Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2018/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa IX thông qua ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 279/TB-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh, về kết luận phiên họp tháng 10 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 268/TTr-CT ngày 16/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang với mức giá theo các vùng như sau:

1. Các phường thuộc thành phố Hà Giang, các thị trấn thuộc huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang, mức giá thóc là: 6.500 đồng/kg;

2. Các thị trấn của các huyện còn lại, mức giá thóc là: 6.000 đồng/kg;

3. Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư của chương trình 135, mức giá thóc là: 5.000 đồng/kg;

4. Các xã còn lại, mức giá thóc là: 5.500 đồng/kg.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 2640/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủ
y; TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh HG;
- Trung tâm Thông tin-Công báo tỉnh;
- Lưu VT-CV: KTN, KTTH (2
).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2018
Ngày hiệu lực20/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành09/11/2018
       Ngày hiệu lực20/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Giang

           • 09/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực