Quyết định 34/2017/QĐ-UBND

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế Quản lý sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND)

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TNH QUẢNG TRỊ, BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2014/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Qu khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-KCBNN ngày 17/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 5, Quy chế Quản lý sử dụng Quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) như sau:

b. Trường hợp người bệnh tự túc phương tiện đi lại. Khi người bệnh ra viện, bệnh viện nơi điều trị chi tiền h trợ đi lại cho người bệnh theo định mức và khoảng cách từ nhà người bệnh đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà người bệnh;

Điều trị ở ngoại tỉnh được thanh toán theo vé phương tiện giao thông (Nhưng không vượt quá giá tàu hỏa ngi mm tại thời điểm thanh toán).

Người bệnh phải có đơn xin thanh toán được Giám đốc bệnh viện duyệt và ký nhận trực tiếp hoặc điểm chỉ vào chứng từ liên quan đến nhận tiền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh; các đơn vị khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Bệnh xá Đoàn 337 và Thủ trưởng các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thức

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýMai Thức
       Ngày ban hành27/11/2017
       Ngày hiệu lực07/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Trị

           • 27/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực