Quyết định 34/QĐ-UBND

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 34/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Ninh Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 364/TTr-UBND ngày 11/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình.

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở: Đặt tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình thực hiện theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội đồng quản lý Quỹ; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP3,7
QĐ.bh03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Ninh Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Ninh Bình 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành10/01/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Ninh Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Ninh Bình 2017

            • 10/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực