Quyết định 3410/QĐ-UBND

Quyết định 3410/QĐ-UBND năm 2019 công bố hết hiệu lực một số Điều, Khoản của Quyết định 2942/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3410/QĐ-UBND 2019 công bố hết hiệu lực một số điều khoản dạy thêm học thêm Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2942/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cQuyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1768/TTr-SGDĐT ngày 09/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 và các Khoản: Khoản 2 Điều 7, Khoản 3 Điều 15, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 của Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Các nội dung khác của Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 giữ nguyên;

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ G
iáo dục và Đào tạo;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND T
nh;
- Chánh VP, các Phó V
ăn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- L
ưu: VT-VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3410/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3410/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2019
Ngày hiệu lực17/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3410/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3410/QĐ-UBND 2019 công bố hết hiệu lực một số điều khoản dạy thêm học thêm Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3410/QĐ-UBND 2019 công bố hết hiệu lực một số điều khoản dạy thêm học thêm Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3410/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành17/10/2019
       Ngày hiệu lực17/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3410/QĐ-UBND 2019 công bố hết hiệu lực một số điều khoản dạy thêm học thêm Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3410/QĐ-UBND 2019 công bố hết hiệu lực một số điều khoản dạy thêm học thêm Hà Tĩnh

           • 17/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực