Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s364/TTr-SNV ngày 30/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 và bãi bỏ Quyết định s 2758/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của y ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Trưởng các ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã; các thủ trưởng đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh Thái Nguyên;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, NC.phuong
Phuongvk/QD193/TĐK
T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2019 – 2025
(Kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thi đua khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là phong trào) giai đoạn 2019 - 2025, bao gm: Đối tượng áp dụng; nguyên tc thi đua, khen thưởng; mục tiêu, nội dung thi đua; tổ chức phong trào thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức hợp pháp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức hp pháp nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 2, Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các nguyên tắc sau:

1. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào. Tỷ lệ cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào được đề nghị khen thưởng phải đạt trên 40% tổng số cá nhân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng là chủ yếu; trường hợp có thành tích xuất sắc trong phong trào, có sức lan tỏa lớn trong phạm vi toàn tỉnh mới đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

1. Phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và qun chúng nhân dân đi với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các tai nạn, sự cố về cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Khích lệ, cổ vũ toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, xung kích, nhân dân là nền tảng góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, Chữa cháy và các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của tỉnh về công tác phòng cháy và chữa cháy.

2. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

3. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy đảm bảo phương châm bốn tại ch, sn sàng xử lý kịp thi có hiệu quả các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

4. Thực hiện tốt các quy định về điều kiện, trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; quan tâm đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

5. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong phong trào, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy.

Điều 5. T chức phong trào thi đua

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua theo quy định tại Điều 16 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ cụ th sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào hằng năm và giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, khen thưởng hằng năm; tổng kết, khen thưởng giai đoạn vào cui năm 2025.

2. Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, phát huy tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, tự giác của tập thể, cá nhân tham gia thi đua.

3. Xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua hằng năm và giai đoạn đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổ chức đăng ký thi đua hằng năm và giai đoạn gồm các nội dung: Chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hình thức khen thưởng phấn đấu đạt được. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đăng ký thi đua hằng năm về Công an tỉnh Thái Nguyên (qua phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 31 tháng 3.

5. Thực hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 6. Hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm

1. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Đối với tập thể: Tối đa 15 tập thể.

b) Đối với cá nhân, hộ gia đình: Tối đa 20 cá nhân, hộ gia đình.

3. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào. Có giải pháp phòng cháy, chữa cháy được áp dụng và mang lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức phong trào sâu rộng, hiệu quả, đúng quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có thành tích nổi bật được bình xét trong phong trào. Có giải pháp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy được áp dụng đem lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cá nhân là người đứng đầu và cá nhân phụ trách công tác an toàn giao thông của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải được tổ chức đúng quy định, sâu rộng, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông.

c) Hộ gia đình: Các thành viên trong gia đình tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và có tác dụng nêu gương sáng trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 7. Khen thưởng tổng kết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổng kết giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị Chủ tch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng

1. Thủ tục, số lượng hồ sơ thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Công an tỉnh, bảo đảm yêu cầu của công tác thẩm định và lưu trữ hồ sơ ở các cấp.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công an tỉnh (qua phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) theo thời gian như sau:

a) Khen thưởng hằng năm: Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn: Vào dịp tổng kết giai đoạn.

Điều 9. T chức thc hin

1. Công an tỉnh là cơ quan thường trực trong phong trào, chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt quy định này.

b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua hằng năm và giai đoạn đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

đ) Tổ chức đăng ký thi đua đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hp đăng ký thi đua báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Chủ trì phối hp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

g) Tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả phong trào thi đua của năm trước 15 tháng 12 hằng năm, kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 vào tháng 12 năm 2025.

h) Lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hằng năm và giai đoạn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng). Trường hp khen thưởng thành tích đột xuất khác, Công an tỉnh chủ động, kịp thời phối hp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hp với Công an tỉnh đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định này và quy định cụ thể cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã tích cực tổ chức tuyên truyền về phong trào.

Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa phù hợp, các địa phương, đơn vị có văn bản gửi Công an tỉnh Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên

  • 18/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực