Quyết định 340/QĐ-UBDT

Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2012 giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2012 giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 340/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472/QĐ-TTG NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 166/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ y ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo y ban thực hiện quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho y ban Dân tộc tại Quyết định s 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền; rà soát, xác định slượng đối tượng, số lượng ấn phẩm và danh mục ấn phẩm được cấp trình Lãnh đạo y ban phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

- Thừa ủy quyền Lãnh đạo y ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính ký hợp đồng, nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hợp đồng với các báo, tạp chí, đơn vị phát hành quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra thực hiện hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

- Chủ trì rà soát, đánh giá từng ấn phẩm, trên cơ sđó tham mưu cho Lãnh đạo y ban lập danh điều chỉnh, bổ sung (tăng, giảm) số lượng các ấn phẩm báo chí cp cho vùng dân tộc thiu s và min núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Chủ trì công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

- Mở tài khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương để tiếp nhận, thanh toán kinh phí thực hiện hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành báo chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền và Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính thẩm định chi phí xuất bản, phát hành ấn phm báo chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

- Chủ trì, phi hợp với Vụ Tuyên truyền hướng dẫn các báo, tạp chí, đơn vị phát hành xây dựng kế hoạch, dự toán chi ngân sách hàng năm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo y ban quản lý, phân bổ, cấp kinh phí cho các báo, tạp chí, đơn vị phát hành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các báo, tạp chí, đơn vị phát hành quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền kiểm tra thực hiện hp đồng, xét duyệt quyết toán, thanh toán hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

Điều 4. Các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg có trách nhiệm:

- Hàng năm, các đơn vị xây dựng phương án xuất bản và phát hành gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và y ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tuyên truyền) để thẩm định chi phí xuất bản, phát hành.

- Xây dựng dự toán chi phí xuất bản, phát hành gửi y ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 7 hàng năm để tổng hợp kế hoạch dự toán năm tiếp theo.

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện hàng quý và cả năm (02 bản) về y ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tuyên truyền) trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo.

- Gửi báo cáo quyết toán năm về y ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 01 năm sau.

- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phm thực hiện theo quy đinh tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 166/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ y ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số n phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 và các quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 262/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc và có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông: Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyn và Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc y ban Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (để b/c);
-
Các Thứ trưởng, PCN UB;
-
Các báo, tạp chí, đơn vị phát hành thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg (21);
-
Website y ban Dân tộc;
-
Lưu: VT, Vụ TT(6), Vụ KHTC (6).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hoàng Xuân Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 340/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu340/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 340/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2012 giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2012 giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu340/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýHoàng Xuân Lương
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2012 giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2012 giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg

           • 19/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực