Quyết định 3422/QĐ-UBND

Quyết định 3422/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương

Quyết định 3422/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Thanh tra Hải Dương 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1888/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Thanh tra Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3422/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Thanh tra Hải Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3422/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ Công b thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 728/TT-TTr ngày 17/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương (Chi tiết: có danh mục và nội dung thủ tục hành chính đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính của Điều 1 Quyết định này tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc.

2. Giao Sở Tư pháp cập nhật, công khai thủ tục hành và các văn bản quy định thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 ca Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Tung tâm CBTH;
- Lưu: VT. NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3422/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện thủ tc hành chính

I

Thủ tục giải quyết khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Khiếu nại

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Khiếu nại

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Khiếu nại

Ủy ban nhân dân cp xã

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tnh

Khiếu nại

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

5

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Khiếu nại

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

II

Thủ tục giải quyết tố cáo

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tnh

Tố cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tố cáo

y ban nhân dân cp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

3

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tố cáo

y ban nhân dân cấp xã

III

Thủ tục tiếp công dân

1

Tiếp công dân ti cấp tnh

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

y ban nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2

Tiếp công dân tại cấp huyện

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

y ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

3

Tiếp công dân tại cấp xã

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân cp xã

IV

Thủ tc xử lý đơn thư

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2

Xử lý đơn tại cấp huyện

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân cp huyện; Thanh tra huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

3

Xử lý đơn tại cấp xã

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân cp xã

V

Thủ tục phòng chống tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính nhà nước từ tnh đến cấp huyện, cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước.

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước.

3

Thủ tục xác minh tài sn, thu nhập

Phòng, chng tham nhũng

Cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, bộ phận tổ chức cán bộ trong các cơ quan thuộc UBND tỉnh, bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước.

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước.

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2016
Ngày hiệu lực24/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3422/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Thanh tra Hải Dương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3422/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Thanh tra Hải Dương 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3422/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành24/11/2016
        Ngày hiệu lực24/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3422/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Thanh tra Hải Dương 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3422/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Thanh tra Hải Dương 2016