Quyết định 3451/QĐ-UBND

Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 3451/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thể thao du lịch Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3451/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền, giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm 1 phần I mục A1 Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tich UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện, thành, thị; UBND cấp xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH,TT và DL (báo cáo);
- CT, PCT UBND (Ô Thủy);
- CVP, PCVP UBND (Ô Bảo);
- TT Phục vụ HCC tỉnh;
- Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Chuyên viên VX1;
- Lưu: VT, NC4 (B.304b).

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

A. Thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,)

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp xã

Không

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,)

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp xã

 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

B. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

1

Thủ tục công nhận “ Gia đình văn hoá”

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3451/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3451/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực12/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3451/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3451/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thể thao du lịch Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3451/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thể thao du lịch Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3451/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực12/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3451/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thể thao du lịch Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3451/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thể thao du lịch Phú Thọ

            • 12/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực