Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử) tại địa chỉ http://www.bvhttdl.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Internet, liên kết tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cổng thông tin điện tử có nhiệm vụ đăng tải những nội dung chủ yếu sau:

1. Thông tin giới thiệu chung về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (tóm lược quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được; các chủ trương định hướng phát triển của ngành; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; thông tin liên hệ: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, đơn vị để liên hệ và tiếp nhận thông tin; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ được phân công của lãnh đạo Bộ).

2. Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn bản quản lý hành chính có liên quan.

3. Tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

5. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

6. Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

7. Thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

8. Thông tin về các hội nghị, hội thảo tập huấn của Bộ.

9. Thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn, phát ngôn chính thức của lãnh đạo Bộ và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

10. Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với Bộ và các đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng.

11. Các thông tin cần thiết khác.

Điều 3. Tổ chức Cổng thông tin điện tử

1. Ban Biên tập

1.1. Nhiệm vụ: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt Ban Biên tập) có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý các dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

1.2. Thành phần Ban Biên tập gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên:

a) Trưởng ban Biên tập là Chánh Văn phòng Bộ.

b) Các Phó trưởng ban Biên tập, gồm:

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao;

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin Du lịch.

Trưởng ban Biên tập và các Phó trưởng ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng ban Biên tập chịu trách nhiệm xây dựng trình Bộ trưởng ban hành: Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử; Quyết định phê duyệt lộ trình cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành viên Ban Biên tập là đại diện lãnh đạo của các tổ chức, đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối nội, đối ngoại của Bộ, ngành và các đơn vị có trang thông tin thành phần tích hợp trên Cổng thông tin điện tử.

2.Quản trị Cổng thông tin điện tử và bộ phận giúp việc cho Ban Biên tập

2.1. Văn phòng Bộ chủ trì quản trị Cổng thông tin điện tử.

2.2. Giúp việc cho Ban Biên tập là bộ phận thư ký, trị sự. Số lượng, thành phần cụ thể của bộ phận thư ký, trị sự do Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng ban Biên tập đề xuất, trình lãnh đạo Bộ quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng , các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, MC(25).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 342/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu342/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 342/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu342/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 342/QĐ-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa

            • 21/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực