Quyết định 3456/QĐ-UBND

Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3456/QĐ-UBND 2011 quy hoạch sự nghiệp giáo dục Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3456/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược giáo dục giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Quy hoạch sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1133/SGD&ĐT-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu Quy hoạch:

1.1. Mục tiêu tổng quát.

Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của cả nước và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, để làm căn cứ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục củng cố và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng một nền giáo dục phát triển con người toàn diện, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững KT-XH của địa phương; thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; có khả năng hội nhập với nền giáo dục trong Khu vực và Thế giới. Tạo cơ hội bình đẳng tham gia giáo dục cho mọi người, duy trì và củng cố vững chắc thành quả phổ cập THCS, tăng dần tỷ lệ dân số trong độ tuổi học THPT ở các huyện, thị xã, thành phố có điều kiện thuận lợi; nâng cao chất lượng giáo dục, giảm dần chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Giáo dục mầm non

Đến năm 2020 tất cả trẻ em đều được chăm sóc giáo dục bằng các hình thức giáo dục thích hợp. Tăng tỉ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ từ 22% năm 2010, lên 26% vào năm 2015 và 30% vào năm 2020. Đối với trẻ 3-5 tuổi, tăng tỉ lệ đến trường, lớp mẫu giáo lên trên 98,7% năm 2015 và giữ ổn định đến năm 2020. Thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi trước năm 2015, có trên 97 % trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới.

Phấn đấu năm 2015 có trên 40%, đến năm 2020 có trên 65% trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; riêng các huyện miền núi đến năm 2015 trên 25% , năm 2020 trên 40%.

1.2.2. Giáo dục phổ thông

- Tiểu học: Nâng cao và duy trì tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi. Giữ ổn định tỉ lệ 99,8% trẻ em trong độ tuổi đi học tiểu học năm 2020; tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày trên 70% năm 2015 và 100% năm 2020. Tăng tỷ lệ học sinh khuyết tật được đi học tiểu học trên 70% năm 2015 và 85% năm 2020. Tiếp tục củng cố duy trì và nâng cao chất lượng 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phấn đấu năm 2015 có trên 70%, năm 2020 có trên 90% trường đạt chuẩn ở mức độ 1 và trên 30% trường đạt chuẩn ở mức độ 2.

- Trung học cơ sở: Phấn đấu đến năm 2015 có trên 97%, năm 2020 có trên 99% trẻ trong độ tuổi THCS được đến trường. Tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày trên 15% vào năm 2015 và trên 20% vào năm 2020. Tăng tỷ lệ học sinh khuyết tật được đi học THCS lên 15% năm 2010, 30% năm 2015 và 50% năm 2020. Tiếp tục duy trì 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Củng cố và duy trì 100% học sinh được học Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục hướng nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 30%, năm 2020 có trên 45% số trường đạt chuẩn quốc gia.

- Trung học phổ thông: Phấn đấu đến năm 2015 có 85% và năm 2020 có trên 85% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn tương đương trung học phổ phông ( học THPT, bổ túc và học nghề ). Củng cố và duy trì 100% học sinh được học Ngoại ngữ, Tin học và hướng nghiệp. Tăng tỷ lệ học sinh khuyết tật được đi học THPT trên 20% năm 2015 và 30% năm 2020. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 25%, năm 2020 có trên 40% số trường đạt chuẩn quốc gia.

- Các trường chuyên biệt: Đầu tư xây dựng trường THPT chuyên lam Sơn thành trường chuyên chất lượng cao trọng điểm quốc gia; tăng quy mô cho đối tượng học sinh THPT dân tộc nội trú; duy trì và củng cố, đầu tư để tất cả các trường Phổ thông DTNT đạt chuẩn Quốc gia trước năm 2015; hình thành các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các cụm xã . Đối với các trường THCS ở khu vực vùng núi cao, xây dựng đủ nhu cầu nhà bán trú cho học sinh con em đồng bào các dân tộc.

1.2.3. Giáo dục thường xuyên

Phát triển giáo dục thường xuyên, tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình; xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt 100% vào năm 2020. Coi trọng công tác dạy nghề ở nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, giúp người học có kiến thức, kỹ năng thiết thực để có thể tiếp tục tham gia các chương trình giáo dục và đáp ứng được yêu cầu của công việc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

2.1. Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục

2.1.1. Giáo dục mầm non

Đa dạng loại hình trường lớp mầm non, gắn với khu vực phân bố dân cư. Ổn định các trường mầm non công lập hiện có. Chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục theo quy định, phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, để đảm bảo thu hút các cháu ra nhà trẻ, nhất là vùng khó khăn ở miền núi, bãi ngang và nông thôn. Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật các trường mầm non theo hướng hiện đại, mở rộng diện tích các trường mầm non đạt yêu cầu chuẩn quốc gia (nông thôn tối thiểu: 10m2/1trẻ, nội thành, nội thị ít nhất : 6m2/1trẻ), tạo diện tích sân chơi (kể cả diện tích sân chơi trên lầu) đáp ứng được yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo môi trường giáo dục. Khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở thành phố, thị xã và các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển. Xây dựng mạng lưới hệ thống trường trọng điểm để làm tru2ng tâm thực hành, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ giáo viên và chỉ đạo các chuyên đề của ngành học.

2.1.2. Giáo dục tiểu học

Duy trì vững chắc kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người và vùng khó khăn; do quy mô dân số trong độ tuổi học tiểu học giảm, một số xã hiện có 2 trường tiểu học, các huyện (như Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Tĩnh Gia...) cần xem xét ghép trường để tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ giáo viên. Đối với các huyện miền núi cao và miền núi thấp tiếp tục đầu tư nâng cấp các trường tiểu học để tăng số lượng các trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 40% và đến năm 2020 có 60% trường tiểu học được xây theo phương thức bán trú, quy mô học sinh tùy theo nhu cầu từng địa phương. Khuyến khích các địa phương huy động nguồn lực xã hội để xây dựng trường tiểu học có bán trú theo hướng có bếp, nhà ăn, phòng nghỉ trưa cho học sinh và giáo viên. Ngân sách tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh các trường ở vùng núi cao đặc biệt khó khăn. Các huyện, thị xã, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu 100% trường tiểu học được học 2 buổi ngày từ nguồn ngân sách tự cân đối của huyện và xã để đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng giáo dục.

2.1.3. Giáo dục trung học cơ sở

Về quy hoạch: Ổn định vị trí các trường với định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người đi học, nâng cao hiệu quả mục tiêu phổ cập THCS, thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi; hướng các hoạt động chỉ đạo và tổ chức thực hiện để các hoạt động giáo dục của các nhà trường từng bước phát triển vững chắc, đạt hiệu quả cao.

Đối với miền núi, duy trì mỗi xã có một trường có cấp THCS, triển khai hình thành các trường Phổ thông Dân tộc bán trú ở các Trung tâm cụm xã và các địa phương có đủ điều kiện theo quy định. Đối với các huyện trung du, đồng bằng căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương án thành lập trường phổ thông liên cấp(cấp Tiểu học và THCS) hoặc trường liên xã; ở miền núi cao theo phương án thành lập trường phổ thông hai cấp THCS và THPT.

Về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường THCS: đến năm 2012 tất cả các trường THCS ít nhất mỗi lớp học có 1 phòng học được kiên cố hóa. Đến năm 2020 có ít nhất 85% số trường có CSVC đạt chuẩn Quốc gia. Có đủ quỹ đất cho yêu cầu đạt chuẩn Quốc gia phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

2.1.4. Giáo dục trung học phổ thông

Từ nay đến 2015, tăng cường đầu tư cho các trường THPT công lập theo định hướng tiêu chuẩn quốc gia, hỗ trợ khuyến khích các trường THPT tư thục phát triển thông qua các chủ trương, chính sách ( chính sách đất đai, thủ tục đầu tư, hỗ trợ về quản lý chuyên môn của ngành…). Tiến hành xắp xếp các trường THPT trên cơ sở phù hợp với quy mô dân số và hợp lý về địa bàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Lam Sơn thành trường chuyên chất lượng cao trọng điểm quốc gia; đối với trường chuyên biệt ( trường THPT dân tộc nội trú) vừa ổn định quy mô học sinh và nâng cao chất lượng trường THPT dân tộc nội trú tỉnh tại địa điểm hiện nay, đồng thời có phương án thành lập thêm trường THPT dân tộc nội trú tại đô thị Miền Tây (Ngọc Lặc); thành lập thêm trường THPT chuyên tại Trường Đại học Hồng Đức.

2.1.5. Giáo dục thường xuyên

Củng cố và tăng cường CSVC cho trung tâm GDTX cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp tỉnh; phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện đều có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và 1 trung tâm hướng nghiệp - dạy nghề để giúp người học có kiến thức, kỹ năng thiết thực để có thể tiếp tục tham gia các chương trình giáo dục và đáp ứng được yêu cầu của công việc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; từ năm 2011 triển khai mục tiêu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

2.2. Thực hiện việc đổi mới nội dung giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập

2.2.1. Giáo dục mầm non

- Triển khai tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới trên địa bàn toàn tỉnh và chương trình chuẩn bị Tiếng Việt cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng dân tộc, miền núi trước khi vào lớp 1;.

- Tăng cường áp dụng các chuyên đề đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo hướng tích hợp nội dung các chủ đề giáo dục và tăng cường hoạt động của trẻ.

 - Tăng cường chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, phòng bệnh, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và phòng chống tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ.

2.2.2. Giáo dục phổ thông

- Triển khai một cách vững chắc việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục và sách giáo khoa bậc phổ thông theo đúng chương trình, quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2006, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình giáo dục địa phương phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức giáo dục của các vùng, đặc biệt là đối với vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên; nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường cho học sinh để nâng cao kiến thức, phát triển thể chất và kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện chương trình đổi mới về dạy học các môn ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là chương trình nâng cao hiệu quả dạy, học và sử dụng tiếng Anh. Chuẩn bị đủ các điều kiện để triển khai có hiệu quả việc học ngoại ngữ trong trường phổ thông liên tục từ lớp 3 đến lớp 12; từ năm học 2011-2012 bắt đầu dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 3 và đạt 100% số học sinh vào năm 2015.

- Triển khai có hiệu quả việc đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm; đổi mới cách ra đề theo hướng vận dụng kiến thức đã học và thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.3. Giáo dục thường xuyên

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của giáo dục thường xuyên đối với việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH.

- Củng cố mạng lưới cơ sở Giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường các điều kiện phục vụ cho hoạt động giáo dục.

- Nâng cao chất lượng các lớp bổ túc văn hóa dưới hình thức gắn học tập với lao động sản xuất, mở rộng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề cho học viên bổ túc văn hóa.

- Hoạt động hướng nghiệp chủ yếu tập trung vào kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, máy nông nghiệp, nữ công, kế toán, nghề may công nghiệp, điện tử, điện dân dụng, công nhân kỹ thuật, tin học ứng dụng...

 - Mở các lớp bổ túc THPT có kết hợp dạy nghề để tạo điều kiện giúp người học tìm được việc làm và kiếm sống lành mạnh để có thể ổn định cuộc sống, tạo ra sức hấp dẫn người học đến với các Trung tâm GDTX. Xây dựng các chương trình học tập linh hoạt để người học có thể học theo nhiều hình thức và phương thức khác nhau .

2.3. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ về cơ cấu. Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi giáo viên phải có một nền học vấn chung tương đối rộng, có trình độ chuyên môn cao và có năng lực thực tiễn, đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ trong xu thế hội nhập. Do đó, giáo viên các cấp phải được đào tạo lại, đào tạo mới và nâng chuẩn, thường xuyên bồi dưỡng, không ngừng nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3.1. Tăng cường đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, miền núi, dân tộc và vùng có nhiều khó khăn.

Xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non đủ về số lượng và đạt chuẩn giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong từng giai đoạn. Thực hiện biên chế 100% CBQL của các trường Mầm non và giáo viên mầm non của các xã vùng cao, vùng 135, địa phương thuộc huyện nghèo; 100% cán bộ quản lý giáo dục mầm non được chuẩn hoá. Hình thành rộng khắp mạng lưới hướng dẫn viên, tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục mầm non theo yêu cầu của từng thời kỳ cho phụ huynh học sinh.

2.3.2 Chú trọng chuẩn hoá và nâng chuẩn đào tạo cho giáo viên phổ thông, GDTX.

- Bố trí, sắp xếp hợp lý giáo viên giữa các vùng, bổ sung giáo viên Nhạc, Họa và các môn học đặc thù một cách hợp lý đáp ứng yêu cầu hoạt động của học sinh học 2 buổi/ngày; hàng năm tạo điều kiện cho 5-10% số giáo viên được đi học trên chuẩn để nâng dần tiềm năng của đội ngũ giáo viên và từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia ở các môn học, bậc học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ cho giáo viên mầm non, phổ thông, đặc biệt có chương trình bồi dưỡng cho giáo viên dạy các lớp ghép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có cơ chế chính sách đãi ngộ đủ mạnh trong sử dụng giáo viên, đặc biệt giáo viên dạy giỏi, để tạo động lực cho người dạy; khuyến khích giáo viên dạy giỏi và thường xuyên nâng cao trình độ, phẩm chất về mọi mặt.

- Thực hiện việc đánh giá giáo viên mầm non và phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp (năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức, chính trị - tư tưởng);

- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý. Có chính sách và chế độ đãi ngộ xứng đáng đối những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm được điều chuyển sang làm công tác quản lý giáo dục. Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật - tin học thích hợp để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý.

- Đào tạo bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên

2.3.3. Giải quyết giáo viên dôi dư:

- Định mức biên chế hàng năm được tính đúng, tính đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạovà của UBND tỉnh đối với từng cấp học, ngành học. Các địa phương theo quy định phân cấp chủ động bố trí lực lượng giáo viên hiện có đảm bảo đủ, hợp lý về cơ cấu bộ môn, khắc phục triệt để tình trạng thừa thiếu cục bộ, bố trí giáo viên dôi dư làm các công việc khác phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh về việc giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư. Nguồn kinh phí thực hiện: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế chính sách, đề xuất nguồn vốn, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt.

- Để chấn chỉnh việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng CBQL, GV, NVHC các trường: MN,TH,THCS công lập theo Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng CBQL, GV, NVHC các trường: MN,TH,THCS công lập trong nội bộ các huyện và trên phạm vi toàn tỉnh một cách hợp lý.

2.4. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục.

2.4.1. Thực hiện phân cấp quản lý hợp lý, theo hướng giao quyền gắn liền với trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo về quản lý nhân sự, tài chính để có điều kiện thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn tổ chức dạy học.

2.4.2. Xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống quản lý thông tin giáo dục chính xác, đầy đủ, minh bạch, cập nhật làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và giám sát thực hiện.

2.4.3. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao, kết hợp với tập huấn kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện cho mọi đối tượng quan tâm tham gia, có hiểu biết về tình hình học tập của học sinh, các hoạt động của nhà trường nằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

2.4.4. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, Tin học hóa công tác quản lý ở các cấp quản lý giáo dục từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục đào tạo qua hệ thống thông tin của ngành và mạng internet, mạng thông tin nội bộ.

2.4.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý, giảng dạy của giáo viên, công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

2.5. Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý.

Chú trọng đầu tư CSVC, trang thiết bị và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên để sử dụng các phương tiện, thiết bị, công nghệ trong quản lý và giảng dạy ở các cơ sở giáo dục.

2.6. Giải pháp về cơ chế, chính sách và huy động vốn

2.6.1. Cơ chế, chính sách huy động, hỗ trợ vốn cho xây dựng trường:

- Có chính sách huy động các nguồn vốn trong xã hội và cộng đồng để đẩy nhanh tốc độ đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hoá; trước mắt bảo đảm đủ phòng học (ít nhất 01lớp/ 01 phòng học); có đủ các khối công trình theo quy định trường chuẩn quốc gia.

- Các địa phương phải xây dựng quy hoạch về quỹ đất bảo đảm đủ diện tích của trường Chuẩn quốc gia theo yêu cầu hiện tại và trong các giai đoạn tới.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho các trường DTNT, đảm bảo 100% các trường này đạt chuẩn quốc gia trước năm 2015.

- Xây dựng các trường PTDT bán trú tập trung ở các trung tâm cụm xã và các địa phương có đủ điều kiện về quy mô học sinh dân tộc thiểu số.

- Xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh vùng khó khăn, trước mắt ở các trường THCS ở các xã vùng biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và các trường THPT ở vùng cao. Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, nhất là các vùng xa, vùng khó khăn để tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên yên tâm phục vụ công tác.

2.6.2. Cơ chế, chính sách đối với học sinh

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách cử tuyển, chính sách hỗ trợ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh dân tộc thiểu số để thu hút học sinh đến trường; chính sách đối với học sinh trường Chuyên và học sinh giỏi.

- Có chính sách hỗ trợ đối với học sinh dân tộc ít người, vùng cao, biên giới có điều kiện học bán trú, nhất là cấp THCS để nâng cao chất lượng giáo dục, coi đây là biện pháp thiết thực để giảm dần chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền.

2.6.3. Cơ chế, chính sách cho giáo viên

- Thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non, đảm bảo mức thu nhập của giáo viên hợp đồng bằng giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo.

- Có chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên học tập nâng cao trình độ trên chuẩn, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học …; chính sách ưu đãi tạo điều kiện ổn định cuộc sống đối với giáo viên phục vụ trên hạn ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

2.7. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập

2.7.1. Thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương xã hội hóa giáo dục trong xã hội để huy động mọi nguồn lực nhằm huy động sức mạnh của cả cộng đồng quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, với những việc làm và kết quả cụ thể tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục, tăng số lượng người đi học, giảm thiểu học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện công bằng và tạo cơ hội hưởng thụ giáo dục cho mọi người dân.

2.7.2. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập có chất lượng cao ở khu vực thành phố và vùng có điều kiện KT-XH phát triển nhằm thu hút đầu tư vào giáo dục. Có các chính sách hỗ trợ về đất và các nguồn lực khác cho việc phát triển các trường ngoài công lập theo đúng tinh thần Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 và Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

2.8. Phát triển sự nghiệp giáo dục miền núi và vùng dân tộc:

2.8.1. Bố trí hệ thống mạng lưới trường lớp hợp lý nhất để đáp ứng tối đa yêu cầu học tập của từng bản, làng, từng địa phương. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS đúng độ tuổi, ngăn chặn tình trạng mù và tái mù chữ, nhất là ở các vùng biên giới, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

2.8.2. Tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia để giữ vai trò động lực, nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực cho các huyện miền núi và dân tộc. Hình thành các trường phổ thông dân tộc bán trú trước mắt ở các Trung tâm cụm xã và các địa phương có điều kiện.

2.8.3. Phát triển đội ngũ giáo viên là người miền núi để đảm bảo thực hiện được mục tiêu có ít nhất 70% trong tổng số đội ngũ giáo viên.

2.8.4. Thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, học sinh miền núi, dân tộc; đồng thời có thêm các chính sách của địa phương về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên người dân tộc và người địa phương, chính sách động viên đối với giáo viên phục vụ lâu dài ở miền núi; hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh dân tộc và vùng khó khăn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch.

1. Lộ trình triển khai thực hiện

1.1. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015

- Thực hiện các chương trình, dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong giai đoạn 5 năm 2011 - 2015.

- Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này tiến hành điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương mình đến năm 2020, hoàn thành trong năm 2011( trong đó chú trọng đến quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống mạng lưới các cấp học, ... ). Các địa phương bố trí đủ quỹ đất theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với từng cấp học, ngành học. Hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cấp Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền quản lý ( đảm bảo tỷ lệ diện tích sân chơi, bãi tập: Tiểu học 30%; THCS,THPT 25%).

- Hoàn thành việc sắp xếp điều chỉnh hệ thống mạng lưới các trường ở các cấp học, bao gồm cả việc chuyển vị trí các trường THPT ở các huyện, thị, thành phố hiện nay chưa hợp lý theo địa bàn ; xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú ở các Trung tâm cụm xã (trường phổ thông dân tộc bán trú cấp THCS hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp Tiểu học, THCS) .

- Ban hành cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học. Rà soát điều chỉnh, bổ sung các chính sách đối với giáo viên phục vụ trên hạn ở miền núi, chính sách đối với cán bộ giáo viên học trên chuẩn, chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng, chính sách đối với học sinh bán trú, học sinh vùng cao và vùng dân tộc ít người; chính sách phát triển giáo dục ngoài công lập…

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường chuyên Lam Sơn theo Đề án đã phê duyệt, hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường số 2 THPT dân tộc Nội trú tại đô thị Miền Tây (Ngọc Lặc) và trường THPT chuyên tại trường Đại học Hồng Đức trước năm 2015.

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng phòng lớp học đảm bảo học 2 buổi/ ngày ở các cấp học trước năm 2015. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo chương trình học ngoại ngữ 10 năm liên tục từ lớp 3, triển khai đại trà từ năm học 2011- 2012. Đảm bảo điều kiện đưa công nghệ thông tin vào trường học phục vụ theo yêu cầu giảng dạy và quản lý.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất các điều chỉnh cần thiết về các mục tiêu cụ thể, giải pháp và chương trình hành động qua thực tiễn triển khai giai đoạn hai, chuẩn bị kế hoạch triển khai giai đoạn ba.

1.2. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

- Thực hiện các chương trình, mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

- Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất trường học, đảm bảo ít nhất 85% số trường ở tất cả các cấp học có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường ở các địa phương phù hợp với giai đoạn phát triển mới ở tất cả các cấp học, bao gồm cả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú ở các huyện miền núi; trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục Thanh Hoá 2010 - 2020, đề xuất định hướng quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục Thanh Hoá trong giai đoạn tiếp theo.

2. Nguồn vốn và tổng mức đầu tư phục vụ quy hoạch:

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng CBQL và giáo viên: 109.000 tr. đ

2.1.1 Đào tạo trên chuẩn: 52.000 người x 20% x 1tr x 3 năm = 31.200 tr. đ

2.1.2. Bồi dưỡng thường xuyên 52.000 người/2 x 300.000 đ x 10 năm = 78.000 tr. đ

Nguồn kinh phí: Từ kinh phí chi thường xuyên trong dự toán NSNN của các đơn vị được giao hàng năm; Nguồn kinh phí của Dự án Đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục.

Phân kỳ đầu tư : Kinh phí này được thực hiện đầu tư hàng năm trong cả thời kỳ quy hoạch

2.2. Xây dựng CSVC: Đối với trường Mầm non tính nhu cầu các phòng chức năng; trường Tiểu học tính nhu cầu các phòng chức năng, hiệu bộ; trường THCS và THPT: Phòng học bộ môn, nhà tập đa năng, Hiệu bộ;

2.2.1. Phòng lớp học : (Theo dự tính mầm non 6.800 lớp/nhóm, Tiểu học 9.500 lớp, THCS 6.300 lớp, THPT 2.500 lớp)

Xây dựng 9.040 phòng: 2.200.000 tr. đ

(Vốn TW 80% = 1.760 tỷ, NS tỉnh 10% = 220 tỷ, NS huyện xã 10% = 220 tỷ).

Phân kỳ đầu tư: Hoàn thành trong giai đoạn 2011-2015

2.2.2. Phòng chức năng                                   3.047.000 tr. đ

- Mầm non: 311 trường x 1.200 tr/trường =         373.000 tr. đ

- Tiểu học 270 trường x 3 .000 tr, đ/tr =               810.000 tr. đ

- THCS: 244 trường x 6.000 tr. đ/tr =                   1.464.000 tr. đ

- THPT: 40 tr x 10.000 tr. đ/tr =                           400.000 tr. đ

Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung hàng năm của tỉnh dành cho SNGD; nguồn chương trình mục tiêu, dự án của trung ương; nguồn ngân sách của cấp huyện, xã; nguồn huy động cộng đồng theo quy chế dân chủ.

Cơ cấu nguồn vốn: NS tỉnh và CTMTQG 70% 2.100 tỷ, các huyện xã 25% = 750 tỷ; huy động cộng đồng theo quy chế dân chủ 5% 197 tỷ).

Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 2011-2015: Đầu tư hoàn thành 30%

- Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành mục tiêu đầu tư.

2.3. Nhu cầu trang thiết bị (thiết bị chủ yếu cho các phòng chức năng, phòng bộ môn): 162.100 tr. đ

- Mầm non: 311 trường x 100 tr/trường =            31.100 tr. đ

- Tiểu học 270 trường x 200 tr, đ/tr =                   54.000 tr. đ

- THCS: 244 trường x 250 tr. đ/tr =                     61 000 tr. đ

- THPT: 40 trường x 400 tr. đ/tr =                        16.000 tr. đ

Nguồn kinh phí: Từ kinh phí chi thường xuyên trong dự toán NSNN của các đơn vị được giao hàng năm 50% ; Nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và nguồn kinh phí xã hội hoá giáo dục 50%.

Phân kỳ đầu tư: Kinh phí này được thực hiện đầu tư hàng năm trong cả thời kỳ quy hoạch.

Tổng nhu cầu: 5.518 tỷ đồng ( NS cấp tỉnh và TW 80% ≈ 4.100 tỷ đồng; nguồn NS cấp huyện, xã và cộng đồng 20% ≈ 1.418 tỷ đồng )

Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 2011-2015: 3.300 tỷ ( Chủ yếu là nguồn vốn Kiên cố hóa trường lớp học theo Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ)

- Giai đoạn 2016-2020: 2.218 tỷ

3. Phân công trách nhiệm của các ban ngành và chính quyền các cấp

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục 5 năm và hàng năm phù hợp với Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục từ nay đến 2020 vào đầu năm 2016 và tổng kết vào đầu năm 2021.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các ngành và các địa phương đưa kế hoạch phát triển giáo dục vào kế hoạch của ngành và địa phương; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục.

2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi cho giáo dục, đảm bảo việc thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đến năm 2020; hoàn thiện chính sách tài chính và chế độ quản lý tài chính trong lĩnh vực giáo dục để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục; xây dựng các chính sách về tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục, các chính sách tài chính khuyến khích các thành phần kinh tế - xã hội đầu tư cho giáo dục, bao gồm cả cơ chế chính sách về huy động vốn của cộng đồng dưới hình thức tự nguyện để tăng cường CSVC trường học, phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn phát triển của xã hội.

2.4. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cải cách hành chính trong ngành giáo dục; kế hoạch biên chế, kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ giáo viên; xây dựng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, đối với các tập thể, cá nhân tham gia xã hội hoá giáo dục.

2.5. Sở Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách và kế hoạch sử dụng tiềm lực của ngành giáo dục trong nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng, bảo vệ môi trường.

2.6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương để bố trí đủ diện tích đất cho phát triển mạng lưới giáo dục. Hướng dẫn và hoàn thành hồ sơ quản lý đất của các cơ sở giáo dục.

2.7. UBMTTQ tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn và các đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện quy hoạch này.

2.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện phát triển giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch giáo dục 5 năm và hàng năm phù hợp với Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các ngành và các cơ sở giáo dục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ GD&ĐT (B/c);
- Viện Khoa học Giáo dục VN;
- TTr Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban TG, UBMTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, HLHPN tỉnh, Hội nông dân, Tỉnh Đoàn, H. Khuyến học tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT,VX.
Bình50b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3456/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3456/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2011
Ngày hiệu lực20/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3456/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3456/QĐ-UBND 2011 quy hoạch sự nghiệp giáo dục Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3456/QĐ-UBND 2011 quy hoạch sự nghiệp giáo dục Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3456/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýVương Văn Việt
        Ngày ban hành20/10/2011
        Ngày hiệu lực20/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3456/QĐ-UBND 2011 quy hoạch sự nghiệp giáo dục Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3456/QĐ-UBND 2011 quy hoạch sự nghiệp giáo dục Thanh Hóa

         • 20/10/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/10/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực