Quyết định 344/QĐ-BGTVT

Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC CÔNG B B SUNG, SA ĐI VÀ THAY TH TH TC HÀNH CHÍNH THUC PHM VI CHC NĂNG QUN LÝ CA B GIAO THÔNG VN TI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính

1. Công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Công bố thay thế các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục III của Quyết định này.

4. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi và thay thế tại Phụ lục IV của Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ Hàng không;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, PC (03).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I- Lĩnh vực hàng hải

1

Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

2

Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

3

Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biển

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

4

Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng biển

Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT

Cảng vụ HH

 

5

Chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

Thông tư số 68/2015/TT-BGTVT

Bộ GTVT;

Cục HHVN

 

II- Lĩnh vực đăng kiểm

6

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

 

Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền

 

7

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu

Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

III- Lĩnh vực hàng không

9

Phê duyệt phương án cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Nghị định số 102/2015/NĐ-CP

Thủ tướng Chính phủ

 

10

Lựa chọn tổ chức thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Nghị định số 102/2015/NĐ-CP

Bộ GTVT

 

11

Thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Nghị định số 102/2015/NĐ-CP

Bộ GTVT

 

12

Bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác

Nghị định số 102/2015/NĐ-CP

Bộ GTVT

 

IV- Lĩnh vực đường sắt

13

Quyết định bãi bỏ đường ngang

Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT

Bộ GTVT

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Số sê-ri được sửa đổi

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Lĩnh vực hàng hải

1

Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

B-BGT-285184-TT

Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT;

Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT

Cục HHVN; các Chi cục HH; Cảng vụ HH Đà Nẵng

 

2

Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt (GCNHLNVĐB)

B-BGT-285185-TT

Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT;

Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT

Cục HHVN; các Chi cục HH; Cảng vụ HH Đà Nẵng; Cơ sở đào tạo, huấn luyện

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

B-BGT-285192-TT

Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT;

Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT

Cục HHVN; các Chi cục HH;

Cảng vụ HH Đà Nẵng

Các chi cục HH, Cảng vụ HH Đà nẵng chỉ thực hiện đối với thủ tục cấp lại Giấy xác nhận việc cấp GCN, Giấy công nhận GCNKNM

4

Cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam

 

Nghị định số 161/2013/NĐ-CP

Cơ quan đại diện Việt Nam nơi mua tàu hoặc nơi bàn giao tàu

 

II- Lĩnh vực hàng không

5

Mở cảng hàng không, sân bay

B-BGT-285082-TT

Nghị định số 102/2015/NĐ-CP

Thủ tướng Chính phủ

 

6

Cấp phép bay quá cảnh cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

B-BGT-285113-TT

Nghị định số 125/2015/NĐ-CP

Cục Hàng không VN

 

7

Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

B-BGT-285186-TT

Nghị định số 125/2015/NĐ-CP

Cục Hàng không VN

 

III-Lĩnh vực đường sắt

8

Chấp thuận chủ trương việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang

B-BGT-284981-TT

Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT

Bộ GTVT

 

9

Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang

B-BGT-284982-TT

Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT

Cục Đường sắt VN, Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

10

Gia hạn Giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang

B-BGT-284983-TT

Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT

Cục Đường sắt VN, Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

IV- Lĩnh vực đăng kiểm

11

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

B-BGT-284864-TT

Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT

Đơn vị đăng kiểm

 

12

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

B-BGT-284895-TT

Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền

 

13

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa

B-BGT-284896-TT

Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT

Đơn vị đăng kiểm

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Số sê-ri được thay thế

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Lĩnh vực đăng kiểm

1

Công nhận đăng kiểm viên (lần đầu) phương tiện thủy nội địa

B-BGT-284897-TT

Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

2

Công nhận lại đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

3

Công nhận nâng hạng đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

4

Công nhận đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt

Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu344/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu344/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành01/02/2016
        Ngày hiệu lực01/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

            • 01/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực