Quyết định 3462/QĐ-UBND

Quyết định 3462/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3462/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3462/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa bãi bỏ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về việc xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1375/TTr-SNgV ngày 14 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
 - Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-KHA- 265558- TT

Thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Khánh Hòa

- Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thtướng Chính phủ.

- Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

- Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa bãi bỏ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về việc xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Khánh Hòa;

Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3462/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3462/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3462/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3462/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3462/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3462/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3462/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3462/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

            • 17/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực