Quyết định 341/2004/QĐ-UB

Quyết định 341/2004/QĐ-UB về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 341/2004/QĐ-UB tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện đã được thay thế bởi Quyết định 41/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 341/2004/QĐ-UB tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 341/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;
Thực hiện Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII tại kỳ họp lần thứ 3 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 391/TTr-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức ; vị trí và chức năng ; nhiệm vụ, quyền hạn ; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận-huyện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

Điều 3. Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm ; Ủy ban nhân dân quận-huyện căn cứ vào tổng biên chế được giao và tình hình thực tế của quận-huyện để phân bổ biên chế cho các cơ quan chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này và hướng dẫn quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện, phù hợp với Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 91/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện (trừ các đơn vị sự nghiệp).

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :       
- Như điều 6  
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Đổi tên Phòng Tổ chức Chính quyền thành Phòng Nội vụ ;

2. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội ;

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch ;

4. Phòng Giáo dục ;

5. Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao ;

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường ;

7. Phòng Tư pháp ;

8. Phòng Kinh tế ;

9. Phòng Quản lý đô thị ;

10. Thanh tra ;

11. ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em ;

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ;

13. Ban Tôn giáo.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu341/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2004
Ngày hiệu lực31/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 341/2004/QĐ-UB tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 341/2004/QĐ-UB tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu341/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành31/12/2004
       Ngày hiệu lực31/12/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 341/2004/QĐ-UB tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 341/2004/QĐ-UB tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện