Quyết định 341/2013/QĐ-UBND

Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân và xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp làm căn cứ xác định hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất 2013 Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ THỰC HIỆN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH HOẶC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 108/TTr-STC ngày 11.6.2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất ở) đối với đất đang sử dụng; chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất (tăng so với Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh)

- Đối với đất ở đô thị hệ số điều chỉnh bằng 1,4.

- Đối với đất ở ven quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ hệ số điều chỉnh bằng 1,3.

- Đối với đất ở nông thôn hệ số điều chỉnh bằng 1,2.

- Đối với trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm khi được nhà nước cho thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 lần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 341/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/09/2013
Ngày hiệu lực 30/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất 2013 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất 2013 Bắc Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 341/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành 20/09/2013
Ngày hiệu lực 30/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất 2013 Bắc Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất 2013 Bắc Ninh

  • 20/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực