Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Công thương

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Công thương tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 02 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình s 94/TTr-STP ngày 19/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Công thương, gồm:

1. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Chỉ thị 09/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công thương;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT1,2;
- TT. HĐND,UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3
QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT,
NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(07/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Công thương tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Công thương tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực30/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (07/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Công thương tỉnh Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Công thương tỉnh Lào Cai

              • 19/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực