Quyết định 3412/QĐ-UBND

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3412/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3412/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1832/TTr-STTTT ngày 25/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ TT&TT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh (để b/c);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của người dân về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về các giá trị, lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm và thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam.

- Nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan truyền thông, báo chí.

- Công tác thông tin, tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật được triển khai với nhiều hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền chung về hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa trong các lĩnh vực, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, về hợp tác song phương, đa phương của Việt Nam, của tỉnh.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, Khánh Hòa đến với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của tỉnh trong các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; quảng bá Khánh Hòa là điểm đến tin cậy để đầu tư, mang lại nhiều cơ hội hợp tác đối với các doanh nghiệp.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong ngoại giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn, các sự kiện lớn trong các lĩnh vực diễn ra tại Việt Nam, tại tỉnh.

2. Các nội dung tuyên truyền cụ thể

a) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

- Khẳng định Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng APEC. Rộng hơn, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã chuyển đổi tư duy đối ngoại từ "tham gia tích cực" sang "chủ động đóng góp, xây dựng, định hình luật chơi chung". Việt Nam là trung tâm của mở cửa và hội nhập quốc tế của khu vực.

- Nỗ lực phát triển, thay đổi của Việt Nam từ khi gia nhập APEC; vai trò, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với APEC, nhấn mạnh vào các ý tưởng và sáng kiến của Việt Nam đóng góp cho APEC.

- Việt Nam là nền kinh tế mở, phát triển năng động, bền vững với chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định. Chính phủ Việt Nam có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, ở vùng giao thoa của nhiều liên kết kinh tế quan trọng (AEC, RCEP, TPP...). Chính phủ Việt Nam cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để phù hợp với luật chơi thương mại chung của quốc tế. Tham gia APEC là diễn đàn giao lưu tìm kiếm cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

- Thông tin cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực về APEC. Những lợi ích khi Việt Nam tham gia APEC và đăng cai APEC 2017. Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

b) Cộng đồng ASEAN

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 2017; 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng Cộng đồng.

- Chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN trong năm 2017, các năm tiếp theo và sự tham gia của Việt Nam, bao gồm: Triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Cộng đồng, Chương trình Nghị sự kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch Công tác Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III về thu hẹp khoảng cách phát triển, tình hình hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và thế mạnh.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới các doanh nghiệp và người dân: Tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến lợi ích doanh nghiệp và người dân được hưởng khi tham gia vào Cộng đồng chung ASEAN; tuyên truyền về các cam kết, biện pháp đã có về tự do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như: Phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...

c) Các Hiệp định thương mại tự do

- Các nội dung cụ thể về nghĩa vụ và xu hướng quản lý, xu hướng thị trường thể hiện tại các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết (cụ thể là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA Việt Nam - EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu).

- Những quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp của tỉnh nói riêng; những biện pháp doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp của tỉnh nói riêng cần thực hiện để nắm bắt các lợi ích và cơ hội các FTA mang lại; những nghĩa vụ của Việt Nam theo các cam kết quốc tế được quy định trong các FTA, trong đó có các nội dung về thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

- Những nguy cơ, rủi ro khi tham gia các FTA và phương hướng, giải pháp cụ thể để phòng tránh và bài học kinh nghiệm trong quá trình hội nhập quốc tế.

d) Liên hợp quốc

- Về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức của Liên hợp quốc như: Hội đồng Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2018, Hội đồng Chấp hành Tổ chức Khoa học - Giáo dục - Văn hóa nhiệm kỳ 2015 - 2019; về việc Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong Cộng đồng quốc tế.

- Về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có chuẩn bị thực hiện Thỏa thuận Paris (COP-21); bảo vệ và thúc đẩy lợi ích về an ninh nguồn nước...

- Tuyên truyền về sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO): Sự tham gia tích cực của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Ủy ban Di sản thế giới; các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Duy trì thông tin thường kỳ trên các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập, kịp thời thông tin về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật: Tăng cường chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo điện tử; bản tin, phóng sự, chuyên mục trên báo nói, báo hình.

2. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền, quảng bá về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, Khánh Hòa; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... và phát sóng tại địa phương và nước ngoài.

3. Xây dựng chuyên mục về hội nhập quốc tế, thường xuyên đưa tin, bài về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị của tỉnh và tạo liên kết đến các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên ngành về hội nhập quốc tế.

4. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế ở các cơ quan nhà nước; nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về hội nhập quốc tế, về các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết, về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế lớn.

5. Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của đất nước, tỉnh.

6. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền (áp phích, sổ tay, tờ rơi...) về tiềm năng, cơ hội, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh trên các lĩnh vực; giải thích và làm rõ các cam kết trong các thỏa thuận thương mại tự do; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Khánh Hòa...

7. Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về cam kết của Việt Nam trong các hiệp định Việt Nam tham gia.

8. Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về chủ đề hội nhập quốc tế, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật...

9. Tổ chức tuyên truyền trực quan và lồng ghép thông tin, tuyên truyền tại các hội nghị, buổi nói chuyện của báo cáo viên các cấp về hội nhập quốc tế, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào Danh mục nhiệm vụ, hoạt động từng năm kèm theo Kế hoạch này (tại Phụ lục), các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện vào thời điểm xây dựng dự toán hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam, Khánh Hòa.

- Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về chủ đề hội nhập quốc tế, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về hội nhập quốc tế.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của đất nước, tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo tỉnh tại các nước, các tổ chức, diễn đàn, hội nghị quốc tế; các sự kiện đối ngoại lớn do Việt Nam đăng cai, giao tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức liên quan đến APEC, ASEAN và các tổ chức quốc tế và khu vực khác.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế ở các cơ quan nhà nước...

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực được giao.

3. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về Cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương đã hoàn tất trong giai đoạn 2015 - 2016 và các hiệp định đang đàm phán và dự kiến ký kết trong thời gian tới.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng, vinh danh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nhập quốc tế.

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế trong lĩnh vực được giao.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về việc thực hiện "Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", "Đề án về hợp tác ASEAN sau năm 2015 của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN" và tình hình tham gia kí kết, thực hiện các Hiệp định tự do thương mại song phương, đa phương trong giai đoạn 2017 - 2020.

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực được giao.

5. Sở Tài chính

- Thẩm định và chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Trên cơ sở đề xuất dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

6. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao

- Chủ động triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế theo Kế hoạch này.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong khuôn khổ Kế hoạch này.

- Xây dựng chuyên mục về hội nhập quốc tế, thường xuyên đưa tin, bài về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo liên kết đến các cng/trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên ngành.

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền (áp phích, sổ tay, tờ rơi...) về tiềm năng, cơ hội, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; giải thích và làm rõ các cam kết trong các thỏa thuận thương mại tự do; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Khánh Hòa...

- Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về cam kết của Việt Nam trong các hiệp định Việt Nam tham gia.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan và lồng ghép thông tin, tuyên truyền tại các hội nghị, buổi nói chuyện của báo cáo viên về hội nhập quốc tế, các sự kiện nổi bật.

7. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện quốc tế nổi bật; xây dựng chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng, tin, bài về hội nhập quốc tế, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh; kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

8. Chế độ báo cáo

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Nội dung nhiệm vụ, hoạt động

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Xây dựng chuyên mục về hội nhập quốc tế, thường xuyên đưa tin, bài về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do... trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo liên kết đến các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên ngành về hội nhập quốc tế

2018 - 2020

Các sở, ban ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền (áp phích, sổ tay, tờ rơi...) về tiềm năng, cơ hội, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; giải thích và làm rõ các cam kết trong các thỏa thuận thương mại tự do; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Khánh Hòa...

2018 - 2020

Các sở, ban ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về cam kết của Việt Nam trong các hiệp định Việt Nam tham gia

2018 - 2020

Các sở, ban ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Tổ chức tuyên truyền trực quan và lồng ghép thông tin, tuyên truyền tại các hội nghị, buổi nói chuyện của báo cáo viên về hội nhập quốc tế, các sự kiện nổi bật

2018 - 2020

Các sở, ban ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng, tin, bài về hội nhập quốc tế, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh

2018 - 2020

Các cơ quan báo chí của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam, Khánh Hòa (Báo Lao động, Báo Thanh niên, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC...)

2018 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản

2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế ở các cơ quan nhà nước

2018

Sở Ngoại vụ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan

9

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về hội nhập quốc tế

2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

10

Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh

2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3412/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3412/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3412/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3412/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3412/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3412/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3412/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3412/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật Khánh Hòa

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực