Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND

Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3449/2009/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN VIỆC CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 188/BC-STP ngày 29/10/2009, Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 640/TTr-SCT ngày 30 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Sở Công Thương thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3449/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3449/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/11/2009
Ngày hiệu lực 16/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3449/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3449/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 06/11/2009
Ngày hiệu lực 16/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp