Quyết định 3446/QĐ-UBND

Quyết định 3446/QĐ-UBND năm 2017 về đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3446/QĐ-UBND 2017 đính chính Phụ lục I kèm theo 65/2016/QĐ-UBND Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC I KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2016/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2014;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 5188/TTr-GTVT ngày 03 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau (chi tiết phụ lục đính kèm):

+ Xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 30 ghế ngi, xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến dưới 8 tấn;

+ Xe trên 30 ghế ngồi, xe ti có ti trọng từ 8 tấn trở lên;

Nay sửa thành:

+ Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến 8 tấn;

+ Xe trên 30 ghế ngồi, xe ti có tải trọng trên 8 tấn;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đkinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TC, KH-ĐT, TP;
- Kho bạc Nhà nước t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;

- Sở Tư pháp (CSDLQG về pháp luật)
- LĐVP, Km, Thắng, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3446/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3446/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3446/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3446/QĐ-UBND 2017 đính chính Phụ lục I kèm theo 65/2016/QĐ-UBND Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3446/QĐ-UBND 2017 đính chính Phụ lục I kèm theo 65/2016/QĐ-UBND Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3446/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành07/12/2017
       Ngày hiệu lực07/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3446/QĐ-UBND 2017 đính chính Phụ lục I kèm theo 65/2016/QĐ-UBND Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3446/QĐ-UBND 2017 đính chính Phụ lục I kèm theo 65/2016/QĐ-UBND Bình Dương

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực