Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL năm 2016 tổ chức Hội nghị-Hội thảo khoa học thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL Hội nghị khoa học Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3442/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ-HỘI THẢO KHOA HỌC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020";

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016 của 03 Đề án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị-Hội thảo khoa học triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2512/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hội nghị trích từ nguồn kinh phí thực hiện 03 Đ án ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2016 chi tại Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Vụ: TCCB, KHTC, TĐKT;
- Văn phòng Bộ;
- Đoàn TNCSHCM;
- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3442/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3442/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3442/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL Hội nghị khoa học Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL Hội nghị khoa học Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3442/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực03/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL Hội nghị khoa học Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3442/QĐ-BVHTTDL Hội nghị khoa học Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên 2016

            • 03/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực