Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 341/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THDỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4831A /QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4936/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh niêm yết, công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTHCC, KGVX, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trình tự thực hiện,

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông - Số 01, Điu Ong, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

-

LĨNH VỰC TH DỤC, TH THAO

1

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn khi tổ chức;

(2) Điều lệ giải thể thao;

(3) Chương trình thi đấu.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

1. Trình t thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công hoặc nộp trực tuyến theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 22,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức giải thể thao. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải quyết trong 7 ngày làm việc).

Bước 3. Trả kết quả

UBND tỉnh trả kết quả thực hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lưu, theo dõi.

2. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 22,5 ngày.

- UBND tỉnh: 07 ngày.

Không

- Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thdục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

2

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn khi tổ chức;

(2) Điều lệ giải thể thao;

(3) Chương trình thi đấu.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công hoặc nộp trực tuyến theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 22,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức giải thể thao. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải quyết trong 7 ngày làm việc).

Bước 3. Trả kết quả

UBND tỉnh trả kết quả thực hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lưu, theo dõi.

2. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 22,5 ngày.

- UBND tỉnh: 07 ngày.

Không

- Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, B SUNG

A

LĨNH VỰC TH DỤC, TH THAO

-

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn khi tổ chức;

(2) Điều lệ giải thể thao;

(3) Chương trình thi đấu.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận h

Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công hoặc nộp trực tuyến theo đa chỉ: motcua.daknong.gov.vn.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 22,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức giải thể thao. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải quyết trong 7 ngày làm việc).

Bước 3. Trả kết quả

UBND tỉnh trả kết quả thực hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lưu, theo dõi.

2. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 22,5 ngày.

- UBND tỉnh: 07 ngày.

Không

- Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

B

LĨNH VỰC VĂN HÓA

-

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 6,5 ngày làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải quyết trong 03 ngày làm việc).

Bước 3. Trả kết quả

UBND tỉnh trả kết quả thực hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lưu, theo dõi.

2. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ:

- Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 6,5 ngày.

- UBND tỉnh: 03 ngày

1.500.000 đồng/ Giấy phép.

- Điều 41 Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

- Điều 22 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Có hiệu lực t ngày 01/02/2014.

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT- BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL , Thông tư số 11/2014/TT- BVHTTDL, và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

TỔNG S: 02 TTHC cấp tỉnh mới ban hành; 02 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 341/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 341/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu341/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 341/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 341/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Đắk Nông

              • 19/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực