Quyết định 3434/QĐ-UBND

Quyết định 3434/QĐ-UBND năm 2008 về ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3434/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3434/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy của Ủy ban nhân dân thành phố.

Việc Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng theo ủy quyền được đóng dấu của Ủy ban nhân dân thành phố theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao Giám đốc Sở xây dựng tổ chức triển thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND TP;
- TV UBND thành phố;
- Sở, Ban, ngành thành phố;
- TT.HĐND và UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn,
- VP UBND thành phố (2AB, 3B);
- TT Công báo;
- Lưu VT. TS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3434/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3434/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/12/2008
Ngày hiệu lực 23/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3434/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3434/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3434/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3434/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành 23/12/2008
Ngày hiệu lực 23/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3434/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3434/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu

  • 23/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực