Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định chế độ dinh dưỡng vận động viên tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 18/4/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư s61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên th thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết s02/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1514/TTr-SVHTTDL ngày 17/7/2019; ý kiến thẩm định của Sở tư pháp tại văn bản s 1398/STP-XDKTVB ngày 23/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Sửa căn cứ pháp lý cuối cùng, từ “Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...thànhTheo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ....

2. Tại Điều 3, sửa đoạn “...Quyết định này thay thế Quyết định s 1197/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đu thể thao, chế độ dinh dưỡng đi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnhthànhQuyết định này bãi bỏ các quy định liên quan chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao, chế độ dinh dưỡng đi với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ph
ó CVP (Phan);
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Công báo tỉnh);
- Phòng: VHXH + KTTC;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định chế độ dinh dưỡng vận động viên tỉnh Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định chế độ dinh dưỡng vận động viên tỉnh Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành14/08/2019
       Ngày hiệu lực26/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định chế độ dinh dưỡng vận động viên tỉnh Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định chế độ dinh dưỡng vận động viên tỉnh Long An

           • 14/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực