Quyết định 3462/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 3462/QÐ-BVHTTDL 2023 phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3462/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - ĐIỆN BIÊN 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc quản lý và tổ chức lễ hội;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại tờ trình số 4629/TTr- UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và đề nghị của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- UBND tỉnh Điện Biên (để phối hợp);
- UBND các tỉnh/thành phố liên quan;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, CDLQGVN, QLXT (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Văn Việt

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - ĐIỆN BIÊN 2024
(Kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong những năm qua, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Năm Du lịch quốc gia đã tổ chức thành công tại nhiều địa phương trên cả nước (Thanh Hóa, Kiên Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận...). Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, thể hiện sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong phát triển du lịch. Thông qua tổ chức Năm Du lịch quốc gia, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong xã hội ngày càng được nâng cao; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng nhanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, có vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, Điện Biên có địa hình đa dạng, khí hậu trong lành, nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử hào hùng, nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc... Với những đặc điểm trên, tỉnh Điện Biên có nhiều tiềm năng để xây dựng và phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phong phú như du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch văn hóa, sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với những dấu mốc lịch sử đối với Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024); 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 - 01/01/2024) và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên quyết tâm phát động nhiều phong trào thi đua phát triển sản xuất, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến đầu tư... với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Vì vậy, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, nhằm đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, tạo bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Các văn bản của Trung ương

- Luật Du lịch năm 2017;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững;

- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030”;

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước;

- Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 440/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030;

- Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 04/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025;

- Công văn số 6036-CV/VPTW ngày 08/02/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về chủ trương triển khai thực hiện Đề án tổ chức Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Công văn số 4317/BVHTTDL-DLQGVN ngày 12/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024.

2. Các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch hành động số 3786/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Kế hoạch số 1377/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện “Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Kế hoạch số 2102/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025;

- Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Phấn đấu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 1,3 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo.

- Nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, đồng thời khai thác các điểm du lịch, tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch tỉnh Điện Biên hướng đến.

- Thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các khu, điểm du lịch khác; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

- Tăng cường sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ban, ngành liên quan; sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự thống nhất giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong tỉnh; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân tỉnh Điện Biên và cả nước.

- Các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thể hiện nét đặc sắc của con người, vùng đất, phong cảnh thiên nhiên, văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng thông qua chuỗi sự kiện có nội dung sâu sắc, hấp dẫn, được tổ chức hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm trong mối liên kết giữa các tỉnh, thành phố.

- Mỗi hoạt động triển khai phải được xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực tổ chức các hoạt động có tính chất điểm nhấn, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng và có tính liên kết cao.

- Phấn đấu thực hiện tốt công tác xã hội hóa, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước trong công tác truyền thông, quảng bá.

IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - ĐIỆN BIÊN 2024

1. Quy mô: Cấp quốc gia.

2. Phạm vi tổ chức

- Các hoạt động, sự kiện chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Điện Biên.

- Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Điện Biên và tại các địa phương có liên quan.

3. Tên gọi

- Tiếng Việt: “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024”.

- Tiếng Anh: “Visit Viet Nam Year - Dien Bien 2024”.

4. Biểu trưng: Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên.

5. Cơ quan chỉ đạo

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên.

6. Cơ quan tổ chức: UBND tỉnh Điện Biên; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.

7. Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG KHUÔN KHỔ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA

1. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức

1.1. Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” và Lễ hội hoa Ban

- Thời gian: Dự kiến tháng 3/2024.

- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Nội dung: Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội hoa Ban. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Đài PTTH một số tỉnh, thành phố.

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ban, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Điện Biên; thành viên Ban Tổ chức; các đơn vị liên quan.

- Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Điện Biên, nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

1.2. Lễ Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 12/2024.

- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Nội dung: Tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2024; chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; bàn giao cờ luân lưu cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025.

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ban, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan.

- Kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Điện Biên, nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

1.3. Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

- Thời gian: Quý I/2024.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Cung cấp thông tin về chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 đến các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan thực hiện: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan phối hợp: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên; một số báo, đài Trung ương và các tỉnh, thành phố.

2. Hoạt động do tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức (Phụ lục 01).

3. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức (Phụ lục 02).

4. Hoạt động do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức tại địa phương hoặc tại tỉnh Điện Biên (Phụ lục 03).

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội (tỉnh Điện Biên chủ trì xây dựng).

2. Truyền thông, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

2.1. Biên tập, in ấn, xuất bản ấn phẩm, tài liệu quảng bá Năm Du lịch quốc  gia - Điện Biên 2024

2.2. Thiết kế, sản xuất các sản phẩm quà lưu niệm phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

2.3. Tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip khảo sát sản phẩm, điểm đến tại tỉnh Điện Biên...

2.4. Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, các nền tảng ứng dụng số để thực hiện quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

2.5. Cổ động, tuyên truyền: Thiết kế, in ấn maket quảng cáo, pano tấm lớn, poster, băng rôn... tại các điểm công cộng: Sân bay, đường phố, các khu, điểm du lịch...; bổ sung, nâng cấp hệ thống pano tấm lớn, màn hình LED phục vụ công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội...

2.6. UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 để bảo đảm công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước được thực hiện có hiệu quả: Xây dựng kế hoạch, chương trình, tham gia các sự kiện, liên hoan, hội chợ du lịch quốc tế và trong nước để giới thiệu, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tới các thị trường khách trọng điểm trong và quốc tế.

Kinh phí tổ chức các hoạt động trên: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Điện Biên, nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

3. Công tác lễ tân, hậu cần

- Lập danh sách đại biểu, phát hành giấy mời đại biểu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; thực hiện in ấn biển tên, thẻ Ban tổ chức, thẻ đại biểu, phục vụ, biển xe ưu tiên...

- Tổ chức đón tiếp, bố trí hậu cần, lễ tân hướng dẫn sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu, khách mời trong Lễ khai mạc, Tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và các hoạt động;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Nhóm tình nguyện viên, bố trí nguồn nhân lực và phương tiện đảm bảo tổ chức hành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024;

- Đảm bảo các điều kiện về y tế, an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng và những điểm tổ chức.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

1.1. Ngân sách Trung ương, nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức.

1.2. Ngân sách tỉnh Điện Biên, ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động do tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức và là đầu mối triển khai.

1.3. Ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh, thành phố và tại tỉnh Điện Biên;

1.4. Nguồn kinh phí xã hội hóa: Huy động các nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia tổ chức và hưởng lợi từ các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện)

3. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban: Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và 05 Tiểu ban chuyên môn Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, gồm:

- Tiểu ban Nội dung;

- Tiểu ban Tuyên truyền;

- Tiểu ban Lễ tân, hậu cần;

- Tiểu ban Tài chính, vận động tài trợ;

- Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với tỉnh Điện Biên xây dựng và triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố về hoạt động hưởng ứng và đề nghị hỗ trợ tổ chức tốt sự kiện; phối hợp công tác truyền thông sự kiện trong nước và quốc tế; đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công đảm bảo kịp thời, hiệu quả; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

- Các đơn vị khác thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tổ chức các hoạt động đã đăng ký và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực quản lý; phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động đã được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 giao.

4.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Đề án tổng thể Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động do tỉnh chủ trì tổ chức; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; chuẩn bị chi tiết các phương án lễ tân, hậu cần, đón tiếp, tình nguyện viên, truyền thông... đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động trong năm đặc biệt là Lễ khai mạc và Lễ bế mạc, tổng kết.

4.3. Đề nghị các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ trì tổ chức các hoạt động đã đăng ký (sau khi được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thống nhất đưa vào chương trình) để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tại địa phương và tham gia các hoạt động được tổ chức tại tỉnh Điện Biên; tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài địa phương...

4.4. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án tổng thể của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần thay đổi, bổ sung, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức địa phương có trách nhiệm báo cáo kịp thời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 01

HOẠT ĐỘNG DO TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TRÌ TỔ CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên hoạt động

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Cơ quan chủ trì, thực hiện

Cơ quan phối hợp

1

Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại Hà Nội

Tháng 11/2023

Thành phố Hà Nội

UBND tỉnh Điện Biên

UBND thành phố Hà Nội

2

Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại Đà Nẵng

Tháng 12/2023

Thành phố Đà Nẵng

UBND tỉnh Điện Biên

UBND thành phố Đà Nẵng

3

Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 12/2023

Thành phố Hồ Chí Minh

UBND tỉnh Điện Biên

UBND thành phố Hồ Chí Minh

4

Nhận cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024

Tháng 12/2023

Tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ VHTTDL

UBND tỉnh Điện Biên

5

Tổ chức dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ

Chiều ngày 06/5/2024

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng

Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan

6

Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành

Sáng ngày 07/5/2024

Tỉnh Điện Biên

Bộ Quốc phòng, Tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành có liên quan

7

Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao

Tối ngày 06/5/2024

Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ

Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Điện Biên

 

8

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm

Tối ngày 07/5/2024

Sân vận động Điện Biên

Đài Truyền hình Việt Nam

UBND tỉnh Điện Biên

9

Phát động sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật, ca khúc về Điện Biên và Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quý I/2023 - Cuối tháng 3/2024

Trao giải tại tỉnh Điện Biên

Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam; Hội nhạc sĩ Việt Nam

UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố trong cả nước

10

Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Quý I/2023 - Tháng 3/2024

Trao giải tại tỉnh Điện Biên

Ban Tuyên giáo Trung ương

UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố trong cả nước

11

Phát động Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay

Năm 2023 - Tháng 3/2024

Trao giải tại tỉnh Điện Biên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Điện Biên

12

Cầu truyền hình trực tiếp về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tháng 4/2024

Điểm cầu tỉnh Điện Biên

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đài Truyền hình Việt Nam, tỉnh Điện Biên và một số địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

13

Hội thảo khoa học về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tháng 4/2024

Tỉnh Điện Biên

Bộ Quốc phòng

Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tỉnh Điện Biên

14

Trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tem, tư liệu, tài liệu, hiện vật chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tháng 5/2024

Tỉnh Điện Biên

Bộ Nội vụ

Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, tỉnh Điện Biên

15

Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Đầu tháng 5/2024

Xuất phát từ thành phố Hà Nội, kết thúc tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Bộ Quốc phòng (Báo Quân đội Nhân dân), Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên

16

Lễ hội Hoa ban năm 2024

Tháng 3/2024

Tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên

 

17

Hội chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc Điện Biên năm 2024

Tháng 3/2024

Tỉnh Điện Biên

Bộ Công Thương

UBND tỉnh Điện Biên

18

Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Điện Biên

Tháng 4/2024

Tỉnh Điện Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

19

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên đến năm 2024

Tháng 5/2024

Tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên

 

20

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên

Quý III/2024

Tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

21

Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024

Tháng 5/2024

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

22

Lễ hội đua thuyền Đuôi Én

Tháng 01/2024

Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

UBND thị xã Mường Lay

Các cơ quan, đơn vị liên quan

23

Hội đấu bò huyện Điện Biên Đông

Tháng 02/2024

Thị trấn Điện Biên Đông

UBND huyện Điện Biên Đông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

24

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Nậm Pồ

Từ ngày 12 - 15/02/2024

Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

UBND huyện Nậm Pồ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

25

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng và Giải Dù lượn năm 2024

Tháng 3/2024

Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

UBND huyện Mường Ảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

26

Lễ hội Thành Bản Phủ

Ngày 02 - 3/4/2024

Đền Hoàng Công Chất, huyện Điện Biên

UBND huyện Điện Biên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

27

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ

Dịp Quốc khánh 02/9/2024

Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

UBND huyện Nậm Pồ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

28

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tủa Chùa

Tháng 10/2024

Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

UBND huyện Tủa Chùa

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

PHỤ LỤC 02

HOẠT ĐỘNG DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP TỔ CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên hoạt động

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Truyền thông về hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2024 trên các kênh truyền thông số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Năm 2024

Việt Nam

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

2

Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam và du lịch Điện Biên nhân sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt nam tại thị trường trọng điểm, hội chợ du lịch quốc tế, chương trình hội nghị, hội thảo, sự kiện liên quan…

Năm 2024

Tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các cơ quan liên quan

3

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, khóa tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm các tỉnh Tây Bắc

Năm 2024

Tỉnh Điện Biên

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; các cơ quan liên quan

4

Đón đoàn doanh nghiệp, báo chí từ thị trường du lịch trọng điểm khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tỉnh Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung

Năm 2024

Tỉnh Điện Biên và các địa phương lân cận

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; các cơ quan liên quan

5

Giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ IV năm 2024

Tháng 01/2024

Tỉnh Điện Biên

Cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan

6

Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXX

Tháng 10/2024

Tỉnh Điện Biên

Cục Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan

7

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”

Từ ngày 03 - 30/4/2024

Tỉnh Điện Biên

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các đơn vị có liên quan

8

Giải đua xe đạp “Về Điện Biên - Cúp Báo Quân đội Nhân dân”

Từ ngày 01 - 05/5/2024

Tỉnh Điện Biên

Báo Quân đội nhân dân

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các đơn vị có liên quan

9

Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Tháng 4 - 5/2024

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cục Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

10

Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2024”

Tháng 5/2024

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc

11

Hoạt động Chợ phiên chào Năm mới 2024:

- Tái hiện Tết mừng cơm mới của dân tộc Lào (tỉnh Điện Biên).

- Giới thiệu tinh hoa nghề dệt truyền thống của dân tộc Lào (tỉnh Điện Biên);

- Giới thiệu nghệ thuật và âm nhạc dân tộc.

- Giới thiệu văn hoá - du lịch địa phương (điểm đến, sản vật, lễ hội hoa Ban, hoạt động Năm Du lịch quốc gia tại Điện Biên)

Tháng 01/2024

Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

12

Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

Tháng 3/2024

Tỉnh Điện Biên

Cục Văn hóa cơ sở

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

13

Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc

Cuối tháng 4/2024

Tỉnh Điện Biên

Vụ Thư viện

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

 

PHỤ LỤC 03

HOẠT ĐỘNG DO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ TỔ CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Địa phương

Hoạt động hưởng ứng

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Hà Nội

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024

Tháng 3/2024

Khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội

Các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã

 

 

Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2024

Tháng 4/2024

Khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sở Du lịch TP. Hà Nội

TTXTĐTTMDL Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hai Bà Trưng; các Sở, ngành liên quan; các khu, điểm du lịch; doanh nghiệp du lịch

 

 

Festival Áo dài du lịch Hà Nội 2024

Tháng 10/2024

Khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sở Du lịch TP. Hà Nội

TTXTĐTTMDL Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hai Bà Trưng; các Sở, ngành liên quan; các khu, điểm du lịch; doanh nghiệp du lịch

 

 

Festival Thu Hà Nội năm 2024

Tháng 10/2024

Khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội

Các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã

2

Đà Nẵng

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ II, 2024

Tháng 6/2024

TP. Đà Nẵng

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng

Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

 

 

Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2024

Tháng 7/2024

TP. Đà Nẵng

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng

Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

 

 

Lễ hội Du lịch Golf châu Á và Giải BRG Open Golf Championship 2024

Tháng 8/2024

TP. Đà Nẵng

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng

Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

3

An Giang

Ra mắt sản phẩm du lịch Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc

Quý I/2024

Huyện An Phú

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Sở VHTTDL, UBND huyện, thị xã, thành phố

 

 

Tuần Văn hóa, ẩm thực An Giang

Quý II/2024

Tỉnh An Giang

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Sở VHTTDL, UBND thành phố Long Xuyên

 

 

Xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch An Giang với các tỉnh phía Bắc

Quý II/2024

Các tỉnh phía Bắc

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp Du lịch

 

 

Tham gia Lễ hội Hoa ban và Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

Quý I/2024

Điện Biên

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp Du lịch

 

 

Kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên (1999 - 2024)

Tháng 3/2024

Thành phố Long Xuyên

UBND thành phố Long Xuyên

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

 

 

Hoạt động kỷ niệm 200 hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024)

Tháng 5/2024

Thành phố Châu Đốc

UBND thành phố Châu Đốc

Các đơn vị liên quan

 

 

Hội thảo về "Nhận diện Bản sắc du lịch thành phố Châu Đốc trong bối cảnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn" kết hợp với quảng bá, xúc tiến du lịch (famtrip)

Tháng 6/2024

Thành phố Châu Đốc

UBND thành phố Châu Đốc

Các đơn vị liên quan

 

 

Lễ hội đường phố “Thoại Ngọc Hầu kinh lý Tân Lộ Kiều Lương” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024)

Tháng 7/2024

Thành phố Châu Đốc

UBND thành phố Châu Đốc

Các đơn vị liên quan

 

 

- Hoạt động biểu diễn ván bay (Flyboard)

- Tổ chức trải nghiệm bơi thuyền Kayak

Quý I/2024

Thị xã Tân Châu

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Tân Châu

Công ty cổ phần Giải trí Đại Nam, Ủy ban nhân dân phường Long Hưng

 

 

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 29 năm 2024

Trong tháng 10/2024

Thị xã Tịnh Biên

UBND thị xã Tịnh Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Lễ kỷ niệm 185 năm (1839-2024) hình thành và phát triển Tịnh Biên

Tháng 11/2024

Thị xã Tịnh Biên

UBND thị xã Tịnh Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh

 

 

Chuỗi sự kiện 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968-12/2023); Bắn pháo hoa mừng Xuân Nhâm Thìn 2024

Tháng 12/2023 - 01/2024

Huyện Phú Tân

UBND huyện Phú Tân

Các cơ quan ban ngành huyện

 

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ X

Tháng 5/2024

Huyện Châu Thành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Châu Thành

4

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương trình “Dấu ấn Hè”

Tháng 5/2024

Huyện Xuyên Mộc

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các Sở, ngành địa phương

 

 

Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 7/2024

Thành phố Vũng Tàu

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các Sở, ngành địa phương

 

 

Lễ hội âm thanh ánh sáng quốc tế

Tháng 11/2024

Thành phố Vũng Tàu

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các Sở, ngành địa phương

5

Bạc Liêu

Ngày hội Văn hóa - Du lịch, lễ hội Dạ cổ hoài lang và Lễ hội Muối Bạc Liêu năm 2024

Quý IV/2024

Thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Bắc Giang

Khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024

Tháng 02/2024

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang

Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; các cơ quan, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

 

Tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Tháng 02/2024

Tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

UBND các huyện, thành phố

Sở VHTTDL; các cơ quan, ban, ngành liên quan

7

Bắc Kạn

Lễ kỷ niệm 75 năm Giải phóng Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2024) gắn với tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV, Bắc Kạn 2024

Từ ngày 19/8/2024 đến ngày 28/8/2024

Tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân 6 tỉnh Việt Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Bình Dương

Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch tỉnh Bình Dương

Tháng 12/2024

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương

UBND Tp. Thủ Dầu Một; các Sở, ngành có liên quan

9

Bình Thuận

Tổ chức đoàn doanh nghiệp, báo chí khảo sát du lịch Bình Thuận

Tháng 5 và 9/2024

Tỉnh Bình Thuận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp

 

 

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bình Thuận 2024 tại Hà Nội

Tháng 4/2024

Hà Nội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Hiệp hội Du lịch; Trung tâm Văn hóa; Nhà hát Ca múa Nhạc Biển Xanh

 

 

Hội nghị xúc tiến du lịch tại thành phố Cần Thơ

Tháng 6/2024

TP. Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

 

 

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 29 năm Ngày Du lịch Bình Thuận

Tháng 10/2024

Tỉnh Bình Thuận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Hiệp hội Du lịch, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

 

 

Tuần lễ vàng Du lịch Bình Thuận năm 2024

Tháng 10/2024

Tỉnh Bình Thuận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Hiệp hội Du lịch và các Sở, ngành đơn vị có liên quan

 

 

Tổ chức gian trưng bày, triển lãm tỉnh Bình Thuận trong Không gian du lịch, di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam

Tháng 3/2024

Tỉnh Điện Biên

Bảo tàng tỉnh Bình Thuận

 

 

 

Đăng cai tổ chức Ngày hội gia đình các tỉnh miền Đông Nam bộ lần thứ XIII - năm 2024

Tháng 6/2024

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Các Sở VHTTDL cụm Miền Đông Nam Bộ

 

 

Đăng cai tổ chức Hội diễn tiếng hát miền Đông năm 2024

Tháng 10/2024

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Các Sở VHTTDL cụm Miền Đông Nam Bộ

 

 

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh

Tháng 8/2024

Quan Đế miếu, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Các Sở, ngành có liên quan của tỉnh

 

 

Lễ hội Katê của người Chăm tại tháp Pô Sah Inư

Tháng 10/2024

Di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

 

 

Lễ hội dinh Thầy Thím

 

Di tích dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

UBND thị xã La Gi

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan của tỉnh

 

 

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Quý II/2024

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh Điện Biên

 

 

Giải vô địch thế giới Carom ba băng năm 2024

Tháng 9/2024

Phan Thiết, Bình Thuận

Liên đoàn Billiard thế giới (UMB)

UBND tỉnh, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam

 

 

Giải Việt Nam Festrival Bình Thuận 2024

Tháng 3/2024

Bắc Bình, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH Stop and Sports

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Tuy Phong

 

 

Giải Stop and Run Marathon Bình Thuận 2024

Tháng 4/20024

Bắc Bình, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH Stop and Sports

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Tuy Phong

 

 

Lễ hội chèo súp Phú Quý - Bình Thuận 2024

Tháng 5/2024

Phú Quý, Bình Thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Sandy Boutique House

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Phú Quý

10

Cao Bằng

Lễ hội về Nguồn Pác Bó

Từ ngày 08 - 10/3/2024

Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

UBND huyện Hà Quảng

Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan

 

 

Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc

Từ ngày 03- 06/10/2024

Khu Du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

UBND huyện Trùng Khánh, Ban quản lý Khu Du lịch thác Bản Giốc và các cơ quan liên quan

 

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tháng 10/2024

Thành phố Cao Bằng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Ủy ban quốc gia UNESCO, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC toàn cầu UNESCO

11

Đắk Lắk

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đắk Lắk với các tỉnh Tây Bắc 2024 tại tỉnh Điện Biên

Tháng 5/2024

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

HHDL Đắk Lắk; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

12

Đồng Tháp

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024

Tháng 5/2024

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp

Các đơn vị có liên quan

13

Hà Giang

Tổ chức Giải Marathon quốc tế chạy trên cung đường Hạnh phúc

Tháng 10/2024

Tuyến đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Tổ chức giải đua ô tô, mô tô “tinh thần đá”

Tháng 10/2024

Huyện Quản Bạ

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Giải quần vợt cúp Cao nguyên đá Hà Giang mở rộng toàn quốc

Tháng 11/2024

Thành phố Hà Giang

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai

Ngày 27/3/2024 (âm lịch)

Huyện Mèo Vạc

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế

Dự kiến tháng 4/2023

Thành phố Hà Giang

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Lễ hội hoa Tam giác Mạch lần thứ X năm 2024

Tháng 10/2024

Huyện Đồng Văn

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Tổ chức tuần văn hóa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Tháng 9/2024

Huyện Hoàng Su Phì

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Lễ hội Khèn Mông

Ngày 30/4/2024

Huyện Đồng Văn

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

 

 

Ngày hội Văn hóa Mông và Lễ hội hoa đào

Tháng 01/2024 (âm lịch)

Huyện Mèo Vạc

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang

 

14

Hà Nam

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Ngày 15- 16/02/2024

Xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

UBND thị xã Duy Tiên

Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam

 

 

Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương

Đêm ngày 23/02/2024

Đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

UBND huyện Lý Nhân

Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam

 

 

Lễ khai hội chùa Tam Chúc

Ngày 21/02/2024

Chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chụ trì chùa Tam Chúc

Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam

15

Hà Tĩnh

Lễ hội chùa Hương Tích

06 tháng Giêng - tháng 3 (Âm lịch)

Khu du lịch chùa Hương

UBND huyện Can Lộc

Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - ông Tổ ngành Y học cổ truyền Việt Nam (1724 - 2024)

Tháng 11/2024

Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông

UBND huyện Hương Sơn

Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Lễ hội đền Chiêu trưng Lê Khôi

01 - 03/5/2024 (Âm lịch)

Xã Đỉnh Bàn, Thạch Hải, huyện Thạch Hà và xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà

UBND huyện Thạch Hà

UBND huyện Lộc Hà

 

 

Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

ngày 15/4 - 01/5/2024

Khu du lịch biển Lộc Hà, huyện Lộc Hà

UBND huyện Lộc Hà

Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh

16

Hải Dương

Tuần Văn hóa, Du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024

Tháng 01 - 02/2024

Khu du lịch cấp tỉnh Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thị xã, thành phố…

 

 

Tuần Văn hóa, Du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024

Tháng 9 - 10/2024

Khu du lịch cấp tỉnh Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thị xã, thành phố…

17

Hòa Bình

Lễ hội Khai Hạ Mường Bi

Ngày 07, 08 tháng Giêng năm 2024

Sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

 

18

Hưng Yên

Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến

Ngày 29/02/2024- 02/3/2024

Khuôn viên nhà đón tiếp khách - Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến

UBND thành phố Hưng Yên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Triển lãm “Không gian Du lịch, Di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam năm 2024”

Tháng 3/2024

Tỉnh Điện Biên

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên

 

 

Lễ hội Khu lưu niệm Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật

Ngày 29/9/2024

Khu lưu niệm Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào

UBND xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mỹ Hào

 

 

Lễ hội truyền thống Đền Phù Ủng

Ngày 13/9/2024 (Âm lịch)

Đền Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi

UBND huyện Ân Thi

Ban Quản lý di tích xã Phù Ủng, UBND xã Phù Ủng, huyện Ân Thi

 

 

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành trùng tu, tôn tạo Nhà tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quý III/2024

Nhà tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan

UBND huyện Khoái Châu

UBND xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Lễ hội Triệu Việt Vương năm thứ 3

Quý III/2024 (ngày 12,13,14/8 âm lịch)

Đền Triệu Việt Vương

UBND xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Lễ hội Vật lầu xã Thành Công

Ngày 08, 09,10/02/2024 (âm lịch)

Đình Quan Xuyên

UBND xã Thành Công, huyện Khoái Châu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

19

Kon Tum

Tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024

Dự kiến tháng 3 hoặc dịp 30/4/2024

TP. Kon Tum và các huyện trong tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan

 

 

Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum, Việt Nam lần I năm 2024

Dự kiến tháng 03/2024

Thành phố Kon Tum, huyện Tu Mơ Rông; Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy và huyện Kon Plông

UBND tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan

20

Lai Châu

Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024

Quý II/2024

Thành phố Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

21

Lạng Sơn

Tổ chức Lễ hội hoa đào xuân Xứ Lạng năm 2024

Tháng 02/2024

Tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số năm 2024

Quý IV/2024 (ngày 02- 04/11/2024)

Tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Tổ chức Hội chợ Du lịch Lạng Sơn lần thứ I

Quý IV/2024

Tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

 

Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

6 tỉnh Việt Bắc

 

 

Chương trình liên kết 8 tỉnh Đông Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức

 

8 tỉnh Đông Bắc và TP. HCM

22

Lào Cai

Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Hà

Tháng 5 - 6/2024

Huyện Bắc Hà

UBND tỉnh Lào Cai

UBND huyện Bắc Hà; Sở Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Lào Cai

 

 

Lễ hội thổ cẩm Tây Bắc - Sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2024

Tháng 7/2024

Thị xã Sa Pa

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh; UBND thị xã Sa Pa và các địa phương của tỉnh Lào Cai

23

Nghệ An

Lễ hội đền Cờn

Tháng 3/2024

Thị xã Hoàng Mai

UBND thị xã Hoàng Mai

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

 

Tổ chức khai trương Du lịch Cửa Lò năm 2024, Chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa mừng khai hội năm 2024

Tháng 3/2024

Quảng trường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

UBND thị xã Cửa Lò

Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

 

Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2024

Cuối tháng 4/2024

Quảng trường biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu

UBND xã Quỳnh Bảng

Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện Quỳnh Lưu

 

 

Hoạt động Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen năm 2024

Tháng 5/2024

Thành phố Vinh, huyện Nam Đàn

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

 

 

Tổ chức Tuần Văn hóa ẩm thực Du lịch Nghệ An năm 2024

Tháng 7/2024

Thành phố Vinh

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An

Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hội Đầu bếp Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam

 

 

Tổ chức Festival sản phẩm du lịch miền Tây Nghệ An

Tháng 7/2024

Huyện, thị xã miền Tây

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An

Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tháng 9/2024

Thành phố Vinh

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Tổ chức giải vô địch bóng đá quốc gia, giải Bi sắt, giải Cử tạ, giải Taekwondo

Dự kiến tháng 8 - 9/2024

Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An

Cục Thể dục thể thao

 

 

Triển lãm giới thiệu du lịch Thanh Chương nhân sự kiện 555 năm danh xưng Thanh Chương (1469 - 2024)

Dự kiến năm 2024

Trung tâm thị trấn Thanh Chương

UBND huyện Thanh Chương

Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Cơ quan truyền thông

 

 

Lễ hội đền Hoàng Mười

Tháng 9/2024

Huyện Hưng Nguyên

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Du lịch Nghệ An, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An

24

Ninh Bình

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Tháng 5/2024

Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan

 

 

Chương trình khảo sát, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch Ninh Bình

Tháng 6/2024

Thành phố Ninh Bình

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

 

 

Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Từ ngày 17 - 18/ 4/2024

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Các Sở, ngành, UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị có liên quan

 

 

Lễ hội Tràng An

Tháng 5/2024

Khu du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị có liên quan

 

 

Lễ hội Chùa Bái Đính năm 2024

Khai hội ngày 15/02/2024

Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Đăng cai tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 26 năm 2024

Quý II/2024

Thành phố Ninh Bình

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Người đẹp Hoa Lư 2024

Quý III/2024

Thành phố Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Festival Ninh Bình năm 2024

Quý IV/2024

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Đăng cai tổ chức Giải Vô địch Vật dân tộc quốc gia

Tháng 4/2024

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư - xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Cục Thể dục thể thao; Liên đoàn Vật Việt Nam; cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Đăng cai tổ chức Giải Quần vợt Vô địch đồng đội trẻ quốc gia

Tháng 8/2024

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Cục Thể dục thể thao; Liên đoàn Quần vợt VN; cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Đăng cai tổ chức Giải Quần vợt quốc tế ITF U18 - J30

Tháng 8/2024

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Cục Thể dục thể thao; Liên đoàn Quần vợt VN; các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Đăng cai tổ chức Giải Cầu lông quốc tế “Vietnam International Challenge 2024”

Tháng 10/2024

Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Cục Thể dục thể thao; Liên đoàn Cầu lông VN; các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”

Dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

 

 

Trưng bày chuyên đề “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

Quý II/2024

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

25

Phú Thọ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024

Tháng 4/2024

TP. Việt Trì, Khu DTLS Đền Hùng

UBND tỉnh Phú Thọ

 

 

 

“Festival Tinh hoa Tây Bắc - Phú Thọ năm 2024”

Tháng 11/2024

TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

UBND các tỉnh, thành phố trong Nhóm hợp tác 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh

26

Phú Yên

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tại Phú Yên

Từ ngày 25 - 31/3/2024

Thành phố Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên

Cục Thể dục thể thao

Sở VHTTDL Phú Yên, Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

27

Quảng Bình

Chương trình đếm ngược Chào đón năm mới 2024 (Phong Nha Countdown Party 2024)

Từ 20 giờ 00 phút ngày 31/12/2023 đến 02 giờ 00 ngày 01/01/2024

Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

 

28

Quảng Nam

Giải Golf quốc tế UNITED CUP 2024

Tháng 01/2024

Tỉnh Quảng Nam

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam

Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam

 

 

Lễ hội Du lịch Golf Quảng Nam năm 2024

Tháng 3/2024

Tỉnh Quảng Nam

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam

Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam

 

 

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam 2024

Quý III/2024

Tỉnh Quảng Nam

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam

Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam

 

 

Lễ hội múa đương đại quốc tế DanzINC 2024

Tháng 7/2024

Tỉnh Quảng Nam

Nhà hát Odyssey International Singapore

UBND thành phố Hội An

 

 

Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2024

Tháng 12/2024

Tỉnh Quảng Nam

UBND thành phố Hội An

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Cuộc thi Hoa hậu Lụa di sản Việt Nam năm 2024

Tháng 5/2024

Tỉnh Quảng Nam

UBND thành phố Hội An

Các cơ quan, đơn vị liên quan

29

Sơn La

Sự kiện du lịch "Sắc màu Sơn La - Tây Bắc"

Quý II/2024

TP. Đà Nẵng

UBND tỉnh Sơn La

UBND TP. Đà Nẵng

 

 

Lễ Công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Quý II/2024

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

 

 

Chương trình du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn

Quý III/2024

Tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào

UBND tỉnh Sơn La

Chính quyền Hủa Phăn, CHDCND Lào

30

Thái Nguyên

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Tháng 4/2024

Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên

Hiệp hội Du lịch Việt Nam; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên; Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên; Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang…

31

Tiền Giang

Lễ hội văn hoá phi vật thể Anh hùng dân tộc Trương Định

Tháng 8/2024

Thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

32

Tuyên Quang

Khai mạc Năm Du lịch 2024

Tháng 4/2024

Tỉnh Tuyên Quang

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Lễ hội thành Tuyên năm 2024

Tháng 9/2024

Tỉnh Tuyên Quang

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Các cơ quan, đơn vị liên quan

33

Yên Bái

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Tháng 10/2024

Thị xã Nghĩa Lộ

UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ thực hiện

Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái và các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

 

 

Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tháng 9/2024

Huyện Mù Cang Chải

UBND huyện Mù Cang Chải

Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái và các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3462/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3462/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(18/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3462/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3462/QÐ-BVHTTDL 2023 phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3462/QÐ-BVHTTDL 2023 phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3462/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đoàn Văn Việt
        Ngày ban hành13/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (18/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3462/QÐ-BVHTTDL 2023 phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3462/QÐ-BVHTTDL 2023 phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024

              • 13/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực