Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2007 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 344/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 2698/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 344/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguuyên và Môi trường tại Tờ trình số 33/TTr.STNMT ngày 29 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đối với trường hợp tách thửa mà thửa đất trước khi tách thửa đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung được ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND thành phố;
- VP UBND thành phố (3C);
- Lưu TTLT. TS 15.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2007
Ngày hiệu lực08/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 344/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 344/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu344/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành08/02/2007
        Ngày hiệu lực08/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 344/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 344/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường