Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định s 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tchức hành chính;

Căn cứ Thông tư s 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 353/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

“1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

d) Phòng Công chức, viên chức;

đ) Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính (trên cơ sở sáp nhập Phòng Cải cách hành chính và Phòng Xây dựng chính quyn và công tác thanh niên).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2019

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ; (b/c)
- TTTU, TTHĐND t
nh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH t
nh; (b/c)
- UBMTTQ t
nh và các Đoàn thể của tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm
tra VB (Bộ Tư pháp);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3 (t/h);
- Website Chính phủ;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Trung tâm Tin học - Công b
áo tnh;
- Đài PT-TH, Báo VP; Cổng TTGTĐT t
nh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành06/08/2019
       Ngày hiệu lực16/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

           • 06/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực