Quyết định 3465/QĐ-UBND

Quyết định 3465/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3465/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch 2011 2015 Trung Hưng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3465/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THỊ XÃ SƠN TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 7968/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Sơn Tây;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3239/TTr-TNMT-KHTH ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Hiện trạng năm 2011

Cấp thị xã phân bổ (ha)

Phường xác định (ha)

Công (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

510,75

100

510,75

 

510,75

100,0

1

Đất nông nghiệp

NNP

296,72

58,09

170,45

 

170,45

33,37

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUN

200,61

39,28

111,67

 

111,67

21,86

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

160,45

31,41

94,78

 

94,78

18,56

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

63,34

12,40

43,45

 

43,45

8,51

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

6,88

1,35

0,69

 

0,69

0,14

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

214,03

41,91

340,30

 

340,30

66,63

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,38

0,07

5,20

 

5,20

1,02

2.2

Đất quốc phòng

CQP

 

 

0,20

 

0,20

0,04

2.3

Đất an ninh

CAN

1,43

0,28

7,08

 

7,08

1,39

2.4

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

1,72

 

1,72

0,34

2.5

Đất có di tích, danh thắng

LDT

1,40

0,27

15,29

 

15,29

2,99

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

 

 

3,60

 

3,60

0,70

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

3,02

0,59

3,02

 

3,02

0,59

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

5,89

1,15

5,27

 

5,27

1,03

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

68,30

13,37

137,51

 

137,51

26,92

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

1,12

0,22

3,01

 

3,01

0,59

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,62

0,12

1,59

 

1,59

0,31

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

5,59

1,09

13,41

 

13,41

2,63

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

2,92

0,57

3,72

 

3,72

0,73

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

4

Đất ở tại đô thị

ODT

56,78

11,12

77,18

 

77,18

15,11

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu

Kỳ cuối

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

126,48

49,95

76,53

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

88,94

44,23

44,71

-

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

20,44

9,35

11,09

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

BHK/PNN

11,25

1,70

9,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

20,10

4,02

16,08

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

6,19

 

6,19

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Trong kỳ quy hoạch không có diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (2011-2015) của phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch sử dụng đất:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng

Diện tích đến các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

NNP

296,72

291,72

283,55

260,62

246,87

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

DLN

200,61

195,61

188,09

168,47

156,38

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK

25,89

25,89

25,89

24,37

24,19

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

63,34

63,34

62,69

60,90

59,42

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

6,88

6,88

6,88

6,88

6,88

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

214,03

219,03

227,20

250,13

263,88

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,38

0,38

0,32

0,62

0,62

2.2

Đất an ninh

CAN

1,43

1,43

6,08

6,08

6,08

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

10,00

10,00

10,00

10,60

10,60

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

SKX

2,18

2,18

2,10

2,10

2,10

2.5

Đất di tích danh thắng

DDT

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

2.6

Đất xử lý, chôn Iấp chất thải

DRA

 

 

 

 

 

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

3,02

3,02

3,02

3,02

3,02

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

5,89

5,89

5,79

5,79

5,79

2.9

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

26,31

26,31

26,31

24,27

23,77

2.10

Đất sông, suối

SON

38,34

38,34

38,34

38,34

38,34

2.11

Đất phát triển hạ tầng

DHT

68,30

73,30

76,96

89,63

102,16

3

Đất chưa sử dụng

DCS

 

 

 

 

 

4

Đất ở đô thị

ODT

56,78

56,78

56,88

68,28

70,00

b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo các năm

2012

2013

2014

2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

49,85

5,00

8,17

22,93

13,75

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

44,23

5,00

7,52

19,62

12,09

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

1,70

 

 

1,52

0,18

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

 

 

0,65

1,79

1,48

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

c) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Trong kỳ kế hoạch sử dụng đất không có diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (2011-2015) của phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Điều 3. Trách nhiệm của UBND thị xã Sơn Tây và Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Đối với UBND thị xã Sơn Tây:

a) Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Trung Hưng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây.

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố, Mặt trận tổ quốc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP Phạm Chí Công;
- TH, TNMT;
- Lưu VT, TNđ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3465/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3465/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3465/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3465/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch 2011 2015 Trung Hưng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3465/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch 2011 2015 Trung Hưng Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3465/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3465/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch 2011 2015 Trung Hưng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3465/QĐ-UBND 2014 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch 2011 2015 Trung Hưng Hà Nội

            • 27/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực