Quyết định 3463/QĐ-UBND

Quyết định 3463/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 3463/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ
THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3463/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi p đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng; Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt;

Căn cứ Quyết định số 1091/BXD-VP ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung); Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung); Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Bổ sung);

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 104/TTr-SXD ngày 01/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm:

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

2. Đơn giá xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng.

3. Đơn giá xây dựng công trình: Phần Xây dựng.

4. Đơn giá xây dựng công trình: Phần Lắp đặt.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về chế độ chính sách, Sở Xây dựng chỉ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tổng hợp, kịp thời đxuất, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế: Văn bản số 5321/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Văn bản số 5322/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình đối với phần khảo sát; Văn bản số 5323/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình đối với phần lắp đặt; Văn bản số 5324/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình đối với phần xây dựng.

Đối với các dự án, công trình chưa phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo quyết định này.

Đối với dự án, công trình đã phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung tại hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Website Chính phủ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các PVP;
- CV: NCTH;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT6(02).(Tr-490b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3463/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3463/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3463/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Thanh Hải
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 3463/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Thọ

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 3463/QĐ-UBND 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Thọ

             • 19/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực