Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2018/QĐ-UBND phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2018/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 649/Ttr-CATH-PA08 ngày 05/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- Cục kim tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐNĐ tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Ủ
y ban MTTQ tnh Thanh Hóa
- Cổng TTĐT tnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú, học tập, lao động, làm việc hoặc có các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành, các cấp trong công tác quản lý người nước ngoài.

2. Tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tôn trọng các quyn và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo các yêu cầu về pháp luật, chính trị, đối ngoại. Việc sử dụng thông tin của người nước ngoài phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị có liên quan. Công tác phối hợp, trao đi, cung cấp thông tin về người nước ngoài phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước và phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu.

4. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với người nước ngoài phải trên cơ sở chương trình, kế hoạch, phải đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, chính xác, chặt chẽ, khách quan, kịp thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Hoạt động thanh tra, kiểm tra không được trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung trong cùng một thời gian, tránh gây phiền hà đến hoạt động, cư trú của người nước ngoài.

Chương II

HÌNH THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.

2. Tham gia ý kiến tại các cuộc họp liên ngành.

3. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của các đoàn công tác liên ngành.

Điều 5. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản

Việc trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản được thực hiện thường xuyên, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và được tiến hành theo trình tự sau:

1. Cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động đến các cơ quan phối hợp, trong thời hạn được ấn định tại văn bản đề nghị của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin theo yêu cầu bằng văn bản cho cơ quan chủ trì.

2. Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về các ý kiến trao đổi, các thông tin đã cung cấp của mình. Trường hợp cơ quan phối hợp đã quá thời gian quy định mà chưa hoặc không trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan chủ trì phải nêu rõ lý do và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

3. Đối với việc trao đổi ý kiến trong xây dựng các quy định về quản lý, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cơ quan phi hp, trường hợp không tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp thì phải có văn bản giải trình về lý do không tiếp thu và phải chịu trách nhiệm về việc không tiếp thu ý kiến đó.

Điều 6. Tham gia ý kiến tại cuộc họp

Việc lấy ý kiến tại cuộc họp được thực hiện theo trình tự sau:

1. Cơ quan chủ trì tổ chức cuộc họp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và gửi cho các cơ quan phối hợp trước thời gian tổ chức cuộc họp ít nhất 3 ngày làm việc. Có công văn mời họp, trong đó xác định thành phần tham dự, thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp. Trường hợp tổ chức họp đột xuất, chưa chuẩn bị được nội dung thì báo cáo UBND tỉnh và phải nêu rõ lý do.

2. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia cuộc họp đúng thành phần mời họp, trường hợp tham gia không đúng thành phần thì phải được cấp có thẩm quyền của cơ quan đó cử và phải thông báo cho cơ quan chủ trì biết, việc từ chối tham gia phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho cơ quan chủ trì biết. Cán bộ tham gia cuộc họp chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

3. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ nội dung cuộc họp bằng văn bản. Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham gia họp có trách nhiệm ký vào biên bản để xác nhận ý kiến của mình.

Điều 7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành

1. Cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thông báo bằng văn bản đến các cơ quan phối hợp có liên quan các nội dung thanh tra liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của các cơ quan phối hợp để tham gia góp ý kiến. Việc cung cấp thông tin, tham gia đóng góp ý kiến thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

2. Thanh tra tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý việc chồng chéo về phạm vi, nội dung, thời gian, đối tượng thanh tra, kiểm tra.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm phát hiện, trao đổi thông tin về các dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có liên quan, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tiến hành thanh tra theo quy định.

4. Việc phối hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tcáo thực hiện theo Điều 13 của Quy chế này.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 8. Các nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong xây dựng văn bản;

2. Phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin về người nước ngoài;

3. Phối hợp trong xử lý vi phạm pháp luật đối với người nước ngoài;

4. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát;

5. Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động của người nước ngoài đúng mục đích, khai báo tạm trú đúng quy định, kịp thời thông tin cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của người nước ngoài.

2. Các vấn đề phức tạp, nhạy cảm có liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và ngoại giao phát sinh trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết hoặc phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan để giải quyết.

Điều 10. Phối hợp trong xây dựng, ban hành các quy định trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất sa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành các văn bản quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài do các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì soạn thảo về công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

Điều 11. Phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

a) Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài; tổ chức công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hoạt động xâm phạm An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người nước ngoài.

b) Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thực hiện việc cấp hoặc không cấp thị thực, tạm trú, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú; cấp giấy phép vào khu vực cấm và các loại giấy tờ có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ sở lưu trú, nhà dân thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp, chia sẻ, cung cấp theo yêu cầu của các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về người nước ngoài được Công an tỉnh cấp thị thực, tạm trú; cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú; cấp giy phép vào khu vực cấm và các loại giấy tcó liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú theo chức năng quản lý của từng đơn vị.

2. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối trong việc hướng dẫn, tổ chức đón tiếp và quản lý hoạt động đối với các đi tác nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về: Các đoàn khách, cá nhân người nước ngoài vào thăm, làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các đoàn là người nước ngoài vào tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cu khoa học, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, tình nguyện viên, giảng viên và chuyên gia nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài; cư trú, hoạt động của lưu học sinh là người nước ngoài.

c) Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, bị ốm đau, tai nạn, tử vong trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đi với lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài, thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện các thông tin về người nước ngoài được cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động khi có yêu cầu.

4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư có yếu tố nước ngoài; thẩm định, cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại, thu hồi đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Trao đi, cung cấp cho Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đề nghị thành lập, bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc bị thu hồi, giải th; thông tin về nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án, đầu tư, kinh doanh, các tổ chức viện trợ vốn ODA theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị.

5. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp

a) Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tiếp nhận, tng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài, thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các dự án đầu tư theo quy định.

b) Trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương nắm tình hình liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn quản lý.

c) Trao đi, cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành có liên quan thông tin về doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đề nghị thành lập, bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc bị thu hồi, giải thể; thông tin về nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án, đầu tư, kinh doanh theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị.

6. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trong việc thẩm định, giải quyết các vấn đề về hộ tịch, con nuôi, lý lịch tư pháp, quốc tịch, hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp thông tin về lao động là người nước ngoài được cấp lý lịch Tư pháp; hồ sơ giải quyết về quốc tịch; hồ sơ về kết hôn có yếu tố nước ngoài; giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị.

7. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý người, phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh thông tin nhân sự về người nước ngoài, tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc các trường hợp nghi vấn, phức tạp khác tại các cửa khẩu do Biên phòng quản lý.

8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương khác

a) Sở Công thương: Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện các thông tin về thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải có trách nhiệm trao đi, cung cp cho Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài được cấp phép hoạt động kinh doanh ngành nghề đặc biệt, ngành nghề có điều kiện, giy phép lái xe; thông tin về nhà thầu và người nước ngoài được cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp, trao đi với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý, hướng dẫn các phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Cục Thuế Thanh Hóa: Trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trốn thuế, nợ thuế theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ của tng đơn vị.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa: Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh thông tin về các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có các hoạt động giao dịch chuyển tiền nghi có liên quan đến hoạt động khủng bố, rửa tiền, tội phạm quốc tế.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trao đổi, cung cấp cho các sở, ban, ngành liên quan thông tin về các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động thực tế tại địa phương theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

e) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài có trách nhiệm quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cư trú, khai báo tạm trú đối với người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật.

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phi hp với Công an tỉnh trong việc quản lý, thực hiện việc khai báo tạm trú và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

a) Trong trưng hợp phát hiện vụ việc vi phạm có yếu tố nước ngoài thì xử lý vi phạm theo thẩm quyền đồng thời trao đổi, cung cấp thông tin cho các đơn vị chức năng theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

b) Trong trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì xử lý theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

c) Trong thời gian 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong và các vấn đề phức tạp khác, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trao đi với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ để phối hợp giải quyết theo quy định.

2. Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc nắm tình hình, số liệu, xây dựng, triển khai thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đchủ động phối hợp, phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Điều 13. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thống kê số liệu, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch thanh tra trong việc thực hiện quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thanh tra, kim tra tránh trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung theo quy định.

a) Trong trường hợp thành lập đoàn thanh tra liên ngành, Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì, các cơ quan có liên quan cử cán bộ tham gia. Việc kết luận, giải quyết, xử lý các vn đ phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Trong trường hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, cơ quan nào ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra thì cơ quan đó là cơ quan chủ trì, các cơ quan có liên quan cử cán bộ tham gia. Việc kết luận, giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 14. Phối hợp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện pháp luật.

1. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, công nhân, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm triển khai thực hiện

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế này. Định kỳ hàng năm, trước ngày 16/11, có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện Quy chế (s liệu báo cáo tổng hợp năm từ 16/11 năm trước đến 15/11 của năm báo cáo).

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời có báo cáo gửi Công an tỉnh đ tng hp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực01/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2018/QĐ-UBND phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2018/QĐ-UBND phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành19/11/2018
        Ngày hiệu lực01/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2018/QĐ-UBND phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2018/QĐ-UBND phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú Thanh Hóa

           • 19/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực