Quyết định 3465/QĐ-BGTVT

Quyết định 3465/QĐ-BGTVT năm 2015 về công bố Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3465/QĐ-BGTVT Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2015


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3465/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CẢNG TÀU KHÁCH QUỐC TẾ TUẦN CHÂU ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày năm 2004 và Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố cảng cảng khách Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;

Xét báo cáo thẩm định số 3444/BC-SGTVT ngày 04/9/2015 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về hồ sơ công bố Cảng khách quốc tế Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Xét đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa ngày 20/8/2015 của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau:

1. Vị trí: Phía Nam, Đông Nam đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Chủ cảng: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0333 842134                             Fax: 0333 842199

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số 5700239963, đăng ký lần đầu ngày 02/8/1997, thay đổi lần thứ 20 ngày 08/8/2012.

4. Cảng thuộc loại: Cảng hành khách.

5. Kết cấu công trình cảng:

- Cầu cảng số 1: Dạng mái nghiêng, kết cấu bằng BTCT, tổng chiều dài bến 1.443m; vùng nước trước cầu cảng: 111.840m2.

- Cầu cảng số 2: Dạng mái nghiêng, kết cấu bằng BTCT, tổng chiều dài 4.411m; vùng nước trước cầu cảng: 685.108m2.

6. Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có chiều dài đến 100m, mớn nước đến 5,5m tương ứng với mực nước 4.0m tại Hòn Gai.

7. Cấp kỹ thuật: Cảng khách loại I.

8. Vùng đón trả hoa tiêu: Khu vực đón trả hoa tiêu cảng Hòn Gai.

Điều 2. Trong quá trình khai thác cảng, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.

2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và đảm bảo an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng theo quy định.

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015 và thay thế Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố cảng cảng khách Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

- Giao Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc bãi bỏ Quyết định số 691/QĐ-CHHVN ngày 28/7/2015 về việc công bố mở bến cảng khách quốc tế Tuần Châu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực để đảm bảo công tác quản lý tại cảng được liên tục, thông suốt, an toàn; rà soát, cập nhập quy hoạch chi tiết nhóm càng biển phía Bắc theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3465/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3465/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3465/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3465/QĐ-BGTVT Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3465/QĐ-BGTVT Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3465/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Nhật
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực01/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3465/QĐ-BGTVT Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3465/QĐ-BGTVT Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2015

           • 25/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực