Quyết định 341-NV

Quyết định 341-NV năm 1964 về việc chia lại xã Khang-ninh và sáp nhập xóm Pác-ngoi thuộc xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 341-NV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA LẠI XÃ KHANG-NINH VÀ SÁP NHẬP XÓM PÁC-NGOI THUỘC XÃ QUẢNG-KHÊ, HUYỆN CHỢ RÃ, TỈNH BẮC-CẠN VÀO XÃ NAM-MẪU CÙNG TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt bắc và Ủy ban hành chính tỉnh Bắc-cạn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chia xã Khang-ninh thuộc huyện Chợ Rã trong tỉnh Bắc-cạn thành hai xã như sau:

1. Xã Khang-ninh gồm năm xóm: Bản Vài, Na-làng, Bản Nàn, Nà-kiêng và Lung-páng.

2. Xã Nam-mẫu gồm hồ Ba-bể và ba xóm: Ba bể, Bản Câm và Tà-kén.

Điều 2. – Nay phê chuẩn việc sáp nhập xóm Pác-ngoi thuộc xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu thuộc huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn.

Điều 3. – Ủy ban hành chính khu tự trị Việt bắt, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc-cạn, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Lê Tất Đắc

 

Thuộc tính văn bản 341-NV
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 341-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/1964
Ngày hiệu lực 13/01/1965
Ngày công báo 31/12/1964
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 341-NV chia lại xã Khang-ninh sáp nhập xóm Pác-ngoi xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu cùng tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 341-NV chia lại xã Khang-ninh sáp nhập xóm Pác-ngoi xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu cùng tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 341-NV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Lê Tất Đắc
Ngày ban hành 29/12/1964
Ngày hiệu lực 13/01/1965
Ngày công báo 31/12/1964
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 29/12/1964

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/12/1964

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/01/1965

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực