Quyết định 3409/QĐ-BGTVT

Quyết định 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 về Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3409/QĐ-BGTVT 2014 Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3409/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Vụ trưởng-Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục QLĐB I, II, III, IV;
- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

MỤC LỤC

MÃ HIỆU

NỘI DUNG

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

 

Phần I. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

1

Khối lượng công tác quản lý đường bộ

2

Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

3

Khối lượng công tác quản lý cầu đường bộ chiều dài  ≤ 300 m

4

Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ chiều dài ≤ 300 m

 

Phần II. ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

 

Chương I. QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

QLD.10100

Tuần đường

QLD.10200

Đếm xe bằng thủ công

QLD.10300

Kiểm tra định kỳ, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ

QLD.10400

Trực bão lũ

QLD.10500

Đăng ký đường

QLD.10600

Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối

 

Chương II. BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ

BDD.20100

Đắp phụ nền, lề đường

BDD.202100

Hót sụt nhỏ bằng thủ công

BDD.202200

Hót sụt nhỏ bằng máy

BDD.203100

Bạt lề đường bằng thủ công

BDD.203200

Bạt lề đường bằng máy

BDD.20400

Cắt cỏ bằng máy

BDD.20500

Phát quang cây cỏ bằng thủ công

BDD.206110

Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy

BDD.206120

Vét rãnh hở hình thang bằng máy

BDD.206210

Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công

BDD.206220

Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công

BDD.206230

Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công

BDD.20710

Vét rãnh kín bằng thủ công

BDD.20720

Vét rãnh kín bằng máy

BDD.20800

Sửa chữa rãnh xây gạch

BDD.20900

Sửa chữa rãnh xây đá

BDD.21000

Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga

BDD.21100

Thông cống, thanh thải dòng chảy

BDD.21200

Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống

BDD.21310

Vệ sinh mặt đường bằng thủ công

BDD.21320

Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác

BDD.21410

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa một lớp)

BDD.21420

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa hai lớp)

BDD.21500

Xử lý cao su sình lún

BDD.21610

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn

BDD.21620

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nguội

BDD.21630

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu

BDD.21640

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá dăm nhựa

BDD.21700

Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa

BDD.21800

Sửa chữa khe co dãn mặt đường bê tông xi măng

BDD.21900

Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

BDD.22000

Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép)

BDD.22100

Sơn cọc H, cột Km (chất liệu cột bằng bê tông xi măng)

BDD.22200

Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí,… (chất liệu cột bằng bê tông xi măng)

BDD.22300

Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí,…

BDD.22400

Nắn sửa cột Km

BDD.22500

Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

BDD.22600

Thay thế, bổ sung cột biển báo

BDD.22700

Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

BDD.22800

Dán lại lớp phản quang biển, cột Km có dán phản quang

BDD.22900

Vệ sinh mặt biển phản quang

BDD.23000

Sơn dặm vạch kẻ đường

BDD.23100

Bổ sung đá mái ta luy

BDD.23200

Thay thế tấm bê tông mái taluy

BDD.23300

Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây

BDD.23400

Bảo dưỡng đảo giao thông

BDD.23500

Thay thế tôn lượn sóng

BDD.23600

Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng

BDD.23700

Thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

BDD.23800

Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

BDD.23900

Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

BDD.24000

Thay thế tấm chống chói

BDD.24100

Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo

BDD.24200

Thay thế trụ dẻo

BDD.24300

Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép

BDD.24400

Vệ sinh mắt phản quang

BDD.24500

Thay thế mắt phản quang

BDD.24600

Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang

BDD.24700

Bảo dưỡng đường cứu nạn

 

Chương III. QUẢN LÝ CẦU CÓ CHIỀU DÀI ≤ 300 m

QLC.10100

Kiểm tra cầu

QLC.10200

Đăng ký cầu

QLC.10300

Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão

QLC.10400

Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên vi tính

 

CHƯƠNG IV. BẢO DƯỠNG CẦU CÓ CHIỀU DÀI ≤ 300 m

BDC.20100

Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)

BDC.20200

Sơn lan can cầu bằng thép (chất liệu lan can bằng thép)

BDC.20300

Sơn lan can cầu bằng bê tông (chất liệu lan can bằng bê tông)

BDC.20400

Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu

BDC.20500

Bôi mỡ gối cầu thép

BDC.20600

Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước

BDC.20700

Thay thế ống thoát nước

BDC.20800

Bảo dưỡng khe co dãn thép

BDC.20900

Vệ sinh khe co dãn cầu

BDC.21000

Vệ sinh mố cầu

BDC.21100

Vệ sinh trụ cầu

BDC.21210

Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn

BDC.21220

Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội

BDC.21300

Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

BDC.21400

Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

BDC.21500

Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

BDC.21600

Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

BDC.21700

Phát quang cây dại (2 đầu mố cầu)

BDC.21800

Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng)

BDC.21900

Thanh thải dòng chảy dưới cầu

BDC.22000

Vệ sinh lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép mạ chống gỉ)

BDVC.30000

Vận chuyển đất, bùn, rác bằng ô tô tự đổ

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là các thao tác kỹ thuật được tiến hành thường xuyên và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ trên đường và các công trình trên đường. Bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên liên tục, hàng ngày, trong suốt cả năm trên toàn bộ tuyến đường, để đảm bảo giao thông vận tải đường bộ được an toàn, thông suốt và êm thuận.

Công tác bảo dưỡng thường xuyên gồm công tác quản lý đường bộ, cầu đường bộ, công tác bảo dưỡng đường bộ, cầu đường bộ.

Công tác quản lý bao gồm các hạng mục công việc như tuần đường, đếm xe, kiểm tra định kỳ và đột xuất, trực bão lũ, đăng ký cầu đường, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ, quản lý hành lang, kiểm tra cầu...

Công tác bảo dưỡng gồm các hạng mục công việc như đắp phụ nền, lề đường, hót sụt nhỏ, bạt lề đường, thông cống thanh thải dòng chảy, sơn biển báo, vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi, bong tróc mặt đường, sửa chữa cao su sình lún, vệ sinh mố, trụ cầu...

1. Nội dung định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong Định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng.

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng (bao gồm cả công nhân phụ). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác bảo dưỡng.

- Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng.

2. Kết cấu định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được trình bày theo nhóm, loại công tác bảo dưỡng và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt Nội dung công việc, đơn vị và bảng giá trị.

Tập định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ bao gồm 2 phần:

Phần I. Khối lượng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Phần II. Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, gồm 4 Chương:

Chương I: Quản lý đường bộ

Chương II: Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Chương III: Quản lý cầu có chiều dài ≤ 300 m

Chương IV: Bảo dưỡng cầu có chiều dài ≤ 300 m

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ bao gồm định ngạch khối lượng và định mức chi tiết cho từng hạng mục công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Định mức làm cơ sở để lập đơn giá, dự toán chi phí bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phải thực hiện trong năm, xây dựng kế hoạch quản lý vốn theo quy định.

Định mức đối với các hạng mục công tác quản lý bảo dưỡng trong tập định mức này chưa bao gồm công tác đưa, đón công nhân đến công trường, công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường. Đối với công tác vận chuyển vật liệu, bùn, đất, rác thải đi đổ được lập thành định mức riêng trong tập định mức này.

Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là giới hạn tối đa để lập dự toán.

Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì vận dụng định mức tương tự để đưa vào dự toán. Trường hợp khối lượng (định ngạch) hoặc hao phí trong định mức này không phù hợp hoặc chưa có định mức tương tự, chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Định mức này chưa bao gồm khối lượng (định ngạch) sơn vạch kẻ đường (2 – 3 năm sơn lại một lần như theo Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN), chỉ bao gồm hạng mục sơn dặm do tai nạn giao thông, phanh xe…; định mức chưa bao gồm hạng mục bảo dưỡng hộ lan cáp.

Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ này được áp dụng thống nhất trong cả nước cho công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ. Đối với các tuyến đường địa phương (đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện, đường xã) có thể nghiên cứu vận dụng toàn bộ hoặc từng phần tùy theo tình hình thực tế bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại địa phương.

Phần I

KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC
BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

1. Khối lượng công tác quản lý đường bộ

STT

Mã hiệu

Hạng mục

Định ngạch

1

QLD.10100

Tuần đường

Xác định theo tần suất kiểm tra 365 ngày/năm

2

QLD.10200

Đếm xe

Xác định theo tần suất đếm 1 lần / tháng / trạm đếm hoặc theo yêu cầu thực tế

3

QLD.10300

Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ

Xác định theo tần suất kiểm tra 14 lần/năm hoặc theo yêu cầu thực tế

4

QLD.10400

Trực bão lũ

Xác định theo 40 km/năm (số km Hạt quản lý trung bình)

5

QLD.10500

Đăng ký đường

Xác định theo tần suất 10-15 năm đăng ký 1 lần

6

QLD.10600

Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối

Xác định theo 1 km/năm

 


2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

STT

Mã hiệu

Hạng mục

Đơn vị

Mặt đường bê tông nhựa

Mặt đường đá dăm nhựa

Mặt đường bê tông xi măng

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

1

BDD.20100

Đắp phụ nền, lề đường

m3/km/năm

20

30

40

20

30

40

20

30

40

2

BDD.202000

Hót sụt nhỏ

m3/km/năm

 

30

40

 

30

40

 

30

40

3

BDD.203000

Bạt lề đường

lần/năm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

BDD.20400

Cắt cỏ

lần/năm

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Hoặc theo yêu cầu thực tế

5

BDD.20500

Phát quang cây cỏ

lần/năm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Hoặc theo yêu cầu thực tế

6

BDD.206000

Vét rãnh hở

lần/năm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Hoặc theo yêu cầu thực tế

7

BDD.20700

Vét rãnh kín

lần/năm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

BDD.20800

Sửa chữa rãnh xây gạch

% tổng diện tích rãnh 

1% hoặc xác định theo thực tế

9

BDD.20900

Sửa chữa rãnh xây đá

% tổng diện tích rãnh 

1% hoặc xác định theo thực tế

10

BDD.21000

Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga

% tổng chiều dài rãnh

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11

BDD.21100

Thông cống, thanh thải dòng chảy

lần/năm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

BDD.21200

Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống

 

- Xác định theo thực tế

13

BDD.21300

Vệ sinh mặt đường

lần/tháng

Theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN

14

BDD.21400

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (1 lớp; 2 lớp)

m2/km/năm

150

150

100

250

250

200

 

 

 

15

BDD.21500

Xử lý cao su, sình lún

m2/km/năm

7

7

7

45

42

35

 

 

 

16

BDD.21600

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường

m2/km/năm

40

30

30

100

130

150

 

 

 

17

BDD.21700

Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa

 

- Xác định theo thực tế

18

BDD.21800

Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng

m dài /km/năm

 

 

 

 

 

 

20

20

20

19

BDD.21900

Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

m dài/km/năm

 

 

 

 

 

 

10

10

10

20

BDD.22000

Sơn biển báo + cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép)

% tổng diện tích

30

30

30

30

30

30

30

30

30

21

BDD.22100

Sơn cọc H, cột Km (chất liệu cột bằng bê tông xi măng)

% tổng diện tích

50

50

50

50

50

50

50

50

50

22

BDD.22200

Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí (chất liệu cọc, cột bằng bê tông xi măng)

% tổng diện tích

50

50

50

50

50

50

50

50

50

23

BDD.22300

Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí …

% tổng số cọc

5

5

5

5

5

5

5

5

5

24

BDD.22400

Nắn sửa cột Km

% tổng số cột Km

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

BDD.22500

Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

% tổng số biển báo

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

BDD.22600

Thay thế, bổ sung cột biển báo, cột biển báo

% tổng số biển báo, cột biển báo

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

27

BDD.22700

Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

% tổng số cọc

3

3

4

3

3

4

3

3

4

28

BDD.22800

Dán lại lớp phản quang biển báo

% tổng diện tích

10

10

10

10

10

10

10

10

10

29

BDD.22900

Vệ sinh mặt biển phản quang

lần/năm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

BDD.23000

Sơn dặm vạch kẻ đường

m2/km/năm

20

20

10

20

20

10

20

20

10

31

BDD.23100

Bổ sung đá mái ta luy

% tổng khối lượng theo thể tích (m3)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

32

BDD.23200

Thay thế tấm bê tông mái ta luy

% tổng số tấm

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

33

BDD.23300

Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây

% tổng khối lượng theo thể tích (m3)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

34

BDD.23400

Bảo dưỡng đảo giao thông

 

Xác định thực tế theo đảo

35

BDD.23500

Thay thế tôn lượn sóng

% tổng chiều dài hoặc tổng số tấm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

BDD.23600

Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng

lần/năm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

BDD.23700

Thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

% tổng số trụ (hoặc % tổng số m)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

38

BDD.23800

Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

% tổng diện tích

30

30

30

30

30

30

30

30

30

39

BDD.23900

Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

lần/năm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

BDD.24000

Thay thế tấm chống chói

% tổng số tấm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

41

BDD.24100

Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo

lần/năm

4

4

4

4

4

4

4

4

4

42

BDD.24200

Thay thế trụ dẻo

% tổng số trụ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43

BDD.24300

Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép

% tổng diện tích

30

30

30

30

30

30

30

30

30

44

BDD.24400

Vệ sinh mắt phản quang, gương cầu lồi

lần/năm

4

4

4

4

4

4

4

4

4

45

BDD.24500

Thay thế mắt phản quang

% tổng số mắt phản quang

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46

BDD.24600

Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang

% tổng số lượng đinh

5

5

5

5

5

5

5

5

5

47

BDD.24700

Bảo dưỡng đường cứu nạn

lần /năm/ 1 đường cứu nạn

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Khối lượng công tác bảo dưỡng đường bộ có Mã hiệu BDD.21400, BDD.21500, BDD.21600, BDD.21800, BDD.21900 là khối lượng tính cho đường cấp III (phần mặt đường dành cho xe cơ giới rộng 7m) và đường mới đưa vào sử dụng. Đối với đường cấp khác, căn cứ theo bề rộng phần mặt đường dành cho xe cơ giới và thời gian khai thác, lấy hệ số điều chỉnh tại các bảng sau:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo bề rộng mặt đường

TT

Loại mặt đường

Mặt đường tính toán trong định mức

Mặt đường cần điều chỉnh

Bề rộng (m)

Hệ số

Bề rộng (m)

Hệ số

1

Bê tông nhựa

7

1

6

0,97

2

Bê tông xi măng

7

1

6

0,98

3

Đá dăm nhựa

7

1

6

0,92

Ghi chú: đối với các loại mặt đường có bề rộng phần xe cơ giới khác, dùng phương pháp nội hoặc ngoại suy.

Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo thời gian khai thác công trình

(Tính từ lần đại tu gần nhất)

TT

Loại mặt đường

1-3 năm

4-6 năm

7-9 năm

Trên 9 năm

Tốt

Vừa

Xấu

Rất xấu

1

Bê tông nhựa 2 lớp

0,55-0,63

0,67-0,75

0,80-0,88

1,0

2

Bê tông nhựa 1 lớp

0,57-0,69

0,75-0,88

0,94-1,06

1,2

3

Bê tông xi măng

0,53-0,58

0,60-0,65

0,68-0,73

0,8

4

Đá dăm nhựa

0,58-0,72

0,79-0,93

1,00-1,14

1,3

Bảng 3. Hệ số tính đến lưu lượng xe

Mã hiệu

Tuyến đường có lưu lượng xe thiết kế
(xe/ngày đêm)

Hệ số

Hệ số tính toán khi lưu lượng tăng thêm

1

2

3

4

5

Lớn hơn 5000

5000

2000

500

100

1

1

1

1

1

1

1 + 0,008 x n/10

1 + 0,007 x n/10

1 + 0,005 x n/10

1 + 0,017 x n/10

Ghi chú: Lưu lượng xe/ngày đêm tính theo đầu xe đếm được đã quy đổi; n là lưu lượng xe tăng so với lưu lượng thiết kế ban đầu của đoạn đường cần tính.

 

3. Khối lượng công tác quản lý cầu có chiều dài ≤ 300 m

STT

Mã hiệu

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

1

QLC.10100

Kiểm tra cầu

lần/cầu/tháng 

1

2

QLC.10200

Đăng ký cầu

năm/cầu/lần

 10~15

3

QLC.10300

Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão

lần/cầu/năm

2

4

QLC.10400

Cập nhật tình trạng cầu và quản lý hồ sơ

cầu/năm

Xác định theo cầu

4. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên cầu có chiều dài ≤ 300 m

STT

Mã hiệu

Hạng mục

Đơn vị

Định ngạch

1

BDC.20100

Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông

% tổng chiều dài lan can

1

2

BDC.20200

Sơn lan can cầu bằng thép

% diện tích lan can

30%

 

BDC.20300

Sơn lan can cầu bằng bê tông

% diện tích lan can

50%

3

BDC.20400

Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu

m3/cầu/năm

0,4

4

BDC.20500

Bôi mỡ gối cầu thép

lần/năm

2

5

BDC.20600

Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước

lần/năm

6

6

BDC.20700

Thay thế ống thoát nước

% tổng chiều dài ống

1

7

BDC.20800

Bảo dưỡng khe co dãn thép

% tổng chiều dài khe co dãn

0,5

8

BDC.20900

Vệ sinh khe co dãn cầu

lần/năm

4

9

BDC.21000

Vệ sinh mố cầu

lần/năm

4

10

BDC.21100

Vệ sinh trụ cầu

lần/năm

1

11

BDC.21200

Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu

% tổng diện tích mặt cầu

3

13

BDC.21300

Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

lần/năm

2

14

BDC.21400

Vệ sinh nút liên kết dầm-dàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

lần/năm

2

15

BDC.21500

Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

 m2/m dài cầu/năm

 Dàn thép: 0,3

 Liên hợp: 0,1

16

BDC.21600

Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

lần/năm

1

17

BDC.21700

Phát quang cây cỏ

lần/năm

4

18

BDC.21800

Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng)

 

Theo thực tế

19

BDC.21900

Thanh thải dòng chảy dưới cầu

 

Theo thực tế

20

BDC.22000

Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ chống gỉ

lần/năm

2

Phần II

ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

Chương I

QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

QLD.10100 Tuần đường

Thành phần công việc:

- Theo dõi tổ chức giao thông, tai nạn giao thông, tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hư hỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; xử lý các trường hợp hư hỏng nhỏ không cần vật tư thiết bị (cọc tiêu, biển báo bị xiêu vẹo; bu lông bị lỏng, tuột; đá lăn, cây đổ, vật liệu rơi vãi trên đường, nước tràn qua đường khi mưa hoặc các hư hỏng tương tự khác) hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý;

- Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính, xác định điểm đen TNGT.

Đơn vị tính: 1 km/năm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đường cấp I, II

Đường cấp III

Đường cấp IV, V, VI

Trong đô thị

Ngoài đô thị

Miền núi

Đồng bằng, Trung du

QLD.101 

Tuần đường

Vật liệu

 

 

 

 

 

 

Xăng

lít

10,494

10,038

9,581

9,581

9,125

Nhân công

 

 

 

 

 

 

Bậc thợ 5/7

công

16,222

13,273

11,231

11,231

8,588

 

 

 

 

10

20

30

40

50

QLD.10200 Đếm xe bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đếm xe 2 chiều trên 1 mặt cắt ngang của đường.

Đơn vị tính: 1 lần/trạm đếm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trạm chính

Trạm phụ

Đường cấp I-II

Đường cấp III-IV

Đường cấp V-VI

Đường cấp I-II

Đường cấp III-IV

Đường cấp V-VI

QLD.102

Đếm xe bằng thủ công

Vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

Giấy A4

tờ

70

56

42

40

32

24

Bút

cái

7

5

3

7

5

3

Nhân công

 

 

 

 

 

 

 

Bậc thợ 3/7

công

42

28

14

28

20

10

 

 

 

 

10

20

30

40

50

60

Ghi chú: Khi thực hiện đếm xe bằng máy thì không áp dụng định mức trên.

QLD.10300 Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ

Thành phần công việc:

- Kiểm tra hiện trường: nền, mặt, thoát nước (cống, rãnh), báo hiệu, tình trạng cầu, công trình (kè, ngầm, tường chắn,…); cập nhật vào hồ sơ quản lý, báo cáo.

Đơn vị tính: 1 km/1 lần

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đường cấp I, II

Đường cấp III

Đường cấp IV, V, VI

Miền núi

Đồng bằng, Trung du

QLD.103

Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ

Vật liệu

 

 

 

 

 

Xăng

lít

0,029

0,028

0,029

0,025

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

0,075

0,05

0,045

0,037

 

 

 

 

10

20

30

40

 

QLD10400 Trực bão lũ

Thành phần công việc:

- Trực đảm bảo xử lý các tình huống đột xuất trong mưa bão, lũ lụt.

Đơn vị tính: 40 km/năm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

QLD.104

Trực bão lũ

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

160

 

 

 

 

10

QLD.10500 Đăng ký đường

Thành phần công việc:

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đường để xác định tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Đơn vị tính: 10 km

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

QLD.105 

Đăng ký đường

Vật liệu

 

 

Bình đồ duỗi thẳng (khổ A0, tỷ lệ 1/2000)

tờ

5

Sổ ghi chép A4 (36 trang)

quyển

1

Bút

cái

1

Nhân công

 

 

Bậc thợ 4/7

công

5,63

 

 

 

 

10

QLD.10600 Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối

Thành phần công việc:

- Lập, cập nhật hồ sơ quản lý hành lang đường bộ.

Đơn vị tính: 1 km/năm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

QLD.106

Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối

Nhân công

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

2

1,5

1

 

 

 

 

10

20

30

Ghi chú: Đối với công tác phối hợp với Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương thực hiện những biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ cần thiết phải cung cấp nhân lực, xe máy phục vụ chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm thực hiện lập dự toán theo từng vụ việc cụ thể.

Chương II

BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ

BDD.20100 Đắp phụ nền, lề đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Dãy cỏ, cuốc sửa khuôn;

- San đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Vỗ mái ta luy.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.201

Đắp phụ nền, lề đường

Vật liệu

 

 

Đất cấp phối

m3

1,425

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

1,78

Máy thi công

 

 

Đầm cóc

ca

0,05

 

 

 

 

10

BDD.202000 Hót sụt nhỏ

BDD.202100 Hót sụt nhỏ bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.2021

Đào hót đất sụt bằng thủ công

Nhân công

công

0,45

Bậc thợ 3,5/7

 

 

 

 

10

BDD.202200 Hót sụt nhỏ bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị tính: 5m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.2022

Hót sụt nhỏ bằng máy

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,250

Máy thi công

 

 

Máy xúc đào liên hợp gầu 0,4 m3

ca

0,054

 

 

 

 

10

BDD.203000 Bạt lề đường

BDD.203100 Bạt lề đường bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100 m dài

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.2031

Bạt lề đường bằng thủ công

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

1,8

 

 

 

 

10

BDD.203200 Bạt lề đường bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Máy san bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m dài

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.2032

Bạt lề đường bằng máy

Máy thi công

 

 

Máy san 110 CV

ca

0,003

 

 

 

 

10

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm công tác vận chuyển đi đổ. Định mức áp dụng cho đoạn có chiều dài bạt liên tục trên 100m; các đoạn có chiều dài bạt liên tục nhỏ hơn (hoặc bằng) 100 m thì áp dụng hệ số điều chỉnh 1,05 – 1,1.

BDD.20400 Cắt cỏ bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 1 km/1 lần

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

BDD.204

Cắt cỏ bằng máy

Vật liệu

Lưỡi cắt

Máy thi công

 

lưỡi

 

0,2

 

0,15

 

0,2

Máy cắt cỏ 300 W

ca

0,9

1,05

1,2

 

 

 

 

10

20

30

BDD.20500 Phát quang cây cỏ bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Phát cây ven đường bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 1 km/1 lần

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Trung du

Miền núi

BDD.205

Phát quang cây cỏ bằng thủ công

Nhân công

công

8,8

11

Bậc thợ 3/7

 

 

 

 

10

20

Ghi chú: Định mức trên áp dụng với đường đi qua khu vực vùng núi và trung du (có taluy dương, cây cối rậm rạp), với đường đi qua khu vực đồi thấp, đồng bằng áp dụng hệ số chiết giảm 0,4-0,6 so với khu vực trung du; đường qua đô thị (có vỉa hè, hai bên là nhà dân đông đúc) không có công tác này.

BDD.206000 Vét rãnh hở

BDD.206100 Vét rãnh hở bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

BDD.206110 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Rãnh chữ nhật

Lòng rãnh 80cm

Lòng rãnh 60cm

BDD.20611

Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,048

0,036

Máy thi công

 

 

 

Máy đào ≤0,4m3

ca

0,045

0,033

 

 

 

 

1

2

BDD.206120 Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120x40x40 cm)

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.20612

Vét rãnh hở hình thang bằng máy

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,030

Máy thi công

 

 

Máy đào ≤0,4m3

ca

0,028

 

 

 

 

1

BDD.206200 Vét rãnh hở bằng thủ công

BDD.206210. Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.20621

Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m)

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,281

 

 

 

 

 

1

 

DD.206220 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Lòng rãnh 80cm

Lòng rãnh 60cm

Chiều sâu 0,1m

Chiều sâu 0,1m

BDD.20622

Vét rãnh hở chữ nhật bằng thủ công

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,337

0,253

 

 

 

 

1

2

BDD.206230 Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 120x40x40 cm)

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.20623

Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,298

 

 

 

 

 

1

 

BDD.20700 Vét rãnh kín

BDD.20710 Vét rãnh kín bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m;

- Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Lòng rãnh 80cm

Lòng rãnh 60cm

BDD.2071

Vét rãnh kín bằng thủ công

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,474

0,361

 

 

 

 

1

2

BDD.20720 Vét rãnh kín bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, máy;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m;

- Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Lòng rãnh 80cm

Lòng rãnh 60cm

BDD.2072

Vét rãnh kín bằng máy

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,064

0,04

  Máy thi công

Máy đào ≤ 0,4m3

 

ca

 

0,045

 

0,033

 

 

 

 

1

2

Ghi chú: Đối với các rãnh có kích thước khác, định mức được tính trên cơ sở nội suy, ngoại suy theo diện tích mặt cắt ngang của rãnh có cùng dạng thiết kế.

BDD.20800 Sửa chữa rãnh xây gạch

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Rãnh xây tường đơn

Rãnh xây tường đôi

BDD.208 

Sửa chữa rãnh xây gạch

Vật liệu

 

 

 

Gạch chỉ (105x220x60) cm

viên

68

136

Vữa xi măng M100

m3

0,05

0,115

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

0,043

0,099

 

 

 

 

10

20

BDD.20900 Sửa chữa rãnh xây đá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.209 

Sửa chữa rãnh xây đá

Vật liệu

 

 

Đá hộc

m3

0,315

Đá dăm

m3

0,015

Vữa xi măng M100

m3

0,11

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

0,513

 

 

 

 

10

BDD.21000. Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển;

- Lắp đặt tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 nắp tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Nắp rãnh bê tông

Nắp hố ga

BDD.210

Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga

Vật liệu

 

 

 

Nắp rãnh bê tông, hố ga

nắp tấm

1

1

Vữa xi măng M75

m3

0,003

0,005

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,14

0,214

 

 

 

 

10

20

BDD.21100. Thông cống, thanh thải dòng chảy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Nạo vét đất bùn trong lòng cống;

- Vận chuyển đến nơi quy định, phạm vi 30m;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: m dài cống

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Ø ≥ 1m

Ø ≤ 1m

BDD.211

Thông cống, thanh thải dòng chảy

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,196

0,167

 

 

 

 

10

20

BDD.21200 Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Đục theo vết nứt, vệ sinh sạch sẽ, trám các nứt vỡ tường đầu, tường cánh cống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10m dài vết nứt

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.212

Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống

Vật liệu

 

 

Vữa xi măng M100

m3

0,0082

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công

 

 

Bậc thợ 4/7

công

0,11

 

 

 

 

10

BDD.21300 Vệ sinh mặt đường

BDD.21310 Vệ sinh mặt đường bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Quét dọn mặt đường, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: lần/km

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Đường cấp I-II

Đường cấp III-VI

BDD.2131

Vệ sinh mặt đường bằng thủ công

Vật liệu

Chổi quét

Nhân công

 

chiếc

 

0,2

 

0,1

Bậc thợ 3,5/7

công

7,50

3,75

 

 

 

 

1

2

BDD.21320 Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác

Thành phần công việc:

- Xe quét đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: ca/lần/km

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Đường cấp I-II

Đường cấp III-VI

BDD.2132

Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác

Máy thi công

 

 

 

Xe quét rác

ca

0,08

0,04

 

 

 

 

1

2

BDD.21400 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc

BDD.21410 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa một lớp)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m;   

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ mặt đường;

- Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Láng nhựa một lớp

Nhựa 0,7 kg/m2

Nhựa 0,9 kg/m2

Tưới nhựa bằng thủ công

Tưới nhựa bằng máy

Tưới nhựa bằng thủ công

Tưới nhựa bằng máy

BDD.2141

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp)

Vật liệu

 

 

 

 

 

Đá mạt 0,015 ÷1mm

(hoặc cát)

m3

0,055

0,055

0,073

0,073

Nhựa đường

kg

7,63

7,63

9,63

9,63

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

0,12

0,08

0,14

0,1

Máy thi công

 

 

 

 

 

Xe tưới nhựa

ca

 

0,005

 

0,0066

Lu 8T

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Nồi nấu nhựa

ca

0,02

 

0,025

 

Máy khác

%

5

5

5

5

 

 

 

 

1

2

3

4

Đơn vị tính: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Láng nhựa một lớp

Nhựa 1,1 kg/m2

Nhựa 1,5 kg/m2

Tưới nhựa bằng thủ công

Tưới nhựa bằng máy

Tưới nhựa bằng thủ công

Tưới nhựa bằng máy

BDD.2141

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc

(một lớp)

Vật liệu

 

 

 

 

 

Đá mạt 0,015 ÷1mm

(hoặc cát)

m3

0,103

0,103

0,166

0,166

Nhựa đường

kg

11,77

11,77

16,05

16,05

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

0,2

0,12

0,27

0,162

Máy thi công

 

 

 

 

 

Xe tưới nhựa

ca

 

0,008

 

0,01

Lu 8T

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Nồi nấu nhựa

ca

0,03

 

0,04

 

Máy khác

%

5

5

5

5

 

 

 

 

5

6

7

8

BDD.21420 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa hai lớp)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ mặt đường;

- Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Láng nhựa hai lớp

Nhựa 2,5kg/m2

Nhựa 3kg/m2

Tưới nhựa bằng thủ công

Tưới nhựa bằng máy

Tưới nhựa bằng thủ công

Tưới nhựa

bằng máy

BDD.2142

Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc

(hai lớp)

Vật liệu

 

 

 

 

 

Đá 1x2

m3

0,15

0,15

0,15

0,15

Đá mạt 0,015 ÷1mm

m3

0,15

0,15

0,17

0,17

Nhựa đường

kg

26,75

26,75

32,1

32,1

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

0,38

0,228

0,46

0,276

Máy thi công

 

 

 

 

 

Xe tưới nhựa

ca

 

0,013

 

0,015

Lu 8T

ca

0,03

0,03

0,03

0,03

Nồi nấu nhựa

ca

0,05

 

0,06

 

Máy khác

%

5

5

5

5

 

 

 

 

1

2

3

4

BDD.21500 Xử lý cao su, sình lún

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào bỏ phần mặt, móng, nền đường đến hết phạm vi hư hỏng;

- Đắp nền đường bằng vật liệu chọn lọc, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Rải lớp móng và lớp mặt, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn công trường.

Đơn vị: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

BDD.215

Xử lý cao su sình lún

Vật liệu

 

 

 

 

 

Đất cấp phối tự nhiên theo các chiều dày đã lèn ép là 20cm, 30cm, 40cm, 50cm

m3

2,9

4,35

5,8

7,25

Cấp phối đá dăm (dày 40 cm) 0,075mm - 50 mm

m3

5,680

5,680

5,680

5,680

Nhựa đường đặc

kg

8,113

8,126

8,138

8,150

Dầu hỏa

lít

4,774

4,782

4,789

4,796

Củi

kg

38,124

38,124

38,124

38,124

Bê tông nhựa nóng hạt trung

tấn

0,949

1,187

1,424

1,662

Lưỡi cắt

lưỡi

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

13,80

17,00

20,20

23,40

Máy thi công

 

 

 

 

 

Lu bánh thép 10 T

ca

0,0184

0,0203

0,0253

0,0278

Đầm cóc

ca

0,102

0,153

0,204

0,255

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi)

ca

0,021

0,021

0,021

0,021

Máy khác

%

2

2

2

2

 

 

 

 

10

20

30

40

BDD.21600 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường

BDD.21610 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bê tông nhựa cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu);

- Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

BDD.2161

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn

Vật liệu

 

 

 

 

 

Bê tông nhựa nóng

tấn

1,070

1,258

1,49

1,766

Nhựa đường

kg

9,45

9,63

9,81

9,99

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

1,426

1,568

1,646

1,762

Máy thi công

 

 

 

 

 

Máy lu bánh thép 10T

ca

0,018

0,02

0,026

0,028

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,024

0,024

0,026

0,026

Máy khác

%

2

2

2

2

 

 

 

 

1

2

3

4

BDD.21620 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng bê tông nhựa nguội

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu);

- Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

BDD.2162

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông

nhựa nguội

Vật liệu

 

 

 

 

 

Bê tông nhựa nguội

tấn

0,976

1,146

1,36

1,612

Nhựa đường

kg

9,45

9,63

9,81

9,99

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

 công

1,462

1,644

1,728

1,866

Máy thi công

 

 

 

 

 

Máy lu bánh thép 10 T

ca

0,02

0,02

0,024

0,024

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,024

0,024

0,026

0,026

Máy khác

%

2

2

2

2

 

 

 

 

1

2

3

4

BDD.21630 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu);

- Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

BDD.2163

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu

Vật liệu

 

 

 

 

 

   Đá trộn nhựa pha dầu

tấn

1,148

1,35

1,6

1,898

Nhựa đường

kg

8,926

9,096

9,266

9,435

Cát vàng

kg

78,534

78,534

78,534

78,534

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

 

1,298

1,46

1,532

1,656

Máy thi công

công

 

 

 

 

Máy lu bánh thép 10 T

ca

0,004

0,004

0,006

0,008

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa

ca

0,023

0,023

0,024

0,024

Máy khác

%

2

2

2

2

 

 

 

 

1

2

3

4

BDD.21640 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá dăm nhựa                                                                                                                                                                                        

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường đã lèn ép

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

BDD.2164

Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá dăm nhựa

Vật liệu

 

 

 

 

 

Đá 1x2

m3

0,614

0,736

0,878

1,044

Đá 0,5x1 (hoặc cát sạn)

m3

0,094

0,094

0,094

0,094

Nhựa đường

kg

47,97

47,97

47,97

47,97

Củi

kg

38,124

38,124

38,124

38,124

Lưỡi cắt bê tông

cái

0,049

0,049

0,05

0,05

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

1,378

1,55

1,626

1,756

Máy thi công

 

 

 

 

 

Lu bánh thép 10 T

ca

0,0366

0,0454

0,0564

0,0706

Máy cắt bê tông MCD 218

ca

0,22

0,23

0,25

0,29

Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi)

ca

0,126

0,126

0,126

0,126

Máy khác

%

2

2

2

2

 

 

 

 

1

2

3

4

BDD.21700 Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đục mở rộng vết nứt, vệ sinh sạch sẽ;

- Tưới nhựa đường vào khe nứt, rắc cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc trám vết nứt bằng bê tông nhựa nóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m dài

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Phương pháp trám nhựa rải cát

Phương pháp rải hỗn hợp bê tông nhựa nóng

BDD.217

Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa

Vật liệu

 

 

 

Nhựa đường

kg

2,782

1,294

Bê tông nhựa nóng

tấn

 

0,030

Cát

m3

0,002

 

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,279

0,271

 

 

 

 

10

20

BDD.21800 Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh khe nứt;

- Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 m dài

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường

20 cm

25 cm

BDD.218

Sửa chữa khe co dãn mặt đường bê tông xi măng

Vật liệu

 

 

 

  Ma tít

m3

0,0046

0,0057

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,302

0,396

Máy thi công

 

 

 

Máy nén khí

ca

0,024

0,036

 

 

 

 

10

20

BDD.21900 Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh khe nứt;

- Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 m dài

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dày mặt đường

20 cm

25 cm

BDD.219

Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

Vật liệu

 

 

 

Ma tít

m3

0,0011

0,0013

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,4583

0,6250

 

 

 

 

10

20

BDD.22000 Sơn biển báo + cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

2 nước

3 nước

BDD.220

Sơn biển báo, cột biển báo

Vật liệu

 

 

 

Sơn

kg

0,16

0,22

Vật liệu khác

%

2

2

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,135

0,195

 

 

 

 

10

20

BDD.22100 Sơn cọc H, cột Km (chất liệu cột bằng bê tông xi măng)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn cọc H, cột km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Cọc H

Cột Km

 BDD.221

Sơn cọc H, cột Km

Vật liệu

 

 

 

Sơn bê tông

kg

0,8

0,8

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,33

0,52

 

 

 

 

10

20

BDD.22200 Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí,… (chất liệu cọc, cột bằng bê tông xi măng)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.222

Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí…

Vật liệu

 

 

Sơn bê tông

kg

0,80

Sơn màu

kg

0,05

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,251

 

 

 

 

10

BDD.22300 Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí,…

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cọc

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.223

Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí…

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,06

 

 

 

 

 

10

 

BDD.22400 Nắn sửa cột Km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

 BDD.224

Nắn sửa cột Km

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,12

 

 

 

 

10

BDD.22500 Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Dựng lại cột bị nghiêng, đổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng;

- Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.225 

Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

 Công

0,225

 

 

 

 

10

BDD.22600 Thay thế, bổ sung biển báo, cột biển báo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển;

- Lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 biển báo (hoặc cột biển báo)

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.226

Thay thế, bổ sung cột biển báo

Vật liệu

 

 

Biển báo (hoặc cột biển báo)

biển báo (hoặc cột)

1

Vữa bê tông đá 1x2 M150

m3

0,066

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

1,26

 

 

 

 

10

BDD.22700 Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vị 100 m;

- Đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng;

-  Dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh;

- Trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện.

Đơn vị: 1 cọc (cột)

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.227

Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

Vật liệu

 

 

Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…

bộ

1

Vữa bê tông

m3

0,04

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,55

 

 

 

 

10

BDD.22800 Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km có dán phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ;

- Đo, cắt, dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.228

Dán lại lớp phản quang biển

Vật liệu

 

 

Màng phản quang

m2

1,10

Nhân công

 

 

Bậc thợ  3/7

công

0,255

 

 

 

 

10

BDD.22900 Vệ sinh mặt biển phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng;

- Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.229

Vệ sinh mặt biển phản quang

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

0,05

 

 

 

 

10

BDD.23000 Sơn dặm vạch kẻ đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trông giữ, bảo quản vạch sơn khô;

- Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Sơn bằng thủ công

Sơn bằng máy

BDD.230

Sơn dặm vạch kẻ đường

Vật liệu

 

 

 

Sơn kẻ đường

kg

0,788

0,788

Vật liệu phụ

%

0,05

0,05

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 4.5/7

công

0,280

0,130

Máy thi công

 

 

 

Máy phun sơn 400m2/h

ca

 

0,033

Máy nén khí động cơ diesel 745m3/h

ca

 

0,015

 

 

 

 

10

20

BDD.23100 Bổ sung đá mái ta luy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Chêm chèn đá vào các vị trí bị mất đá;

- Chít mạch vữa (nếu có), hoàn thiện.

Đợn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Không chít mạch

Có chít mạch

BDD.231

Bổ sung đá mái ta luy

Vật liệu

 

 

 

Đá hộc

m3

1,245

1,245

Đá dăm 4x6

m3

0,060

0,060

Vữa xi măng M100

m3

 

0,068

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

1,315

1,755

 

 

 

 

10

20

BDD.23200 Thay thế tấm bê tông mái ta luy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;      

- Bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ   ;

- Thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.232

Thay thế tấm bê tông mái taluy

Vật liệu

 

 

Tấm bê tông (40x40) cm

tấm

1

Vữa xi măng M150

m3

0,003

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

0,107

 

 

 

 

10

BDD.23300 Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vá, sửa chữa vị trí bị sứt, vỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

 BDD.233

Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây

Vật liệu

 

 

Đá hộc

m3

1,2

Đá dăm

m3

0,057

Vữa xi măng M100

m3

0,42

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

2,25

 

 

 

 

10

BDD.23400 Bảo dưỡng đảo giao thông

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tưới cây, cắt cỏ, tỉa cành;

- Nắn chỉnh các tấm biển gắn mũi tên chỉ đường, sửa chữa mép đảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 đảo đường kính 10 m

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

 BDD.234

Bảo dưỡng đảo giao thông

Vật liệu

 

 

Nước tưới

m3

0,395

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

1,18

Máy thi công

 

 

Xe ô tô tưới nước 5m3

ca

0,0265

 

 

 

 

10

BDD.23500 Thay thế tôn lượn sóng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo tôn lượn sóng khỏi trụ;

- Đào cột cũ và thu hồi, lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới);

- Lắp đặt tôn lượn sóng mới;

- Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị tính: tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Thay toàn bộ

Không thay trụ

BDD.235 

Thay thế tôn

lượn sóng

Vật liệu

 

 

 

Tôn lượn sóng 3x47x4120mm

tấm

1

1

Cột thép

cột

1

 

Vữa bê tông

m3

0,055

 

Bu lông M18x26

bộ

8

8

Bu lông M20x30

bộ

1

1

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

3,20

1,875

 

 

 

 

10

20

BDD.23600 Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  100 md

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

 BDD.236

Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ

tôn lượn sóng

Vật liệu

 

 

Nước sạch

m3

0,3

Vật liệu khác

%

10

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,99

 

 

 

 

10

BDD.23700 Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Nắn chỉnh lại trụ bê tông, ống thép bị xô lệch đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Tháo dỡ, thay thế các trụ bê tông vỡ, ống thép bị cong vênh;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Nắn chỉnh (cái)

Thay thế ống thép (m)

Thay thế trụ bê tông (trụ)

BDD.237 

Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Vật liệu

 

 

 

 

Trụ bê tông

trụ

 

 

1

Ống thép Ø50mm

m

 

1,05

 

Nhân công

 

 

 

 

Nhân công 4/7

công

0,35

0,15

0,15

 

 

 

 

10

20

30

BDD.23800 Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn trụ bê tông, ống thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Trụ bê tông

Ống thép Ø50mm

BDD.238

Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Vật liệu

 

 

 

Sơn tông

kg

0,8

 

Sơn dầu

kg

 

0,036

Vật liệu khác

%

1

1

Nhân công

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,25

0,05

 

 

 

 

10

20

BDD.23900 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.239 

Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,36

 

 

 

 

10

BDD.24000 Thay thế tấm chống chói

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10 tấm

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.240

Thay thế tấm

chống chói

Vật liệu

 

 

Tấm chống chói

tấm

10

Bu lông

bộ

2

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,55

 

 

 

 

10

BDD.24100 Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 trụ

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.241

Nắn sửa, vệ sinh

trụ dẻo

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,55

 

 

 

 

10

BDD.24200 Thay thế trụ dẻo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10 trụ

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.242

Thay thế trụ dẻo

Vật liệu

 

 

Trụ dẻo

trụ

10

Bu lông

bộ

3

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,5

 

 

 

 

10

BDD.24300 Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo gỉ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước).

Đơn vị tính: m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.243

Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép

Vật liệu

 

 

Sơn chống gỉ 1 lớp

kg

0,145

Sơn mầu 2 lớp

kg

0,241

Vật liệu phụ

%

2

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,55

 

 

 

 

10

BDD.24400 Vệ sinh mắt phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 20 mắt

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.244 

Vệ sinh mắt phản quang

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3/7

công

0,056

 

 

 

 

10

BDD.24500 Thay thế mắt phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mắt

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BDD.245

Thay thế mắt phản quang

Vật liệu

 

 

Mắt phản quang

mắt

1

Vật liệu khác

%

0,5

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

0,025

 

 

 

 

10

BDD.24600 Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh hiện trường, lấy dấu;

- Vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 1 viên

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Mặt bê tông nhựa

Mặt bê tông xi măng

BDD.246

 

Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang

Vật liệu

Viên phản quang

Keo Bituminous

Keo Megapoxy

Ga

Dầu DO

Vật liệu khác

 

viên

kg

kg

kg

lít

%

 

1

 

0,1

 

 

1

 

1

0,1

 

0,004

0,001

1

Nhân công

Bậc thợ 3,7/7

 

công

 

0,069

 

0,072

Máy thi công

Lò nung keo

 

ca

 

0,004

 

0,004

 

 

 

 

10

20

BDD.24700 Bảo dưỡng đường cứu nạn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ; dọn sạch chướng ngại vật; xáo xới mặt đường cứu nạn; khơi thông rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

Mã hiệu

Công tác bảo dưỡng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

 BDD.247

Bảo dưỡng đường cứu nạn

Nhân công

 

 

Bậc thợ 3,7/7

công

0,028

 

 

 

 

10

Chương III

QUẢN LÝ CẦU CÓ CHIỀU DÀI NHỎ HƠN VÀ BẰNG 300 M

QLC.10100 Kiểm tra cầu

Thành phần công việc:

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên: mặt, thoát nước, lan can, khe co dãn…;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần dưới: dầm, mố, trụ, gối cầu…;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật công trình phòng hộ, điều tiết dòng chảy.

Đơn vị tính: cầu / năm

Mã hiệu

Công tác quản lý

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dài cầu (m)

200 - 300

100 - 200

50 - 100

<50

QLC.101 

Kiểm tra cầu

Vật liệu

 

 

 

 

 

Sổ theo dõi ghi chép (A4) 36 trang

quyển

5,00

5,00

3,00

1,00

Bút viết

cái

12,00

12,00

12,00

12,00

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

48

36

12

4

 

 

 

 

10

20

30

40

Ghi chú: Trường hợp cần sử dụng ca nô, thuyền, xe cẩu chuyên dụng hoặc các thiết bị khác để kiểm tra cầu thì xác định số ca cần thiết trong 1 năm để bổ sung vào dự toán.

QLC.10200 Đăng ký cầu

Thành phần công việc:

- Bổ sung, cập nhật những thay đổi tình trạng kỹ thuật cầu theo mẫu hồ sơ lý lịch quy định;

- Lưu dữ liệu trong máy tính.

Đơn vị tính: lần

Mã hiệu

Công tác quản lý

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dài cầu (m)

300-200

200-100

100-50

<50

QLC.102

Đăng ký cầu

Vật liệu

 

 

 

 

 

Sổ ghi chép A4, 27 trang

quyển

1

1

1

1

Bút

cái

1

1

1

1

Ảnh (10x15)cm

ảnh/nhịp

3

3

3

3

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 3,5/7

công

15

10

10

5

 

 

 

 

10

20

30

40

QLC.10300 Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão

Thành phần công việc:

- Kiểm tra mố trụ, chân khay, 1/4 nón mố, nền đường sau mố, các công trình điều tiết dòng chảy lòng sông, suối, sự thay đổi dòng chảy sông, suối, các công trình phòng hộ.     

Đơn vị tính:  cầu / năm

Mã hiệu

Công tác quản lý

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều dài cầu (m)

200 -  300

100 -200

50 -    100

50

 QLC.103

Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão

Vật liệu

 

 

 

 

 

Sổ theo dõi ghi chép (A4), 36 trang

quyển

0,833

0,833

0,50

0,167

Bút viết

cái

2

2

2

2

Nhân công

 

 

 

 

 

Bậc thợ 4/7

công

6

4

2

1

Máy thi công

 

 

 

 

 

  Ca nô 135 cv

ca

2

2

1

 

  Máy khác

%

2

2

2

2