Quyết định 34/2015/QĐ-UBND

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, Điểm c, Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND về mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic sa đi, b sung gch đu dòng th 2, Đim c, Khon 8 Điu 1 Quyt đnh s 66/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 ca y ban nhân dân tnh v vic ban hành mc thu, qun lý s dng phí bo v môi trưng đi vi nưc thi sinh hot trên đa bàn tnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1492/STC-GCS ngày 27 tháng 7 năm 2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 116/BC-STP ngày 24 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, Điểm c, Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

Quản lý, sử dụng số tiền phí nộp vào ngân sách nhà nước: Phần phí thu ngân sách nhà nước để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường, bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải và được phân cấp tỷ lệ điều tiết nguồn thu như sau:

+ Đối với phần phí thu được do các tổ chức, đơn vị cung cấp nước sạch thu: phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) nào thì ngân sách cấp huyện đó hưởng 100%;

+ Đối với phần phí thu được do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) thu: phát sinh trên địa bàn cấp xã nào thì ngân sách cấp xã đó hưởng 100%.

Hàng năm, khi thẩm định quyết toán ngân sách nếu địa phương nào có nguồn thu lớn hơn chi nhưng không có nhu cầu sử dụng, hoặc sử dụng không đúng quy định, Sở Tài chính sẽ tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh điều vngân sách tỉnh để bổ sung cho Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục Kiểm tra Văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
-
TT.TU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
-
UBND huyện, thị xã, thành phố;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
-
Website tỉnh Bình Dương;
-
LĐVP, CV, TH, HCTC;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Văn Nam
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Bình Dương