Quyết định 3450/QĐ-UBND

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3450/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 234/TTr-SNN&PTNT ngày 26 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

STT

Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng

1

Lấy mẫu phân tích, kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản và muối

2

Kiểm nghiệm, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật và thủy sản

3

Chứng nhận hợp huy trong lĩnh vực chất lượng nông lâm sản, thủy sản và muối

4

Kiểm tra chứng nhận, giám định chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản và muối

5

Điều tra, thống kê tình hình chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối

6

Đánh giá, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm; Thực hành nông nghiệp tốt lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi (VIetGAP, VietGHAP) và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

7

Đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ an toàn thực phẩm nông lâm sản, thủy sản và muối

II

Danh mục thuộc lĩnh vực trồng trọt

1

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày (Giống thuần)

2

Lấy mẫu giống

3

Kiểm nghiệm mẫu hạt giống, củ giống cây trồng nông nghiệp

III

Hoạt động sự nghiệp khác

1

Đào tạo, giáo dục nghề nghiệp lĩnh vực nông nghiệp thuộc các nhóm nghề: sản xuất muối, chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, lâm sản, thủy sản.

Điều 2. Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 1, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Sở xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước và triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trường hợp, Bộ ngành Trung ương có hướng dẫn mới liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi danh mục dịch vụ sự nghiệp công cho phù hợp với thực tế thực hiện và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ: Tài chính; Nông nghiệp và PTNT;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3450/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3450/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3450/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3450/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách An Giang

            • 17/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực