Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lao động Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi b một s văn bản quy phm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gm:

1. Quyết định s24/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2. Chỉ thị s 18/2015/CT-UBND ngày 09/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Quyết định s25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực và ngừng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tư Pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc các sở; Thủ trưng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH t
nh;
- Trung t
âm tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX (đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2019
Ngày hiệu lực16/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lao động Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lao động Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýVõ Ngọc Thành
       Ngày ban hành06/11/2019
       Ngày hiệu lực16/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (21/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lao động Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lao động Gia Lai

           • 06/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực