Quyết định 341/QĐ-BCĐ

Quyết định 341/QĐ-BCĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 341/QĐ-BCĐ ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm Bắc Giang 2016


UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-BCĐ

Bắc Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH BẮC GIANG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 501/LĐTB&XH-VP ngày 07/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo Công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giải quyết việc làm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lưu: VT, VX2.
Bản đin tử:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, TKCT, TH.

TRƯỞNG BAN
Lê Ánh Dương
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2016 của Trưởng ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc của Ban chỉ đạo; nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan tới công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

2. Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Sở Lao động - TB&XH là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo; văn bản do Trưởng ban chỉ đạo ký sử dụng dấu của UBND tỉnh, trường hợp do Phó Trưởng ban ký ban hành thì sử dụng con dấu của Sở chủ quản.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo.

4. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tnh.

5. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của nhà nước trong công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm chung về công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, về hoạt động của Ban chỉ đạo trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phân công và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo.

3. Tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; chtrì các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban chỉ đạo.

4. Chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

5. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban chỉ đạo

1. Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang:

a) Trực tiếp điều hành công việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo các địa phương và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo điều hành các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo hoặc thực hiện các công việc khác khi Trưởng Ban đi vắng hoặc ủy quyền.

2. Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang:

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan tới công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm theo lĩnh vực ngành quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TB&XH chỉ đạo, tổ chức xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành phụ trách phối hợp với Sở Lao động - TB&XH xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành thường xuyên tổ chức phổ biến chính sách đào tạo nghề, cung cấp thông tin thị trường, giá cả hỗ trợ việc tiêu thụ các sản phẩm nông - lâm nghiệp - thủy sản cho lao động nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động - TB&XH tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm dạy nghề công lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Dạy nghề, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

- Tổ chức, chỉ đạo các địa phương tiến hành xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn;

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo từng giai đoạn trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã;

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, sắp xếp tăng cường biên chế, nâng cao năng lực đối với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ 06 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo:

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp để phân luồng và định hướng học nghề cho đối tượng là học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT.

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có cách nhìn đúng đắn về nghề nghiệp từ đó chủ động lựa chọn các loại hình học nghề phù hợp.

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - TB&XH thực hiện các giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động TB&XH trong việc triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Thành viên Ban chỉ đạo - Chánh Văn phòng UBND tnh:

- Phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo các huyện, thành phố xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; tổng hợp nhu cầu và phân bổ kinh phí hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tham mưu cho Phó Trưởng ban Thường trực triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường lao động; củng cố, nâng cao chất lượng công tác giới thiệu việc làm, phát triển sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Hiệp hội XKLĐ Việt Nam lựa chọn và giới thiệu các doanh nghiệp XKLĐ có năng lực tốt về các huyện, thành phố tuyn lao động.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện hoạt động dạy nghề theo quy định; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư và UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm của tỉnh.

- Định kỳ đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm của các huyện, thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

3. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Công an tỉnh:

- Chỉ đạo phòng chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ pháp lý để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và để đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

- Nắm tình hình, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và lao động Bắc Giang đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

4. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Tài Chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - TB&XH đề xuất việc bố trí kinh phí xây dựng và thực hiện các chương trình, Đề án giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quản lý tài chính, sử dụng có hiệu quả kinh phí giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

- Chủ trì, phối hợp vi Sở Lao động - TB&XH xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm vào trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH đề xuất phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kinh phí đổi mới và phát triển dạy nghề hàng năm.

- Đề xuất các mục tiêu giải quyết việc làm của các dự án đầu tư thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ: Xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư; xây dựng chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng yêu cầu về tạo việc làm, thu hút lao động của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

6. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Công thương

- Triển khai thực có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống.

- Thường xuyên phổ biến và cung cấp thông tin thị trường, giá cả hỗ trợ việc tiêu thụ chế biến các sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH triển khai thực hiện Đán đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo phân công.

7. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Hàng năm, tổ chức thống kê nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và đề xuất phương án đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp này.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, UBND các huyện, thành phố trong việc tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo phân công.

8. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, các đài phát thanh cấp huyện và truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, các chương trình dạy nghề, xuất khẩu lao động, thông tin thị trường lao động, các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả để lao động biết và lựa chọn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo phân công,

9. Thành viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động cho vay tạo việc làm đảm bảo đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu vay của người lao động; sử dụng các nguồn vốn vay có hiệu quả.

- Tổ chức thẩm định, giải ngân, thu hồi, xử lý nguồn vốn vay giải quyết việc làm theo đúng quy định và thẩm quyền, giải ngân các dự án cho vay để giải quyết việc làm kịp thời, không để tồn đọng vốn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

- Giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện họp Ban chỉ đạo.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo do Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 8. Chế độ hội họp

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ một năm một lần trong tháng 11 hàng năm; trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Các phiên họp của Ban chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung và địa điểm trước 03 ngày làm việc. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian dự đầy đủ các phiên họp của Ban chỉ đạo. Trường hợp vắng mặt tại các cuộc họp vì lý do khách quan thì phải báo cáo xin phép Trưởng Ban chỉ đạo và phải cử cán bộ đi họp thay để tiếp thu các ý kiến của cuộc họp.

3. Các đề xuất của các thành viên trong Ban chỉ đạo được thảo luận tập thể tại các phiên họp của Ban chỉ đạo, Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại các phiên họp được thể hiện dưới hình thức thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phát hành giấy mời họp và gửi các tài liệu phục vụ cuộc họp đến các thành viên được mời; chuẩn bị chương trình cuộc họp; thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo gửi tới các thành viên của Ban chỉ đạo, các cơ quan liên quan và các địa phương để thực hiện.

Điều 9. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 06 tháng, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tổng hp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các hoạt động của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm để Ban chỉ đạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm gửi báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/6) và báo cáo hàng năm (trước ngày 20/12) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho Tổ giúp việc để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Trường hợp có các báo cáo, đề xuất khác thì gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, xử lý.

Điều 10. Công tác xây dựng kế hoạch và hoạt động kiểm tra

1. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng năm; các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình đảm nhiệm, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và báo cáo bằng văn bản cho thường trc của Ban chỉ đạo.

2. Định kỳ vào quý III hàng năm, Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm của các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Trường hợp cần thiết, Ban chỉ đạo có thể kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo ngoài việc kiểm tra thường xuyên để nắm, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công còn có trách nhiệm tham gia các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo khi được phân công.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Lao động - TB&XH.

2. Sở Lao động - TB&XH có trách nhiệm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, đề nghị sở Tài chính bố trí. Ngân sách hoạt động của Ban chỉ đạo được quản lý, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/QĐ-BCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu341/QĐ-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2016
Ngày hiệu lực16/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/QĐ-BCĐ

Lược đồ Quyết định 341/QĐ-BCĐ ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 341/QĐ-BCĐ ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu341/QĐ-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành16/03/2016
        Ngày hiệu lực16/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 341/QĐ-BCĐ ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm Bắc Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 341/QĐ-BCĐ ban chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm Bắc Giang 2016

             • 16/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực