Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP

Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP 2020 chức năng nhiệm vụ của Đại diện CITES phía Nam tại Hồ Chí Minh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-TCLN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI DIỆN CITES PHÍA NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 24/2020/QĐ-TTg ngày 27/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục;

Trên cơ sở Quyết định số 339/QĐ-TCLN-VP ngày 23/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thuộc Tổng cục Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đại diện CITES phía Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

2. CITES phía Nam có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ cấp phép; Tổng cục Lâm nghiệp đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng Đại diện CITES phía Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế: The Southern Representative of Viet Nam CITES Management Authority.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tại phía Nam:

a) Hướng dẫn, cấp, hủy mã số cơ sở nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản thuộc các Phụ lục CITES; tham mưu, đề xuất Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam để thẩm định và đăng ký với Ban Thư ký CITES các cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại Phụ lục I CITES vì mục đích thương mại đủ điều kiện xuất khẩu.

b) Đề xuất tổ chức kiểm tra hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ bin và quá cảnh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES tại khu vực cửa khẩu.

c) Tham gia kiểm tra các cơ sở nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục của CITES.

d) Trình cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý mẫu vật quy định tại các Phụ lục của CITES bị tịch thu theo quy định của pháp luật Việt Nam và CITES.

d) Phối hợp với các bên có liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan về việc thực thi CITES theo quy định của CITES và pháp luật Việt Nam.

e) Cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

f) Đề xuất in ấn, phát hành giấy phép, giấy chứng nhận CITES.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan Quản lý, cấp, gia hạn, cấp thay thế, cấp lại, thu hồi giấy phép FLEGT; xây dựng cơ sở dữ liệu cấp phép FLEGT.

h) Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định theo phân cấp.

2. Quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo CITES phía Nam do Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam làm Trưởng đại diện, được Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của CITES phía Nam.

2. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng đại diện phân công và chịu trách nhiệm trước Trưng đại diện, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 422/QĐ-TCLN-VP ngày 29/11/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES Việt Nam tại phía Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Trưởng đại diện CITES phía Nam, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT
, VP (TCCB).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/QĐ-TCLN-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu343/QĐ-TCLN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2020
Ngày hiệu lực26/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(28/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/QĐ-TCLN-VP

Lược đồ Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP 2020 chức năng nhiệm vụ của Đại diện CITES phía Nam tại Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP 2020 chức năng nhiệm vụ của Đại diện CITES phía Nam tại Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu343/QĐ-TCLN-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Quốc Trị
        Ngày ban hành26/10/2020
        Ngày hiệu lực26/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP 2020 chức năng nhiệm vụ của Đại diện CITES phía Nam tại Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP 2020 chức năng nhiệm vụ của Đại diện CITES phía Nam tại Hồ Chí Minh

           • 26/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực