Quyết định 34/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp sử dụng ngân sách Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2023/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này ban hành đơn giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người học có nơi thường trú tại tỉnh Đồng Tháp tham gia các khóa đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo chỉ tiêu do cơ quan có thẩm quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Đơn giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Đơn giá dịch vụ đào tạo 17 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp theo Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Đơn giá dịch vụ đào tạo 20 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng theo Phụ lục số 02 đính kèm.

3. Đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng chưa có đơn giá thì áp dụng theo đơn giá của ngành, nghề có chi phí thấp nhất trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo được quy định tại Quyết định này nhưng tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm b khoản 2 Điều 30 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ cho đến khi đơn giá đào tạo của ngành, nghề này được ban hành.

Đơn giá để thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là đơn giá quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này sau khi trừ mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, khi các chế độ chính sách nhà nước có thay đổi hoặc do biến động về giá, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh đơn giá trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo Đồng Tháp;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P.KT/HSĩ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(06/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp sử dụng ngân sách Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp sử dụng ngân sách Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhạm Thiện Nghĩa
        Ngày ban hành21/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (06/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 34/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp sử dụng ngân sách Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp sử dụng ngân sách Đồng Tháp

              • 21/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực