Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT năm 2009 về Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ học sinh chủ đề năm 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3442/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THEO CHỦ ĐỀ NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBATGTQG ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Đề cương “Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGTQG (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

ĐỀ CƯƠNG

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THEO CHỦ ĐỀ NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3442 /QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

1. Đề cương này là cơ sở để các nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho học sinh, sinh viên.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tuân thủ quy tắc giao thông trong học sinh, sinh viên.

II. YÊU CẦU

1. Hướng dẫn học sinh, sinh viên hiểu rõ Luật Giao thông đường bộ, trọng tâm là các quy tắc giao thông đường bộ phù hợp với từng cấp học, quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

2. Phổ biến cho học sinh, sinh viên các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải và hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm.

3. Giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

a) Chủ đề tuyên truyền: đi bộ an toàn, đi xe đạp an toàn, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

b) Nội dung

- Hướng dẫn học sinh đi bộ trên vỉa hè, lề đường, không đi bộ dưới lòng đường, không vượt qua dải phân cách, qua đường tại những nơi có đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường.

- Hướng dẫn học sinh qua đường tại những nơi không có đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường.

- Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt.

- Hướng dẫn học sinh khi đi xe đạp không đi dàn hàng ngang; đi đúng phần đường, làn đường dành cho xe đạp, không đi ngược chiều; không mang vác, chở cồng kềnh, sử dụng ô khi đi xe đạp, vv…

- Phổ biến các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với mọi người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; cài quai mũ đúng quy cách để phòng tránh nguy cơ chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn giao thông.

- Hướng dẫn học sinh nhận biết các quy định về làn đường, phần đường dành cho người đi bộ hoặc xe thô sơ, tín hiệu đèn giao thông.

2. Đối với học sinh trung học phổ thông

a) Chủ đề tuyên truyền: Tuyên truyền chủ đề như đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở và tập trung tuyên tuyền quy định về độ tuổi của người lái xe.

b) Nội dung:

- Tuyên truyền các nội dung như đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

- Phổ biến quy định của Luật Giao thông đường bộ đối với độ tuổi của người lái xe: Đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi – lanh dưới 50cm3; đủ 18 tuổi trở lên được lái xe xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi – lanh từ 50cm3 trở lên.

- Phổ biến quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các lỗi vi phạm học sinh thường mắc phải.

3. Đối với học sinh, sinh viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

a) Chủ đề: Tuyên truyền về quy tắc giao thông đường bộ, trong đó tập trung tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ đối với người đi xe đạp và mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

b) Nội dung:

- Cảnh báo các hành vi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường quy định; không thực hiện đúng hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu giao thông; điều khiển mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; mức xử phạt hành chính tương đương với từng hành vi vi phạm.

- Phổ biến các quy định mới về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô; cảnh báo các nguy cơ tai nạn giao thông khi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định; chế tài xử phạt nếu vi phạm.

IV. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Phương pháp tuyên truyền, phổ biến

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm và điều kiện của từng trường.

b) Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong trường, gia đình học sinh và phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

a) Giáo dục an toàn giao thông trong chương trình giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng bậc học; lồng ghép trong các môn học.

b) Thông qua các hoạt động của nhà trường, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể khác.

c) Thông qua việc tham gia các hoạt động tuyên truyền của địa phương.

3. Thời gian thực hiện

Ngoài kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông thường xuyên, các nhà trường tập trung tuyên truyền theo các chủ đề trong đề cương này như sau:

a) Các trường phổ thông: thực hiện trong tháng 5 và tháng 9 năm 2009.

b) Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp: thực hiện trong tháng 6 năm 2009 và Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên đầu năm học 2009-2010.

4. Tài liệu có liên quan để nghiên cứu, tham khảo phục vụ xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền

- Tài liệu giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Các tài liệu tuyên truyền khác do cơ quan chức năng của địa phương cung cấp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong đề cương này.

2. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp căn cứ đề cương hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

3. Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ở các nhà trường.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3442/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3442/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực12/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3442/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ học sinh chủ đề năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ học sinh chủ đề năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3442/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành12/05/2009
        Ngày hiệu lực12/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ học sinh chủ đề năm 2009

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3442/QĐ-BGDĐT Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ học sinh chủ đề năm 2009

         • 12/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực