Quyết định 3440/QĐ-UBND

Quyết định 3440/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực việc làm

Quyết định 3440/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở lao động Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 2130/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3440/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở lao động Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3440/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ/LĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 408/TTr-SLĐTBXH ngày 24/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực việc làm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm được công bố tại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3(t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Ban pháp chế TTHĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh (VBĐT);
- Cổng thông tin CCHC tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA BỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 3440/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Mục 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

02

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

03

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

04

Giải quyết hỗ trợ học nghề

05

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

06

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

07

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giy phép lao động

Mục 2: Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

01

T-KHA- 265761- TT

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép lao động bị mất (STT 63)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP

02

T-KHA- 265760- TT

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (STT62)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

03

T-KHA-265764-TT

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (STT 66)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao đng về lao động nước ngoài làm việc tại việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

04

T-KHA-265762-TT

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép lao động bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động (STT64)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc ti Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP

05

T-KHA-265763-TT

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp giấy phép lao động hết hạn (STT 65)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP

06

T-KHA-265765-TT

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam (STT 67)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 11/2016/NĐ-CP

07

T-KHA-265766-TT

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã được cấp Giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong Giấy phép lao động. (STT 68)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao đng về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

 

08

T-KHA-265767-TT

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã được cấp Giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động. (STT 69)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao đng về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

 

09

T-KHA-265768-TT

Cấp mới Giy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã được cấp Giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong Giấy phép lao động. (STT 70)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao đng về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3440/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3440/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3440/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3440/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở lao động Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3440/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở lao động Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3440/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3440/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở lao động Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3440/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở lao động Khánh Hòa