Quyết định 3425/QĐ-UBND

Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3425/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính Đăng ký giao dịch bảo đảm Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3425/-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Ngh định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tc hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 ca Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tc hành chính năm 2016 của UBND tnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 242/TTr-STP ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao S Tư pháp:

1. Dự thảo dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh, kèm phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- Thủ t
ướng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục KST
THC - Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (đ
báo cáo);
- Lưu: VT, NC (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3425/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

1. Nhóm thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởĐăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai”.

1.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề xuất thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục “Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở” và thủ tục “Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai”.

Lý do: Sau khi thực hiện thủ tục chứng thực, cá nhân, tổ chức phải tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp, do vậy để tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, cần thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục này.

1.2. Kiến nghị thực thi

UBND tnh ban hành Quyết định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

2. Thủ tục: chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

2.1. Nội dung đơn giản hóa

Bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy đnh đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

Lý do: Sau khi thực hiện phương án liên thông thtục hành chính, thành phần hồ sơ trên đã phải nộp bản chính khi thực hiện thtục “Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai”.

2.2. Kiến nghị thực thi

Kiến nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Cụ thể: Bỏ điểm c, Khoản 1 Điều 36 Nghị định.

3. Thủ tục: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

3.1. Nội dung đơn giản hóa

- Bổ sung phương thức trả kết quả thủ tục hành chính: Qua đường bưu điện.

Lý do: Thủ tục chưa quy định phương thức trả kết quả qua bưu điện. Việc trả kết quả qua đường bưu điện sẽ tiết kiệm được thời gian và giảm chi phí cho cá nhân, tổ chc; đồng thời nâng cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện t.

- Bỏ thành phần hồ sơ “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận theo quy định của pháp luật”.

Lý do: Tại UBND cấp xã đã có bản lưu khi thực hiện thủ tục hành chính liên thông với thtục “Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở”.

3.2. Kiến nghị thực thi

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể:

- Bổ sung phương thức trkết quả qua đường bưu điện.

- Bãi bỏ Khoản 2 Điều 19 Thông tư liên tịch.

4. Thủ tục: Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

4.1. Nội dung đơn giản hóa

Bổ sung phương thc trả kết quả thtục hành chính: Qua đường bưu điện.

Lý do: Thủ tục chưa quy định phương thức trkết quả qua bưu điện. Việc trả kết quả qua đường bưu điện sẽ tiết kiệm được thời gian và giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức; đồng thời nâng cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

4.2. Kiến nghị thực thi

Kiến nghị sửa đổi, b sung Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất. Cụ thể: Bổ sung phương thức trkết quả qua đường bưu điện.

5. Li ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 9.100.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 6.572.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2.528.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 27,8 %./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2016
Ngày hiệu lực08/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3425/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính Đăng ký giao dịch bảo đảm Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3425/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính Đăng ký giao dịch bảo đảm Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3425/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành08/09/2016
        Ngày hiệu lực08/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3425/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính Đăng ký giao dịch bảo đảm Thanh Hóa 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3425/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính Đăng ký giao dịch bảo đảm Thanh Hóa 2016

         • 08/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/09/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực