Quyết định 3401/QĐ-UBND

Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện quy định khu dân cư, xã - phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3401/QĐ-UBND 2012 cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt an ninh trật tự Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3401/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” và Công văn số 226/V28-P2 ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA;

Xét đề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 62/TTr-CATP (PV28) ngày 11 tháng 6 năm 2012 về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân BVANTQ.TP;
- VPUB: Các PVP, các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX/Nh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BCA NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày… tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” và Công văn số 226/V28-P2 ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố và xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.

2. Việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đúng quy định, sâu rộng trong các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cán bộ, nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và nhân dân gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW: tập trung quán triệt sâu rộng nội dung các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “an toàn về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng, có hiệu quả.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA gắn với các chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình triển khai cần chú ý một số điểm sau:

- Đối tượng áp dụng: thực hiện quy định tại điều 2, Thông tư số 23/2012/TT-BCA trong đó cần chú ý:

+ Khu dân cư ở thành phố áp dụng thực hiện gồm các khu phố, tổ dân phố (thuộc phường, thị trấn), ấp, tổ nhân dân (thuộc xã).

+ Các đối tượng áp dụng tương tự cơ quan, doanh nghiệp bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và các sự nghiệp khác.

- Tiêu chí để công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, Thông tư số 23/2012/TT-BCA:

+ Khoản 1, Điều 5 quy định: “Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự””: các khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân có chi bộ trực thuộc hàng năm cấp ủy phải có Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (trong đó có nội dung lãnh đạo khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”). những nơi có hoặc không có chi bộ trực thuộc đều phải có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.

+ Điểm c, Khoản 4, Điều 5 quy định: “không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội”, bao gồm không có tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; “không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng” bao gồm không phát sinh người nghiện ma túy, người hoạt động mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan có tính chuyên nghiệp.

- Phân loại, mốc thời gian đánh giá phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”: thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 23/2012/TT-BCA:

+ Về phân loại: chỉ chia thành 02 loại: đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (nếu đạt các tiêu chí quy định tại điều 5, 6, 7, 8 Thông tư số 23/2012/TT-BCA) và chưa đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (nếu chưa đạt các tiêu chí quy định tại điều 5, 6, 7, 8 Thông tư số 23/2012/TT-BCA)

+ Mốc thời gian đánh giá phân loại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: thống nhất lấy mốc từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau.

- Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”: thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 23/2012/TT-BCA:

+ Các khu dân cư, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi về Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường, thị trấn vào ngày 03 tháng 11 hàng năm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xét duyệt, công nhận. Những nơi không có chi bộ, thì trưởng khu phố, ấp, tổ trưởng dân phố, tổ trưởng nhân dân chủ trì họp cùng Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể, công an để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, công nhận.

+ Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện: hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận, huyện vào ngày 05 tháng 11 hàng năm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xét duyệt, công nhận.

+ Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý (kể cả cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp trung ương đóng tại thành phố đã phân công, phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý: hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố vào ngày 05 tháng 11 hàng năm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, công nhận.

+ Hồ sơ đề nghị: thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Thông tư số 23/2012/TT-BCA gồm: Tờ trình, báo cáo kết quả, bản đăng ký phấn đấu, biên bản cuộc họp, tài liệu khác có liên quan (nếu có)

- Thẩm quyền xét duyệt: thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 23/2012/TT-BCA: Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 để xét duyệt và ký quyết định công nhận (kèm theo danh sách) các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

3. Chỉ đạo xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”:

- Hàng năm, các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp vào ngày 15 tháng 11 hàng năm để theo dõi và tổ chức xét duyệt vào cuối năm.

- Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, chuyên đề và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự và xây dựng vững mạnh lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” để rút kinh nghiệm chỉ đạo triển khai tốt công tác này.

- Chú trọng chỉ đạo điểm tại một số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để sơ kết, rút kinh nghiệm nhân rộng.

- Quan tâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và trong xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” nói riêng.

4. Tổ chức tuyên truyền:

Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và toàn dân về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó có ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh, trật tự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA và kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và tổ chức quán triệt nội dung Thông tư số 23/2012/TT-BCA kế hoạch này cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân để thực hiện tốt.

2. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch này.

3. Các địa phương, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA và kế hoạch này trong báo cáo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng, 01 năm gửi Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố (Công an thành phố) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3401/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3401/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2012
Ngày hiệu lực04/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3401/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3401/QĐ-UBND 2012 cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt an ninh trật tự Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3401/QĐ-UBND 2012 cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt an ninh trật tự Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3401/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành04/07/2012
        Ngày hiệu lực04/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3401/QĐ-UBND 2012 cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt an ninh trật tự Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3401/QĐ-UBND 2012 cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt an ninh trật tự Hồ Chí Minh

           • 04/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực