật tim tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài công lập có ký hợp đồng khám chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế và đảm bảo có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí đã phát sinh một cách hợp lý, hợp lệ.

Điều 4. Các chính sách hỗ trợ

1. Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim;

2. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Chính sách hỗ trợ: Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim quy định tại Điều 2, Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg được thực hiện như sau:

1. Hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật: Ngân sách thành phố hỗ trợ cho đối tượng phần còn lại của chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim sau khi đã trừ phần thanh toán của BHYT và phần hỗ trợ từ các nguồn vận động, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Riêng trường hợp khám, phẫu thuật tại cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thì mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/ca

2. Hỗ trợ tiền ăn: Hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/đối tượng/ngày trong thời gian nhập viện để được phẫu thuật tim bẩm sinh (theo số ngày thực tế từ ngày nhập viện đến ngày xuất viện trên giấy xác nhận của bệnh viện), nhưng thời gian hỗ trợ không quá 15 ngày.

3. Hỗ trợ tiền đi lại: Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng tuỳ theo khoảng cách từ nhà đến bệnh viện khám, phẫu thuật ( theo giá vé thông thường tại thời điểm giải quyết), nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/đối tượng/1đợt khám và phẫu thuật.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và chi phí tiền ăn,đi lại cho trẻ em.

Điều 7. Hồ sơ thủ tục, qui trình thực hiện:

1. Hồ sơ thủ tục hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim; tiền ăn và tiền đi lại gồm:

Công dân nộp đơn đề nghị hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, có xác nhận của UBND xã, phường và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi cư trú (theo mẫu đính kèm) và bản sao các loại giấy tờ sau, đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu.

a) Thẻ Bảo hiểm Y tế.

b) Giấy thanh toán viện phí (chi phí khám, phẫu thuật tim).

c) Giấy ra viện.

d) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

2.1 Quy trình:

a) Cha mẹ, người nuôi dưỡng, người giám hộ đối với trẻ em thuộc đối tượng qui định làm đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của UBND xã, phường và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (kèm theo các giấy tờ liên quan) nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu đối tượng bổ sung (nếu thiếu) và viết giấy biên nhận.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu chuyển hồ sơ đến Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em kiểm tra hồ sơ trình Giám đốc Sở ra quyết định hỗ trợ.

d) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em chuyển Quyết định của Giám đốc Sở cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đối tượng.

2.2 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Điều 8. Kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và chí tiền ăn, đi lại cho đối tượng qui định tại Quyết định này được trích từ các nguồn: Quỹ bảo hiểm y tế, Ngân sách Nhà nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội trong dự toán chi ngân sách thành phố hàng năm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quyết định này;

2. Phố hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí Ngân sách thành phố hỗ trợ hằng năm gửi Sở Tài chính để xem xét tổng hợp báo cáo UBND thành phố;

3. Trực tiếp xem xét, giải quyết hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và chi phí tiền ăn, đi lại cho đối tượng;

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và UBND thành phố.

Điều 10. Sở Tài chính :

1. Thẩm định, tổng hợp dự toán tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;

2. Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ từ ngân sách thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 11. Sở Y tế:

1.Chủ trì, Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện triển khai khám sàng lọc phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này làm cơ sở cho việc lập dự toán hàng năm;

2.Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức Bảo hiểm Y tế thực hiện hiệu quả việc khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố;

3.Phố hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố để xác định kinh phí Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho các trường hợp trẻ em phẫu thuật tim.

Điều 12. Bảo hiểm xã hội thành phố:

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị trong việc lập Kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể;

- Thanh toán chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật về BHYT;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức giám định nhằm đánh giá sự hợp lý của việc sử dụng thuốc, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục Quỹ BHYT thanh toán, làm cơ sở để ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí mà Quỹ BHYT không thanh toán.

Điều 13. UBND các quận, huyện:

1.Chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; xác định các đối tượng quy định tại Quyết định này và hướng dẫn các thủ tục để trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ kịp thời.

2.Chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm định, xác nhận chính xác, kịp thời các trường hợp có đơn đề nghị hỗ trợ.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1.Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng năm (vào ngày 25/11) đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2014
Ngày hiệu lực19/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2014/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2014/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành09/10/2014
        Ngày hiệu lực19/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/2014/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2014/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Đà Nẵng

            • 09/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực