Quyết định 3421/QĐ-UBND

Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Chỉ thị 18/2006/CT-UBND và 41/2007/CT-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Chỉ thị 18/2006/CT-UBND 41/2007/CT-UB Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3421/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 18/2006/CT-UBND NGÀY 19/4/2006 VÀ CHỈ THỊ SỐ 41/2007/CT-UBND NGÀY 14/11/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 125/TTr-STTTT ngày 29/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tốt mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Nội dung của các văn bản trên không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3421 /QĐ-UBND ngày 05 /11/ 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Số, kí hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

A

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01

Chỉ thị số 18/2006/CT- UBND

19/4/1996

UBND tỉnh Quảng Nam

Về việc đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND tỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

02

Chỉ thị số41/2007/CT- UBND

14/11/2007

UBND tỉnh Quảng Nam

Về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tố mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3421/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3421/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày hiệu lực 05/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3421/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Chỉ thị 18/2006/CT-UBND 41/2007/CT-UB Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Chỉ thị 18/2006/CT-UBND 41/2007/CT-UB Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3421/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày hiệu lực 05/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Chỉ thị 18/2006/CT-UBND 41/2007/CT-UB Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Chỉ thị 18/2006/CT-UBND 41/2007/CT-UB Quảng Nam

  • 05/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực