Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp quản lý tổ chức một số lĩnh vực tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/3/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 238/TTr-SNN ngày 12/9/2019 và Báo cáo thẩm định số 163/BC-STP ngày 29/8/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý tàu cá theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp quản lý tổ chức một số lĩnh vực tỉnh Nam Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp quản lý tổ chức một số lĩnh vực tỉnh Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýNguyễn Phùng Hoan
       Ngày ban hành04/10/2019
       Ngày hiệu lực15/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp quản lý tổ chức một số lĩnh vực tỉnh Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ủy quyền phân cấp quản lý tổ chức một số lĩnh vực tỉnh Nam Định

           • 04/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực