Quyết định 34/QĐ-UBND

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 34/QĐ-UBND 2020 sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG, HUYỆN CHIÊM HÓA VÀ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG; HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ CÁC CHỨC DANH THÔN ĐỘI TRƯỞNG, CÔNG AN VIÊN, BẢO VỆ DÂN PHỐ, NHÂN VIÊN Y TẾ DÔI DƯ DO GHÉP CỤM DÂN CƯ VÀ SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập, đổi tên một số thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang như sau:

1. Sáp nhập 04 tổ dân phố thuộc phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang để thành lập 02 tổ dân phố mới, gồm:

a) Sáp nhập tổ dân phố Phú Lâm với tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 3.

b) Sáp nhập tổ dân phố Đát Nước Nóng với tổ dân phố Lâm Nghiệp thành tổ dân phố 7.

2. Đổi tên 29 thôn, tổ dân phố (12 thôn, 17 tổ dân phố), cụ thể:

a) Thành phố Tuyên Quang: Đổi tên 09 thôn thuộc xã Kim Phú; 07 tổ dân phố thuộc phường Mỹ Lâm và 09 tổ dân phố thuộc phường Đội Cấn.

b) Huyện Sơn Dương: Đổi tên 01 thôn thuộc xã Tú Thịnh.

c) Huyện Chiêm Hóa: Đổi tên 02 thôn thuộc xã Hùng Mỹ và 01 tổ dân phố thuộc thị trấn Vĩnh Lộc.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và các chức danh: Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế có thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn dôi dư sau sáp nhập và ghép cụm dân cư (cả trường hợp kiêm nhiệm) được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT HĐND, UBND xã, phường, thị trấn liên quan;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Minh Xuân

 

Biểu 1

SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ THUỘC PHƯỜNG MỸ LÂM, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung sáp nhập tổ dân phố

Tên tổ dân phố mới sau sáp nhập

Ghi chú

1

Sáp nhập tổ dân phố Phú Lâm với tổ dân phố 12

Tổ dân phố 3

 

2

Sáp nhập tổ dân phố Đát Nước

Nóng với tổ dân phố Lâm Nghiệp

Tổ dân phố 7

 

 

Biểu 2

ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG, CHIÊM HÓA VÀ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên thôn, tổ dân phố hiện nay:

Đổi tên thôn, tổ dân phố thành:

Ghi chú

A

Thành phố Tuyên Quang

 

 

I

Phường Đội Cấn: 09 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố 6

Tổ dân phố 16

 

2

Tổ dân phố 3

Tổ dân phố 17

 

3

Tổ dân phố 11

Tổ dân phố 18

 

4

Tổ dân phố 1

Tổ dân phố 19

 

5

Tổ dân phố 4

Tổ dân phố 20

 

6

Tổ dân phố 5

Tổ dân phố 21

 

7

Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 22

 

8

Tổ dân phố 8

Tổ dân phố 23

 

9

Tổ dân phố 9

Tổ dân phố 24

 

II

Phường Mỹ Lâm: 07 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố Kim Phú

Tổ dân phố 1

 

2

Tổ dân phố Ngòi Xanh

Tổ dân phố 2

 

3

Tổ dân phố 17

Tổ dân phố 4

 

4

Tổ dân phố Cây Trám

Tổ dân phố 5

 

5

Tổ dân phố Nước Nóng

Tổ dân phố 6

 

6

Tổ dân phố 18

Tổ dân phố 8

 

7

Tổ dân phố Hang Hươu

Tổ dân phố 9

 

III

Xã Kim Phú: 09 thôn

 

 

1

Thôn Đồng Xung

Thôn 24

 

2

Thôn Ngòi Khế

Thôn 25

 

3

Thôn Tân Lập

Thôn 26

 

4

Thôn Canh Lâm

Thôn 27

 

5

Thôn Vực Vại

Thôn 28

 

6

Thôn Tân Long

Thôn 7

 

7

Thôn Sơn Khánh

Thôn 8

 

8

Thôn T235

Thôn 21

 

9

Thôn 24

Thôn 22

 

B

Huyện Chiêm Hóa

 

 

I

Thị trấn Vĩnh Lộc: 01 tổ dân phố

 

 

1

Tổ dân phố 11/9

Tổ dân phố Vĩnh Sơn

 

II

Xã Hùng Mỹ: 02 thôn

 

 

1

Thôn Đóng

Thôn Hùng Dũng

 

2

Thôn Thắm

Thôn Hùng Tiến

 

C

Huyện Sơn Dương

 

 

I

Xã Tú Thịnh: 01 thôn

 

 

1

Thôn Tân Sơn

Thôn Sơn Thủy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2020
Ngày hiệu lực27/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(10/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/QĐ-UBND 2020 sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/QĐ-UBND 2020 sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Thị Minh Xuân
        Ngày ban hành05/09/2020
        Ngày hiệu lực27/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (10/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 34/QĐ-UBND 2020 sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/QĐ-UBND 2020 sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương Tuyên Quang

              • 05/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực