Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ của Sở Tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 10 tháng 01 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 (mười chín) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lý do hủy bỏ

Ghi chú

1

T-BLI-123711-TT

Phiếu yêu cầu xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý

Vì thủ tục này không đáp ứng khoản 1, Điều 3, Nghị định 63/2010/NĐ-CPThủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thủ tục “Phiếu yêu cầu xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý” chỉ là công việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước với nhau

 

2

T-BLI-123723-TT

Kết quả xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý

Vì thủ tục này không đáp ứng khoản 1, Điều 3, Nghị định 63/2010/NĐ-CPThủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thủ tục “Kết quả xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý” chỉ là công việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước với nhau

 

3

T-BLI-123728-TT

Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý khác

Vì thủ tục này không đáp ứng khoản 1, Điều 3, Nghị định 63/2010/NĐ-CPThủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thủ tục “Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý khác” chỉ là công việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước với nhau

 

4

T-BLI-123732-TT

Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

5

T-BLI-123733-TT

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

6

T-BLI-123739-TT

Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động

Vì thủ tục này không đáp ứng khoản 1, Điều 3, Nghị định 63/2010/NĐ-CPThủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thủ tục “Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động” chỉ là hình thức để Trung tâm TGPL thực hiện tư vấn cho người dân

 

7

T-BLI-123887-TT

Cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác viên tham gia tố tụng

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

8

T-BLI-123911-TT

Yêu cầu cử người đại diện ngoài tố tụng

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

9

T-BLI-123942-TT

Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

10

T-BLI-123961-TT

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Vì những quy định của thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý, đã nằm một phần trong quy định của thủ tục công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

11

T-BLI-123887-TT

Ký hợp đồng công tác với cộng tác viên

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

12

T-BLI-124019-TT

Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

13

T-BLI-124042-TT

Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

14

T-BLI-124084-TT

Cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Vì thủ tục cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý giống nhau với thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

15

T-BLI-124096-TT

Thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

16

T-BLI-135836-TT

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

17

T-BLI-135845-TT

Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

18

T-BLI-135847-TT

Tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

19

T-BLI-123887-TT

Yêu cầu đề nghị trợ giúp pháp lý

Thủ tục này không đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính theo quy định khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 345/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu345/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2013
Ngày hiệu lực18/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 345/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ của Sở Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ của Sở Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu345/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành18/02/2013
        Ngày hiệu lực18/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ của Sở Tư pháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ của Sở Tư pháp

            • 18/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực