Quyết định 343/QĐ-SGDHN

Quyết định 343/QĐ-SGDHN năm 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quyết định 343/QĐ-SGDHN 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 236/QĐ-SGDHN 2015 Thị trường chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 343/QĐ-SGDHN 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch Hà Nội


SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-SGDHN

 Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 108/2008/QĐ-BTC">128/2009/TT-BTC Thông tư số 95/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/6/2013 của Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thống nhất thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2521/UBCK-PTTT ngày 13/06/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHN ngày 09/07/2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 131/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2011 như sau:

1. Bỏ Điểm e - Khoản 1 - Điều 9.

2. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Đơn vị giao dịch

1. Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu.

2. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

3. Giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu hoặc trái phiếu (lô lẻ) có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, SGDCKHN không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

4. SGDCKHN quyết định thay đổi đơn vị giao dịch khi cần thiết sau khi được UBCKNN chấp thuận”

3. Sửa đổi Điều 20 như sau:

“Điều 20. Nội dung và nguyên tắc giao dịch thỏa thuận

1. Trong thời gian giao dịch thỏa thuận, lệnh chào giao dịch thỏa thuận được nhập vào hệ thống giao dịch của SGDCKHN gồm các nội dung sau:

a. Mã chứng khoán;

b. Khối lượng;

c. Giá;

d. Lệnh chào mua hoặc bán;

Lệnh chào giao dịch thỏa thuận có thể gửi đến cho một đối tác hoặc cho toàn bộ thị trường theo yêu cầu của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không nêu yêu cầu cụ thể thì lệnh này phải gửi đến toàn bộ thị trường.

2. Nội dung lệnh thỏa thuận trên hệ thống đăng ký giao dịch bao gồm:

a) Mã chứng khoán;

b) Giá;

c) Khối lượng;

d) Tài khoản nhà đầu tư bán;

đ) Tài khoản nhà đầu tư mua;

e) Các nội dung khác theo quy định của SDCKHN.

3. Giao dịch thỏa thuận tại SGDCKHN được thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận giao dịch thỏa thuận. Trình tự thực hiện giao dịch được quy định trong quy trình giao dịch do SGDCKHN ban hành.

4. Sửa đổi Điều 23 như sau:

“Điều 23. Sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục

1. Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

2. Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

a) Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi trong trường hợp sửa giảm khối lượng;

b) Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.

3. Thành viên phải tuân thủ quy trình sửa, hủy lệnh do SGDCKHN ban hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/7/2013.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc SGDCKHN và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Các CTCK Thành viên;
- Các công ty ĐKGD;
- TTLKCK;
- NH Chỉ định thanh toán;
- Lưu: VT, HTGD.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/QĐ-SGDHN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 343/QĐ-SGDHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2013
Ngày hiệu lực 29/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/04/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/QĐ-SGDHN

Lược đồ Quyết định 343/QĐ-SGDHN 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 343/QĐ-SGDHN 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 343/QĐ-SGDHN
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Trần Văn Dũng
Ngày ban hành 24/07/2013
Ngày hiệu lực 29/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/04/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 343/QĐ-SGDHN 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/QĐ-SGDHN 2013 sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch Hà Nội